Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr utredning og tverrfaglig spesialisert behandling til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser. Avdelingen betjener bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker og består av syv behandlingsenheter.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen skal være et sentralt ledd i koordinering, formidling og utvikling av allmennpsykiatriske helsetjenester og tverrfaglig spesialisert behandling til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Vi arbeider i tverrfaglige team og samarbeider nært med bydelens helse- og sosialtjeneste. Vi legger vekt på et godt samarbeid med familie og nettverk.


Les mer i velkomstbrosjyren vår (PDF)

 

Avdelingsleder

Håkon Sverre Lycke / E-post: hakonsverre.lycke@diakonsyk.no

 

Hjelp og støtte til personer i psykisk krise. Tlf.: 22 49 84 74.
Akutteamet på Vinderen

Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

Se sidene til Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert metode for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer ut i arbeidslivet. Les mer via lenken under:
Individuell jobbstøtte (IPS)

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandling. 

FACT Vinderen er et tilbud til for personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser med psykosesymptomer, inkludert bipolar lidelse. Teamet holder til I Forskningsveien 7, inng. C på Vinderen.

Kontakt: Tlf: 22 02 98 00
Besøksadresse: Forskningsveien 7, 0373 Oslo
Postadr: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

Les om når barn er pårørende

Foreldreveileder ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere

 

Erfaringskompetanse representerer et eget fagperspektiv på helsetjenesten, og skal fremme brukermedvirkning som en sentral verdi i helsetjenesten. Dette, sammen med verdier som autonomi, likeverd og vern om personlig integritet. Pasient- og pårørendekunnskap er en del av kunnskapssirkelen i kunnskapsbasert praksis.

Erfaringskompetanse i FACT

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet.

I våre FACT- team er det ansatt personer med erfaringskompetanse. Erfaringskonsulentene spiller en viktig rolle i pasientenes bedrings- og rehabiliteringsprosesser. De bruker sin egen pasienterfaring til nytte for pasientene. De bidrar med motivasjon og informasjon om behandling, og er med å sikre at pasientens rettigheter ivaretas. Ikke minst representerer erfaringskonsulentene et håp for mange. De er levende bevis på at bedring er mulig.

 

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter*

Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. I søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Ved utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er ofte brukermedvirkning obligatorisk. Brukere kan være pasienter eller pårørende, og skal fortrinnsvis være representert gjennom pasient- /brukerorganisasjoner. Vurdering av brukermedvirkning må skje så tidlige som mulig i forskningsprosessen, og helst allerede når prosjektet er på idéplanet. 

*(Ref.: Brukerveiledning og prosedyre for oppstart og praktisk gjennomføring av forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen).

Se veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (helse-sorost.no)

Barn har behov for å bli informert, hørt og ivaretatt når psykisk lidelse eller somatisk sykdom rammer en i familien. Det å snakke med foreldre om barnas situasjon er viktig når mor eller far er deprimert. "Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere" gir råd om hvordan man kan gå frem. 

Intervensjonene integreres i ens vanlig behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva man gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type tjeneste man gir og hvilke tidsrammer man har.

Veilederen er skrevet til alle de som møter foreldre som er deprimert, enten de jobber i spesialisthelsetjenestene, barnevern, familievern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, allmennlegepraksis, Rask psykisk helsehjelp eller i andre helse- og sosialtjenester. Den vil også kunne være nyttig lesning for studenter. Veilederen er tilgjengelig via lenkene under:

Foreldreveileder ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få medvirke i din egen behandling og den skal evalueres underveis.

Les mer på helsenorge.no

Under finner du en kort beskrivelse av hvordan helsetilbudet til befolkningen i Norge er organisert i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Primærhelsetjenesten, også kalt førstelinjetjenesten, er den man som regel oppsøker først. Primærhelsetjeneste er helsetjenester som leveres i lokalsamfunnet og som består av allmennpraktiserende leger (fastleger), hjemmesykepleie, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, annet helsepersonell som kiropraktorer, og av institusjoner som sykehjem og bo- og servicesentre.

Spesialisthelsetjenesten, også kalt andrelinjetjenesten, er den man blir henvist til av kommunehelsetjenesten. For eksempel henviser fastlegen til videre utredning på sykehus (spesialisthelsetjeneste).

Psykisk helsevern er spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusrelatert sykdom. 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid 19. juni 2009. Reformen trådte kraft 1. januar 2012. Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen.

Se grafisk fremstilling av grunnstrukturen i helsetjenesten

Relatert info:

Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid (St.meld. nr. 47)

Diagram


Enhet for klinisk forskning og innovasjon har ansvar for å organisere og gjennomføre flere ulike forsknings-, kvalitets- og innovasjonsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Les om våre prosjekter: 
Forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling
Kontakt

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Postadresse

Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er lokalisert i Forskningsveien 7 på Vinderen i Oslo.

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

​Kveldspoliklinikken psykisk helse og arbeid kan kontaktes direkte på telefon: 22 02 98 06 (på onsdager kl. 15.30-20) om uforutsette situasjoner/beskjeder vedrørende time gjeldene dag.

For øvrige henvendelser/endringer/avlysning ber vi deg kontakte sentralbordet på telefon: 22 02 98 00  mandag-fredag​ kl. 8-15.30.

Kurs

 • Informasjonsmøte for pårørende, familie og venner
  Terapeutene ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid (PHA) arrangerer regelmessig gratis informasjonsmøter for familie, pårørende og venner til pasienter ved poliklinikken. Pasientene er ikke med på disse møtene.
  Informasjonsmøte for pårørende, familie og venner
  5.
  juni
  2024
  Flere datoer
 • Kurs for personer med bipolar lidelse
  På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse.
  Kurs for personer med bipolar lidelse
  Dato kommer
 • Mestringskurs for personer med Asperger syndrom
  Tema i kurset vil være informasjon om Asperger syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon og håndtering av hverdagsutfordringer. Tentativ oppstart i februar 2024.
  Mestringskurs for personer med Asperger syndrom
  Dato kommer