Offentlig utdanningsplan - Psykisk helse og rus

Psykiatri

Diakonhjemmet sykehus er klinikkorganisert. Sykehuset har fire ledernivåer; administrerende direktør, klinikkledelse, avdelingsledelse og enhetsledelse. 

Trude Fixdal er konstituert leder for Klinikk for psykisk helse og rus.

Diakonhjemmet sykehus har to avdelinger som er godkjente utdanningsinstitusjoner for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri:

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (VPA)

Alderspsykiatrisk avdeling

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (VPA) tilbyr spesialisthelsetjeneste for voksenpsykiatri i 3 bydeler i Oslo (Diakonhjemmet sektor, ca. 138 000 innbyggere). 

Alderspsykiatrisk avdeling har ansvar for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten i 6 bydeler (Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor). 

De to avdelingene har felles undervisningstilbud.  Enhet for klinisk forskning og innovasjon på VPA er ansvarlig for den obligatoriske undervisningen for LIS. I tillegg har enheten ansvar for klinisk psykiatrisk forskning, fagutvikling og undervisningsvirksomhet ved avdelingen.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling har et felles utdanningsutvalg som ledes av overlege ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon ved VPA. VPA har et tett samarbeid med Psykiatrisk avdeling på Lovisenberg ved at avdelingen disponerer 20 intensiv/ langtidssengeplasser ved  Lovisenberg diakonale sykehus og Lovisenberg disponerer 8 av sengeplassene ved Alderspsykiatrisk avdeling.

En biopsykososial forståelsesmodell er integrert i all undervisning og veiledning av LIS og all utredning og behandling av pasienter.

Gjennom et 5-årig spesialiseringsforløp ved avdelingene vil LIS få utrednings- og behandlingsansvar for pasienter innen alle diagnostiske hovedgrupper.

Det er omfattende forskningsaktivitet ved avdelingene og flere psykiatere og psykologer med forskningskompetanse. Dette kan gi godt grunnlag for kvalitetssikring av behandlingen vi tilbyr våre pasienter. Det er et omfattende undervisningstilbud både spesifikt for LIS og generelt for alle ansatte ved avdelingene. Etikk er et sentralt område i spesialiseringen. Sykehuset har egen Klinisk etisk komite og VPA har et etisk forum der en kan ta opp aktuelle etiske dilemmaer.

Ved alle enheter er samarbeid med fastleger, NAV og bydeler sentralt og LIS får således god opplæring i samarbeid og erfaring med å definere sin plass i helsevesenet.

Senter for psykofarmakologi og BUP Vest er lokalisert på Vinderen, og det ligger godt til rette for både samarbeid om enkeltsaker, men også for hospitering og rullering. BUP Vest har avtale om at LIS kan få det obligatoriske året i voksenpsykiatri ved VPA, og det er lagt til rette for at spesielt interesserte LIS kan ta fordypningstjeneste enten ved BUP Vest eller Senter for psykofarmakologi.

 - Psykisk helsevern Vinderen -  

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (VPA) har siden 2007 hatt godkjenning for 5 års tellende utdannelse til spesialistutdannelsen i psykiatri. Alderspsykiatrisk avdeling har godkjenning for 2 års tellende tjeneste i psykiatrI hht de nye spesialiseringsreglene kan de to avdelingene samlet dekke alle læringsmål inne spesialiteten psykiatri. Du ulike enhetene er godkjent for følgende tjenesteområder og fordypningstjenester:

Akuttpsykiatrisk døgnenhet
Godkjent som tjeneste ved akuttavdeling.

Lukket sengepost med 11 senger. Tre av sengene er på skjermet avsnitt. De fleste innleggelsene skjer som øyeblikkelig hjelp, men det er også gitt mulighet for enkeltpasienter å benytte seg av brukerstyrte innleggelser. Behandlerstaben utgjøres av 2 overleger, 1 psykologspesialist og 3 LIS. Det er også ansatt sosionom, fysioterapeut og ergoterapeuter i tillegg til fast stab med spesialsykepleiere, sykepleiere og annet miljøpersonell. 

Akuttpsykiatrisk døgnen​het            -------------------------------------

Allmennpsykiatrisk døgnenhet
Godkjent som fordypningstjeneste innen kortidsintervensjon døgn.

