Ressurssider for pasienter og pårørende

Dine rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du kort informasjon om noen av de viktigste. En utvidet oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

Les mer om  dine rettigheter som pasient (helsenorge.no)

Barn og unge har de samme helserettigheter som voksne. Via lenken under finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har når du må til lege eller sykehus. 

Helserettigheter for barn og unge (helsenorge.no)

Barn som pårørende​

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

Les mer om barn som pårørende

På Diakonhjemmet sykehus ønsker vi at brukerne skal komme til orde. I tillegg til sykehusets brukerutvalg er det likepersoner, erfaringskonsulenter og pasientråd som er brukernes viktigste kanaler. Gjennom disse kanalene har sykehuset et utstrakt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner.

Les mer på våre temasider om brukermedvirkning

Dine erfaringer som pasient ved Diakonhjemmet sykehus er viktig både for oss som jobber her, og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre!

Brukerundersøkelsen sendes til pasienter ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk, Klinikk for medisin og Klinikk for anestesi og kirurgi.

Les om digital tilbakemelding, brukerundersøkelse på SMS

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Oversikt over egenandeler (helsenorge.no)

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser (helsenorge.no)

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Du vil bli kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss.

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At HELFO ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Om dine rettigheter ved fristbrudd (helsenorge.no)

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Du har rett til å se hva som står i din pasientjournal, samt rett til å vite hvem som har sett opplysningene journalen inneholder. Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no. 

Slik gjør du:

Du finner pasientjournalen din fra Diakonhjemmet sykehus ved å logge inn med bank-ID på helsenorge.no. Under området pasientjournal vil du kunne finne følgende dokumenter fra journalen og kunne se hvem som har arbeidet med dem (datert etter 1. desember 2023):

 • Epikriser
 • Brev
 • Polikliniske notater
 • Dagkirurgiske notater
 • Sammenfatninger

Dokumenter vises på Helsenorge 24 timer etter at behandler har godkjent det.

Du må ha fylt 16 år for å få innsyn i egen pasientjournal.

Foreldre til barn under 12 år kan se barnets journal på Helsenorge.

Les mer om å representere barn (helsenorge.no)

Journal for barn mellom 12 og 16 år vises ikke på Helsenorge.

Les mer om pasientjournal (helsenorge.no)

Har du behov for å lese hele journalen, kan du bruke dette skjemaet:

Be om kopi av pasientjournal med elektronisk skjema

Hvis du vil se hvem som har arbeidet i pasientjournalen (tilgangslogg), kan du bruke dette skjemaet:
Be om kopi av tilgangslogg med elektronisk skjema

Har du sett i pasientjournalen din og mener at noen av opplysningene ikke stemmer, kan du be om endring:
Be om endring i pasientjournal med elektronisk skjema

Har du spørsmål om oppslagene som er gjort i pasientjournalen din, kan du bruke dette skjemaet:

Stille spørsmål om oppslag i pasientjournal med elektronisk skjema

Ikke Helsenorge-bruker?

Hvis du ikke har en brukerprofil på helsenorge.no, eller trenger hjelp til å finne frem, kontakt Veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00.

Innsending av skjema utenom Helsenorge

Dissee skjemaene kan du bruke:

Skjemaene kan sendes med melding via eDialog, eller brevpost.

Postadresse:

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Forespørsel fra «eksterne» instanser om utlevering av pasientjournal sendes fortrinnsvis via eFormidling (Les mer om eFormidling her). Alternativt via brevpost.

Har du spørsmål?

Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus: 22 45 15 00

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Les mer om kjernejournal (helsenorge.no)

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse.

Hvor kan du klage eller varsle?

Helse- og omsorgstjenesten

Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med sykehuset, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Statsforvalteren (tidl Fylkesmannen)

Dersom du som pasient eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage. Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester og at disse er av forsvarlig kvalitet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter. Du finner mer informasjon på www.statsforvalteren.no 

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har, varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken. Du finner mer informasjon på www.helsetilsynet.no

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Du finner mer informasjon på www.ukom.no

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse. Du finner mer informasjon på www.npe.no

Hvem kan hjelpe deg med å klage eller varsle?

Pasient og brukerombudet

Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev.  Du finner mer informasjon på www.helsenorge.no

Rettigheter og muligheter

Via lenken under finner du  en oversikt over de ulike ordninger som finnes når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten. Den forteller deg både hvor du kan klage eller varsle og hvem som kan hjelpe deg med dette.

