Diagnose

Angstlidelser

Angst er i utgangspunktet en normal kroppsreaksjon som skal gjøre oss i stand til å møte trusler. Angstlidelse er når angsten blir så sterk og hyppig at den hemmer fungering i hverdagen. Det finnes behandling som har gode resultater.

Symptomer

Angstlidelser er en samlebetegnelse for en psykisk lidelse preget av angst eller frykt. Noen angstlidelser er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner (fobisk angst), for å bli kritisk vurdert av andre (sosial angst) eller for å bli syk (helseangst). Angstlidelsen kan preges av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet (generalisert angst). Angst kan også komme som plutselige anfall med sterke kroppslige reaksjoner (panikkangst).

Ulike angstlidelser

Ulike angstlidelser har mange fellestrekk, men også noen særtrekk:
 
 • Ved sosial angstlidelse frykter man situasjoner hvor man risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk og å bli bedømt som nervøs, svak eller dum.
 • Panikklidelse preges av plutselige anfall av intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag samt vedvarende redsel for at nye anfall skal oppstå.
 • Noen utvikler også agorafobi, med sterk frykt for å forlate hjemmet og være på offentlige steder, for eksempel kinoer, kjøpesentre, buss og tog, hvor det er vanskelig å komme seg raskt vekk.
 • Generalisert angstlidelse preges ved at man er mye engstelig, bekymrer seg konstant for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs.
 • Helseangst eller hypokondri er en vedvarende og invalidiserende frykt for å ha, eller kunne få, en alvorlig sykdom.
 • Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en ettervirkning av ekstremt skremmende hendelser, som katastrofer, alvorlige ulykker, mishandling og voldtekt. Trusselen gjenoppleves som påtrengende og ubehagelige minner og sterk kroppslig aktivering.
Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsen er en årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering.
 

Typiske kjennetegn

Angst kjennetegnes ved bestemte kroppsreaksjoner og tankemønstre.
 
 • Kroppsreaksjoner: Høyere puls, hjertebank, anspenthet, skjelving, svette og rask pust. Et angstanfall kan være ledsaget av svimmelhet, prikking for øynene, kvalme, uvirkelighetsfølelse, nummenhet og smerter i brystet. Alt dette er ufarlige, men skremmende reaksjoner.
 • Tankemønstre: Det er en sammenheng mellom tankene, den kroppslige aktiveringen og følelsen av angst. Tanker kan skape angst, føre til at angsten øker og bidra til å holde den ved like. En strøm av bekymringstanker kan opprettholde stress i kroppen og en følelse av fare og av ikke å ha kontroll. Katastrofetanker er skremmende tanker om ikke å mestre en situasjon eller at det er noe alvorlig galt med kroppen, for eksempel «Jeg besvimer!» eller «Jeg dummer meg ut!».

 

Henvisning og vurdering

For å få et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Det er som oftest fastlegen som henviser til utredning og behandling, men annet helsepersonell kan også henvise. Med utgangspunkt i henvisningen og prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for voksne", vil vi vurdere om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Utredning

For å kunne gi et godt behandlingstilbud er det viktig å gjøre en utredning av de problemer og plager du søker hjelp for. Utredningen skjer i form av samtale og bruk av ulike kartleggingsverktøy. Dine tanker og meninger om hvilke tiltak som passer best for deg, skal tillegges stor vekt. Behandleren din skal lytte til det du har å si og dine oppfatninger skal bli tatt på alvor.

Legen din skal på forhånd ha undersøkt om angstplagene skyldes en kroppslig sykdom eller bivirkninger av medisiner. Utredningen består av samtale med behandler hvor følgende punkter er sentrale:

 • Angstplagenes varighet, styrke, omfang og i hvilke situasjoner de oppstår
 • Mulige sammenhenger mellom angstplager og livssituasjon
 • Tidligere angstplager og behandling
 • Tidligere belastninger og traumatiske hendelser
 • Bruk av medikamenter
 • Katastrofetanker, følelser og handlingsmønstre i angstsituasjoner
 • Symptomer på annen psykisk lidelse, for eksempel depresjon
 • Bruk av rusmidler
 • Grad av fysisk aktivitet
 • Problemer i privatliv, studier eller arbeid
 • Personlige ressurser og mulighet for støtte fra andre
 • Om du har barn og om de har spesielle behov nå som bør ivaretas 
 
På bakgrunn av utredningen skal behandleren din kunne stille en diagnose. Ut ifra type angst, omfang, utløsende årsaker og forhold som holder problemene ved like, blir dere i fellesskap enige om en behandlingsplan.Behandling

Behandling av angst består vanligvis av en kombinasjon av ulike tiltak. Et viktig prinsipp i angstbehandling er at du gradvis lærer å utsette deg for og håndtere angstfylte situasjoner. Det innebærer at du deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av din egen behandling.
 