Åpen sengepost med 11 senger. Hovedvekten av innleggelser er overføringer fra Akuttpsykiatrisk døgnenhet, men det tilstrebes å øremerke opptil fire senger til elektive innleggelser. Akuttpsykiatrisk døgnenhet. Flertallet av pasientene er frivillig innlagt. Pasientpopulasjonen preges av et bredt diagnosespekter som inkluderer psykoser, affektive lidelser og spiseforstyrrelser. 

Posten drives etter miljøterapeutiske prinsipper og tilbyr individuell- og gruppeterapi samt undervisningstilbud i grupper. Fra og med 2017 har minimum en plass vært øremerket Medikamentfri behandling, i samarbeid med Spesialisert poliklinikk. Behandlerstaben utgjøres av 2 overleger i 100% stilling, 1 psykologspesialist, 1 psykolog og 2 LIS. Det er også ansatt sosionom, fysioterapeut og ergoterapeuter i tillegg til fast stab med spesialsykepleiere, sykepleiere og annet miljøpersonell. 

Allmennpsykiat​​risk døgnenhet

---------------------------------

Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Godkjent som tjeneste ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med alle typer allmennpsykiatriske problemstillinger unntatt psykose og bipolar affektiv lidelse type 1. Under poliklinikken ligger også et Akuttambulant- avklaringsteam som organiserer avdelingens øyeblikkelig hjelp-tilbud på dagtid.

Pasientene henvises til allmennpsykiatrisk poliklinikk fra primærhelsetjenesten og fra våre døgnenheter. Den polikliniske virksomheten er fordelt på to team. Hvert team ledes av en teamkoordinator og består av 2 overleger, 2 LIS, 3 psykologspesialister, psykologer i utdanningsstilling og treårig høyskoleutdannede. LIS har eget behandleransvar for pasienter og får bred kjennskap til utredning og behandling av allmennpsykiatriske pasienter. Poliklinikken har utviklet et nært samarbeid med primærlegene i sektor med regelmessige samarbeidsmøter. LIS deltar i samarbeidsmøter med primærlegen og får et godt innblikk i psykiatriske problemstillinger i allmennpraksis.

Det er også et ø-hjelp/akutteam hvor det er ansatt 1.5 overlege, en psykologspesialist, en psykolog, en høyskoleutdannet. LIS vil rullere inn i teamet og ha oppgaver knyttet til ø-hjelp, ambulant oppfølging, kortidsoppfølging av ulike akutte polikliniske tilstander.

Fra 1.9.19 er det etablert et AllmennFact team som vil følge opp pasienter med allmennpsykiatrisk diagnoser og med et funksjonsnivå som tilsier behov for samtidige og koordinerte tjenester fra 1. og 2. linjen. I dette teamet er det ansatt 1 psykologspesialist, en psykolog, 0.5 overlege, i tillegg ulike helse og erfaringsbasert kompetanse.

I allmennpsykiatrisk poliklinikk totalt er det 8 overlegestillinger, 8 psykologspesialiststillinger, 4 LIS, 5 psykolog utdanningsstillinger, 2 spesialsykepleiere og 1 klinisk sosionom. Enheten har også tilgang til jobbspesialist.   

Allmennpsykiatrisk p​oliklinikk ​

------------------------------------

Spesialisert poliklinikk
Godkjent som rehabiliteringstjeneste.

Spesialisert poliklinikk tilbyr et helhetlig behandlingstilbud for pasienter med alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelse, bipolar affektiv lidelse type 1 og ROP-lidelse) samt utredning av unge med mistanke om alvorlig psykisk lidelse (etter TIPS-modellen). Behandlingstilbudet innebærer utredning, poliklinisk og ambulant langtidsoppfølging og rehabilitering, inklusiv medikamentell behandling, og oppfølging av pasienter under tvungent psykisk helsevern. Videre tilbys undervisning til pasienter og pårørende. Aktiv bruk av behandlingsplan og IP vektlegges, og det bestrebes at behandler følger pasienter under hele behandlingsforløpet ved avdelingen inkl innleggelser.

Poliklinikken er organisert i 3 team:

1 FACT-team med primæransvar for behandling og langtids oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelse, bipolar affektiv lidelse type 1 og ROP-lidelse) hvor det er behov for samtidige og koordinerte tjenester med 1. linjen. Her er det en målsetning om overvekt av ambulant oppfølging.