Helsetilsynet – rettigheter og klagemuligheter


Fritt rettsråd – psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Om klage på tvungent psykisk helsevern (helsenorge.no)

Les mer om klagemuligheter til sykehuset:

Kvalitet og pasientsikkerhet – tilbakemeldinger

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Les mer om kliniske studier her

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller føges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Les om rett til kontaktlege (helsenorge.no)

I enkelte tilfeller kan du som pasient ønske å få din helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må du gå til fastlegen din, som sender en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Fornyet vurdering gjelder kun èn gang for samme tilstand. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør fritt behandlingsvalg.​​​

Les mer om rett til ny vurdering (helsenorge.no)

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.​

Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.​​ 

Les mer om pasient- og brukerombudet (pasientogbrukerombudet.no)​​​​

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Les mer om dine rettigheter

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført. 

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?

Er det helsemessige  årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor. 

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05​​515.

Du finner mer informasjon om pasientreiser og dine rettigheter (helsenorge.no)

Helsepersonell og andre fagpersoner finner mer informasjon om pasientreiser (pasientreiser.no)

Du kan reservere deg mot at ditt biologiske materiale som er samlet inn i helsetjenesten, blir brukt til forskning.

Reserverer deg mot forskning (fhi.no)​

Pasienter som er oppført i Reservasjonsregisteret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.​

Pasientjournalloven § 6 og helsepersonelloven § 26 gir lovlig grunnlag til prosjekter som besluttes etablert av leder for å gjennomføre internkontroll og kvalitetssikring av helsehjelpen. Det kreves ledelsesbeslutning og tilrådning fra Personvernombud for å kunne gjennomføre slike prosjekter. Formålet er begrenset til intern aktivitet og behov. Formålet med interne kvalitetssikringsprosjekter er å styre virksomheten, planlegge pasientbehandling og evaluere om pasientbehandlingen har gitt ønsket resultat. Informasjonen hentes fra din pasientjournal ved sykehuset, inkludert laboratoriesystemer og andre behandlingsrettede registre.

Kvalitetsprosjekter er ikke definert forskning, men et rent internt formål som setter sykehuset i stand til å kvalitetssikre pasientbehandlingen. Eventuelt behov for dispensasjon fra taushetsplikten avklares med Personvernombudet. Ved behov skal søknad om dispensasjon sendes til Helsedirektoratet.

Sykehuset har ikke plikt til å spørre deg om å delta i interne kvalitetssikrings prosjekt, men du kan på forhånd reservere deg mot å bli inkludert. Dersom du ikke ønsker å bli inkludert i interne kvalitetssikringsprosjekt, sier du ifra til avdelingen der du mottar behandlingen. Din reservasjon vil da bli registrert i din pasientjournal ved sykehuset. Dersom du reserverer deg mot å bli inkludert, vil dette ikke påvirke din videre behandling ved sykehuset.

Nederst finner du en konkret liste over kvalitetssikringsprosjekter som pågår ved sykehuset. Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli inkludert i noen av disse, kan du ta direkte kontakt med prosjektleder når som helst for å registrere dette. ​

Reservasjon mot å være med i prosjektet om hoftebrudd​ (PDF)
Reservasjon mot å være med i prosjektet om fjerning av galleblæren​​ (PDF)

Samvalg vil si at du og helsepersonell kommer frem til et informert valg for undersøkelses- og behandlingsmetoder for din sykdom/skade og situasjon. Dette er en rettighet du har som pasient.

Les mer om samvalg (helsenorge.no)

 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår
 • Du skal ha mulighet til medvirkning og samtykke på et språk du forstår
 • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er      god informasjon og kommunikasjon. 
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Les mer om tolk i helsetjenesten (helsenorge.no)​

Du som pasient kan fortsatt velge Diakonhjemmet sykehus som behandlingsted, selv om godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1. januar 2023. 
 
Diakonhjemmet sykehus har avtale med Helse Sør-Øst RHF, og du kan velge mellom offentlige og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene.

​Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

På Helsenorges sider finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Gjennom en veiviser (helsenorge.no) får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted. 

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Les mer om ordningen

Sist oppdatert 09.02.2024