Behandlingen skjer individuelt eller i gruppe, eller via nettbasert behandling. Pårørende kan ved behov være med i deler av behandlingen.

De vanligste elementene i behandlingen er:

 
 • Informasjon om angst: Hva skjer i kroppen og hvorfor skjer det? Sammenhenger mellom angst og tankemønstre, for eksempel vedvarende bekymring eller katastrofetenkning. Handlinger som kan være med på å opprettholde angst, for eksempel unngåelse. Forholdet mellom tidligere og pågående livsbelastninger og angstlidelser.
 • Råd om håndtering av vedvarende og påtrengende bekymring, med økt toleranse for usikkerhet og utvikling av ferdigheter for problemløsning.
 • Hjelp til planlegging og gjennomføring av angsttrening, og innføring i konkrete mestringsstrategier.
 • Samtaler om forståelse og håndtering av stressbelastninger og problemer i hverdagen.
 • Bearbeiding av eventuelle belastninger og traumer som kan ha bidratt til angstlidelsen, for eksempel det å ha vært utsatt for mobbing.
 • Vurdering av medikamentell behandling, med god informasjon om medikamentet du får tilbud om.
 • Eventuelt tilbud om angstmestringskurs, internettbehandling eller 4 dagers behandling. 
 
Deltakelse i arbeidslivet gir hverdagen innhold og struktur og mindre rom for passivitet, bekymring og grubling. Langvarig sykmelding kan derfor være uheldig både ved angstlidelser og depresjon. 
 

 

Oppfølging

Etter at du har avsluttet behandlingen hos oss i spesialisthelsetjenesten kan du ha utbytte av oppfølging fra fastlegen din og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Et nyttig redskap her er en plan for forebygging av tilbakefall, med punkter for konkrete ting du kan gjøre, bygget på dine erfaringer om hva som hjelper.

Behandleren din i primærhelsetjenesten kan ved behov søke faglige råd hos oss. Dere kan også drøfte muligheten for en ny henvisning dersom det blir aktuelt.Kontakt

 • Kontakt Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

  Oppmøtested

  Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er lokalisert i Forskningsveien 7 på Vinderen i Oslo.

  En stor murbygning med et flagg på toppen

  Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

  Forskningsveien 13

  0373 Oslo

  Transport

  T-bane

  • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
  • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

  Buss

  • Linje 23 eller 40 til Gaustad
  • Linje 46 til Vinderen T

  Se www.ruter.no for mer informasjon

  Bil

  Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

   

  Parkering sykkel

  Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

   
  Parkering bil

  Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

  Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

  Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

  Oversiktskart over parkering på Vinderen

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

  ​Kveldspoliklinikken psykisk helse og arbeid kan kontaktes direkte på telefon: 22 02 98 06 (på onsdager kl. 15.30-20) om uforutsette situasjoner/beskjeder vedrørende time gjeldene dag.

  For øvrige henvendelser/endringer/avlysning ber vi deg kontakte sentralbordet på telefon: 22 02 98 00  mandag-fredag​ kl. 8-15.30.

  ​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

  ​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

  Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

  Bil

  Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

  Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

   

  Parkering sykkel

  Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

  Parkering bil​

  Parkering ute (P1 og P5)

  Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
  Søndag + røde dager: gratis parkering
  Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

  Parkering inne (parkeringshuset P4)

  Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

   

  HC-parkering

  Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

  Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

   


  Fakturering

  Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

  Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


  Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

  Oversiktskart over parkering på Steinerud

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

 • Kontakt Alderspsykiatrisk avdeling
  En bygning med snødekt underlag

  Diakonveien 12 – Alderspsykiatrisk avdeling

  Diakonveien 12

  0370 Oslo

  Transport

  ​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

  ​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

  Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

  Bil

  Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

  Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

   

  Parkering sykkel

  Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

  Parkering bil​

  Parkering ute (P1 og P5)

  Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
  Søndag + røde dager: gratis parkering
  Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

  Parkering inne (parkeringshuset P4)

  Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

   

  HC-parkering

  Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

  Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

   


  Fakturering

  Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

  Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


  Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

  Oversiktskart over parkering på Steinerud

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Nyheter

  Artikler

   Kurs

   • Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon
    Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon er et terapiforberedende kurs for deg som står på venteliste til individualbehandling ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon. Kurset har flere oppstartsdatoer.
    Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon
    Dato kommer