1 poliklinisk team med primæransvar for behandling og langtids oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelse, bipolar affektiv lidelse type 1 og ROP-lidelse

1 ressursteam som har ansvar for depotmedisinering, somatisk oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse samt kurs/gruppetilbud ved enheten

LIS med tjeneste på Spesialisert poliklinikk arbeider fast i det polikliniske teamet og har eget behandlingsansvar gjennom hele tjenesten for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og langvarige rehabiliteringsbehov. Arbeidsmetodikken er en blanding av poliklinikk og ambulant, hvor LIS også har hjemmebesøk og møter pasientene på andre arenaer. I tillegg bistår LIS annet helsepersonell med medikamentvurderinger og avklarer behov for somatisk oppfølging inkludert blodprøver for pasienter i sitt team. LIS deltar i samarbeidsmøter og felleskonsultasjoner med 1. og 2. linjen. Det tilrettelegges for at LIS skal få erfaring med TPHU gjennom å delta på vurderinger og læring etter mester-svenn modell. LIS samarbeider tett med overlege i alle arbeidsoppgavene, både ved ad-hoc-veiledning og ukentlig klinisk veiledning.

 I spesialisert poliklinikk er det 5 overlegestillinger i 100%, 2 psykologspesialister, 3 LIS og 3 psykologer i utdannelsesstillinger. I tillegg er det ansatt 8 spesialsykepleiere, 5 ergoterapeuter, 1 miljøterapeut, 1 vernepleier og 1 idrettspedagog. + enhetsleder.  Enheten har også tilgang til jobbspesialist.  

Spesi​alisert poliklinikk

--------------------------------------

Enhet for rus og psykiatri (ERP)
Godkjent fordypningstjeneste innen rus og avhengighetsmedisin

 • Poliklinisk virksomhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet og lettere psykisk lidelse (ikke psykoselidelse eller bipolar type 1).
 • Enheten har ansatt 2 overleger (spesialister i psykiatri), 3.5 psykologspesialister, 1 LIS, 3 psykologer i utdannelsesstilling, flere sosionomer og spesialsykepleiere.

-------------------------------

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
Godkjent fordypnngstjeneste C/L psykiatri

Et psykiatrisk konsultasjonsteam arbeider mot de somatiske avdelingene på Diakonhjemmet sykehus og er organisert som egen enhet under Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. I teamet er det ansatt fast overlege (psykiater), flere psykologspesialister og spesialsykepleier.  Enheten har også et poliklinisk helsepsykologisk tilbud for somatiske pasienter. 

Det er tilrettelagt for at LIS ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen gjennomfører tjeneste ved enheten i løpet av spesialiseringsløpet,i den nye spesialistordningen er det planlagt to uker mtp å oppnå aktuelle læringsmål. Under tjeneste i enheten får LIS erfaring med øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner i somatikken samt mer regulær psykiatrisk liaisontjeneste.

Enhet for psykiske helse​tjenester i somatikken ​

---------------------------

  - Alderspsykiatrisk avdeling - 
Avdelingen er godkjent som fordypningstjeneste i spesialiteten alderspsykiatri.

Alderspsykiatrisk avdeling  tilbyr utredning og behandling av psykisk sykdom hos personer over 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor i Oslo, til sammen 6 bydeler.  Utredning og behandling kan gjøres poliklinisk, ambulant eller ved innleggelse. Avdelingen er godkjent for tvunget psykisk helsevern med og uten døgn.

 • Avdelingen tilbyr utredning og behandling både på døgnenhet og poliklinikk. 
 • Avdelingen har en helhetlig behandlingskjede for alderspsykiatriske pasienter:

Poliklinikk

Det er FACT team og et ordinært poliklinisk tilbud inkludert dagbehandling med grupper.  Mange av pasientene følges opp over lang tid i samarbeid med bydelene. Ca 20 pasienter behandles med depot-antipsykotika, og ca. 25 pasienter behandles til enhver tid under TPH uten døgn. LIS får god anledning til å være med i oppfølgingen av pasientene. Enheten har 5 overleger, 1 LIS.

Poliklinisk aktivitet

 • Den polikliniske aktiviteten består hovedsakelig av vurderinger, utredninger og  behandling. Dette foregår ved avdelingen, dels som gruppeaktiviteter, dels som individualsamtaler. Pasienter som er i behov av døgnopphold vurderes ofte først poliklinisk.
 • Avdelingen har en utstrakt ambulant virksomhet bestående av vurderinger i hjemmet, ved andre sykehusavdelinger eller på sykehjem. Enhetene har også poliklinisk langtidsoppfølging av noen pasienter i samarbeid med primærhelsetjenesten.
 • Fra 2018 er det etablert samarbeid med 1. linjen i form av en FACT modell; dette er det første FACT tilbudet i Norge spesielt rettet mot pasienter over 65 år.
 • Avdelingen har noe poliklinisk liaisontjeneste for somatiske avdelinger.
 • Det er et utstrakt samarbeid med sykehjemmene i vår sektor i form av rådgivning, veiledning og undervisning. Samarbeid og veiledning av fastleger ved behov.

