Kvalitet og pasientsikkerhet

På Diakonhjemmet sykehus skal alle pasienter få en god og sikker behandling. Vi arbeider derfor aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser.

Som sykehus har vi en lovpålagt plikt til å melde fra om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade.

Sykehuset har et eget elektronisk avvikssystem, hvor vi melder alle typer feil, uønskede hendelser og svikt. Når uønskede hendelser forekommer, analyserer vi dem og prøver å finne årsakene slik at vi kan unngå lignende feil i framtiden. I tillegg arbeider alle enhetene i sykehuset med egne lokale tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Diakonhjemmet sykehus deltar aktivt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender.

I trygge hender 24-7 (pasientsikkerhetsprogrammet.no)

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (pasientsikkerhetsprogrammet.no)

Diakonhjemmet sykehus har kort ventetid på flere behandlinger, og sykehuset har iverksatt tiltak for å redusere ventelistene ytterligere.

På Helsenorges sider finner du oversikt over tjenester ved landets sykehus. Her finner du også oversikt over ventetider for utredning og behandling:

Ventetider fysisk helse (helsenorge.no)

Ventetider psykisk helse, voksen (helsenorge.no)

Ventetider alderspsykiatri (helsenorge.no)

Ventetider psykisk helse, barn og unge (helsenorge.no)

Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten. Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse dette.

Helsedirektoratet:

Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI)

Helsenorge.no:

Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted

Diakonhjemmet Sykehus deltar i den nasjonale satsningen "I trygge hender 24-7" som inkluderer både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er å redusere pasientskader, forbedre pasientsikkerhetskultur og arbeide mer systematisk med pasientsikkerhetstiltak og oppfølging enn tidligere.

Global Trigger Tool (GTT)

Les om Global Trigger Tool (GTT) (itryggehender24-7.no)

Helsedirektoratet:
Rapport: Pasientskader i Norge 2021 – målt med Global Trigger Tool (PDF)

Diakonhjemmet sykehus jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) er en del av sykehusets verdibaserte virksomhetshetsledelse og består av sykehusledelsen og andre relevante fagpersoner. Brukerutvalgets leder og en representant fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus sitter også i utvalget.

Utvalgets mandat er gjennom systematisk arbeid å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientarbeidet. Dette gjøres blant annet ved å behandle saker innmeldt av tilsynsmyndigheter og andre eksterne samarbeidspartnere samt henvendelser fra pasienter/pårørende som kan ha læringsverdi for flere enn direkte involvert avdeling.

Utvalgets målsetting er å bidra til høy kvalitet, læring av hendelser og kontinuerlig forbedring av tjenestene utført ved vårt sykehus.

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemelding for å forbedre oss. 

Kontakt oss for å gi din tilbakemelding

Av og til vil pasient/pårørende og behandlingsteamet være uenige eller usikre på hva som er godt, rett og rettferdig å gjøre for pasienten.

Klinisk etikk-komite (KEK) kan sørge for en bred drøfting av vanskelige etiske dilemma som kan oppstå i pasientbehandling.

Vi kan delta i en etisk drøfting med pårørende/pasient og behandlingspersonalet. 

KEK er tverrfaglig sammensatt. Medlemmene har både kompetanse og erfaring i medisinsk etikk, så vel som klinisk og/eller annen relevant kunnskap og erfaring (jus, livssyn). Komitéens medlemmer er valgt ut av sykehusledelsen på bakgrunn av slik kompetanse. KEK er et uavhengig forum og har også med brukerrepresentant, etiker og jurist i tillegg til representanter fra ulike faggrupper i sykehuset. Leder er overlege Torfinn Lødøen Gaarden.   

KEK kan gi råd, men har ingen fullmakt til å ta avgjørelser i konkrete saker og vi er ikke et klageorgan. Det er behandlingsansvarlig som har ansvaret og beslutter tiltak i pasientbehandlingen.

Pasient, pårørende og ansatte kan ta kontakt med klinisk etikkomite.


Kontakt KEK

Har du en etisk problemstilling du ønsker drøftet? Saker kan meldes anonymisert i e-post til kek@diakonsyk.no
Skriv kun navn og telefonnummer, så tar vi kontakt.​
 
Sist oppdatert 14.07.2023