Døgnenhet

En døgnenhet med 14 senger som behandler pasienter med alvorlig depresjon,  psykosesykdom, mani, akutt forvirring, demens med alvorlige psykiatriske symptomer, samt pasienter med suicidal atferd som har behov for tett oppfølging, pasienter med personlighetsforstyrrelser og pasienter med behov for nedtrapping av medikamentoverforbruk. Mange har en kombinasjon av kognitiv svikt, somatisk sykdom og psykiatriske symptomer. LIS får opplæring i, og rikelig anledning til å utføre ECT som er en mye brukt behandlingsform ved enheten. Enheten har 3 overleger, 2 LIS.

Døgnbehandlingen

Vi tilrettelegger for kortest mulig ventetid før elektive innleggelse. Akuttinnleggelser er via Akuttpsykiatrisk døgnenhet på Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus hvor man tilstreber rask overføring. Under oppholdet holder man løpende kontakt med bydelen/innleggende instans, og begynner tidlig å planlegge oppfølgingen etter utskrivning. Avdelingen har ca 220 innleggelser i løpet av et år på 14 døgnplasser, Gjennomsnittlig liggetid er ca 3 uker.

Utover overleger og LIS er det ved de kliniske enhetene ansatt psykolog, nevropsykolog, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut i tillegg til fast stab med spesialsykepleiere, sykepleiere og annet miljøpersonell. Komorbid somatisk sykdom er vanlig, og avdelingen har tilknyttet geriater. Geriater vurderer henviste pasienter, og gjennomgår pasientene i ukentlig møte med legene. Klinisk farmasøyt gjør legemiddelgjennomgang sammen med legene ukentlig.

Enhet for Kunnskapsutvikling

 • Ansvar for kompetanseutvikling, undervisning også eksternt, fagutvikling og administrasjon av forskning.
 • Avdelingen vektlegger fagutvikling og forskning 1 overlege og 1 nevropsykolog har ph.d.grad. Én overlege er i pågående PhD-prosjekt.
 • Avdelingen samler inn data på innlagte pasienter til kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP).
 • LIS bidrar i denne datainnsamlingen.

Veiledning: LIS får fast ukentlig veiledning av overlege. Det er tett daglig samarbeid mellom LIS og overleger med rikelig anledning til ad hoc veiledning og «mester-svenn»-læring.

Det avholdes litteraturmøte hver 2. uke der egne ansatte eller eksterne holder faglig foredrag. Det er også ukentlig «diagnosemøte» for leger og psykologer der man drøfter aktuelle kliniske, etiske eller juridiske utfordringer.

LIS roterer fra Voksenpsykiatriske Avdelinger ved Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus for fordypningstjeneste. Det er avtale om utveksling av LIS årlig mellom Alderspsykiatrisk avdeling og LDS. I tillegg ansettes LIS fra andre spesialiteter bla allmennmedisin og geriatri hvor fordypning i alderspsykiatri er ønskelig.

LIS har hjemmevaktordning på virkedager, ikke helg eller helligdager.

Det er rotasjonsordning mellom enhetene for LIS i Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.  Alle LIS på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen går felles tjenesteplan med døgnvakter på akuttpost (Akuttpsykiatrisk døgnenhet) under hele spesialiseringen. Tjenesteplanen for denne vaktordningen er 13-delt. I tillegg tjenestegjør LIS ved de polikliniske/ambulante enhetene i en rullerende ø-hjelps dagvakt på poliklinikken. LIS har da vakt på dagtid en uke av gangen sammen med en spesialist.

Avdelingen har gjennomgående god rekruttering til stillinger slik at det ikke forekommer vakante stillinger over tid. Det er tett kontakt mellom de ulike enhetene i avdelingen og også med Senter for psykofarmakologi og BUP Vest som ligger på området. Det er videre nær relasjon til Enhet for voksenpsykiatri, UiO, både vedrørende undervisning og praksis for medisinerstudenter i avdelingens enheter og ved at basisgruppeundervisning for medisinstudenter foregår på avdelingen. De siste årene har også døgnavsnittene tatt imot medisinerstudenter fra utlandet for sin psykiatripraksis. I tillegg har studenter fra ulike helsefaglige høyskoleutdanninger praksisperioder ved enhetene.

Alle LIS har egne kontorer, lokalisert i nærheten av overlegene og øvrig personal ved de ulike enhetene som danner viktig grunnlag for tett samarbeid og ad-hoc-veiledning.

Ved fast ansettelse av lege i spesialisering avtales en gjennomføringsplan med den enkelte LIS for hele spesialiseringsløpet. Det er etablert en godt fungerende rotasjonsordning på tvers av de kliniske enhetene og planen for dette ajourføres fortløpende. Rotasjonsplanen er inndelt i 6mnd-perioder jf hovedrotasjonstidspunktene 1.mars og 1.september hvert år. Et ideelt utdanningsløp starter med 12 mnd akuttjeneste, 18 mnd rehabiliteringstjeneste, 12 mnd fordypningstjeneste, for å avslutte med 18 mnd poliklinikktjeneste. Både av logistiske hensyn, driftshensyn og kapasitetshensyn vil det være umulig å gi alle LIS dette forløpet, men en vil alltid tilstrebe å legge tjenesten i allmennpsykiatrisk poliklinikk, så sent som mulig, da denne tjenestene forutsetter stor grad av erfaring og selvstendig jobbing.

Sykehuset har et fast introduksjonskurs over to dager hvor det er en egen legefaglig dag med bla avansert HLR. Kommunikasjonskurset Fire gode vaner har vært obligatorisk for alle nyansatte LIS ved sykehuset og er nå en integret del i FKM. Voksenpsyksiatrisk avdeling har en fast intro dag hvor det  er faste punkter om suicidvurderinger, voldsrisikokartlegging  og pårørendes rettigheter. Alle leger skal også hospitere så raskt som mulig på Akuttpsykiatrisk døgnenhet og får der en systematisk innføring i vaktrutiner og LIS oppgaver etter sjekkliste. Leger som blir ansatt på poliklinikkene skal også hospitere på poliklinisk ø-hjelp. Alle nyansatte LIS får også innføring i avdelingens journalrutiner, Elektronisk kvalitetshåndbok og DIPS Arena.

Alle LIS får 1 times ukentlig klinisk veiledning hos fast overlege i samme enhet, i tillegg til ad hoc veiledning. På døgnenhetene er det utstrakt mester-svenn metode hvor LIS er med i samtaler med spesialist.  All klinisk veiledning gis innenfor tjenesteplanen. Klinisk veileder har sammen med utdanningsutvalget og LIS ansvar for at det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS. Psykoterapiveiledning tilstrebes å tilbys LIS innen ca. 1 måned etter oppstart. Avdelingen har knyttet til seg 5 faste, eksterne psykoterapiveiledere med lang erfaring. Avdelingen har mulighet til å gi tredje års veiledning i kognitiv terapi. Det er også gitt LIS-leger mulighet for å søke IGA eller 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi og dermed få disse utdannelsene godkjent som fordypningsåret i psykoterapi.

Faglig utvikling dokumenteres fortløpende ved registering og godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål (kompetanseportalen). Både veileder og utdanningsansvarlig overlege har ansvar for godkjenning av læringsmål.
Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder i hht individuell utdanningsplan. Det gjennomføres halvtårsevalueringer med veileder, medisinskfaglig rådgiver og nærmeste leder. Sentrale hovedlæringsmål vil bli godkjent etter gjennomgang i evelueringskollegium (veileder, medisinskfaglig rådgiver/utdanningsansvarlig overlege og nærmeste leder).

Avdelingene har et bredt undervisningstilbud.

LIS ved begge avdelingene har 2 timers ukentlig (tirsdager kl 11.00-13.00) obligatorisk undervisning på Vinderen, minimum 36 uker pr år. Undervisningen er felles med LIS i psykiatri ansatt på Lovisenberg sykehus og organiseres av overlege ved Enhet for kunnskapsutvikling ved Voksenpsykiatrisk avdeling. Undervisningen foregår som en kombinasjon av forelesninger ved eksterne og interne foredragsholdere, samt med egne kasus-bidrag fra LIS. Det er lagt opp til diskusjoner som en del av forelesningene. Det er lagt opp en 4-årsplan for teoriundervisningen som skal sikre en planmessig gjennomgang av sentrale tema i faget. Forelesningene er definert som læringsaktiviteter tilknyttet flere av de obligatoriske læringsmålene. Tema for de fleste forelesningene er derfor bestemt av læringsmålene.  LIS holder selv flere av forelesningene.

 Det arrangeres felles lege/psykolog undervisnings/diskusjonsmøter ca en gang i måneden, der interne eller eksterne spesialister foreleser. Hver enkelt enhet har egne faglige møter bla diagnose og behandlingsmøter på jevnlig basis. Ved Voksenpsykiatrisk avdeling er det internundervisning for alle ansatte i gjennomsnitt en gang i måneden, med ulike satsningsområder som tema. Det arrangeres også regelmessige forum åpent for alle ansatte, bl.a. etikk- og verdiforum.

Ved Alderspsykiatrisk avdeling er det ukentlige litteraturmøter og diagnosemøter med diskusjon av kasuistikker der LIS deltar. I tillegg arrangerer avdelingen regelmessig internundervisning for alle ansatte der også LIS inviteres til å delta.

Enhet for voksenpsykiatri, UiO (tidl. Psykiatrisk institutt) tilbyr deltakelse i ukentlig undervisning med hovedvekt på ny forskning.

Lenke til det halvårlige undervisningsprogrammet (kommer)

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har pr 20.08.2019 3 psykiatere og 2 psykologer i 100 % stilling med doktorgrad. I tillegg har avdelingen ansatt 2 psykiatere og 3 psykologer med doktorgrad i deltidsstillinger. Tre av disse er professorer ved UiO og en er professor på NTNU.  Ved Alderspsykiatrisk avdeling er det en psykiater og en nevropsykolog med doktorgrad.   LIS oppfordres til å delta i pågående kvalitets- og forskningsprosjekter ved avdelingene og har tilbud om veiledning i regi av Enhet for Kunnskapsutvikling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Det foregår for tiden flere ulike forskningsprosjekter ved avdelingene og flere er under vurdering. Det er både interne prosjekter og prosjekter der en samarbeider med andre institusjoner. Flere av disse prosjektene er integrert i klinisk virksomhet. I disse prosjektene får LIS nærmere kjennskap og erfaring med forskningsaktivitet.

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling er det 2 pågående kliniske doktorgradsprosjekter, mens flere er under planlegging. I tillegg er det flere doktorgradsprosjekter i nært samarbeid med UiO. Ved Alderspsykiatrisk avdeling er det en overlege som er i gang med sitt doktorgradsarbeid.   

LIS undervises i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og forskningsetikk gjennom den obligatoriske undervisningen og ved frivillige kurs i forskningsmetoder og statistikk. LIS oppfordres til å bruke deler av fordypningstiden til vitenskapelig arbeid og forskningsteoretisk ervervelse.

I de nye spesialistreglene er det et krav at alle LIS skal gjennomføre et forsknings-/kvalitetssikringsprosjekt. For planlegging og gjennomføring av et slikt prosjekt vil LIS få veiledning av klinisk veileder og forskere/overleger ved Enhet for kunnskapsutvikling.

Utdanningsutvalget møtes fire ganger pr år, det består av en LIS og en overlege fra Voksenpsykiatrisk avdeling, og en LIS og en overlege fra Alderspsykiatrisk avdeling. Leder av utvalget er overlege fra Enhet for kunnskapsutvikling som også har ansvaret for LIS undervisningen. Viktig fokus i utdanningsutvalget er at planlegging og gjennomføring av all klinisk virksomhet ved avdelingene fokuserer på best mulig kombinasjon av avdelingenes driftsoppgaver og spesialistutdanning av LIS og videreutdanning av øvrig fagpersonell, der de ulike elementene forsterker og ikke går på bekostning av hverandre.

LIS får ferdighetstrening gjennom psykoterapiveiledning hvor terapiprosesser blir filmet eller gjort lydopptak av hvor LIS får direkte tilbakemeldinger av veileder. På akuttpsykiatrisk døgnenhet er det obligatorisk jevnlig kurs i medisinsk simulering som går på hvordan som et tverrfaglig team skal arbeide metodisk for deeskalering av potensielt krevende situasjon. I tillegg jevnlige obligatoriske tverrfaglig samhandlingstrening mtp § 4-8 vedtak.

Sist oppdatert 05.07.2023