Om nettstedet

Alle helseforetak har eget nettsted, men nettstedene bygger på den samme tekniske løsningen: «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten». Løsningen innebærer at helseforetakene har fått felles design og struktur og kan dele informasjon på tvers av nettstedene. Et helseforetak kan bestå av flere sykehus, distriktsmedisinske sentre og behandlingssteder innenfor psykisk helsevern og rusbehandling I tillegg til sykehusene, er også alle regionale helseforetak, sykehusapotek og IKT-selskap en del av felles nettløsning.

Deling av informasjon på tvers av helseforetak er sentralt i felles nettløsning. Informasjon om behandlingsmetoder og pasientforløp blir utviklet nasjonalt og alle helseforetak kan bruke den samme informasjonen. Med det får pasienter uavhengig av geografisk tilhørighet den samme behandlingsinformasjonen. 

For at pasienter og pårørende også skal få informasjon som gjelder eget helseforetak, blir den nasjonale behandlingsteksten satt sammen med lokal informasjon. Du får praktisk informasjon om behandlingsstedet, informasjon om transport, avdelinger, kontaktinformasjon, oppmøtested og arrangementer. I tillegg er diagnoseinformasjon fra helsenorge.no integrert i behandlingsinformasjonen. 

Behandlingsinformasjonen er også koblet opp mot aktuelle behandlinger i Velg behandlingssted, som viser ventetider for utredning og behandling.

All informasjon som kan deles, blir publisert i et eget område for fellesinnhold. Fra dette området kan helseforetakene hente ut den informasjonen de ønsker og berike teksten med informasjon fra eget helseforetak. 

Fellesinnholdet blir vurdert kontinuerlig. Alle helseforetak kan komme med innspill til endringer og forbedringer og alle foretakene er involvert i endringsprosessen som blir koordinert fra sentralt hold. I tillegg vil alt behandlingsinnhold gjennomgå fast vedlikehold hvert annet år.

g_8b3db80c_7688_4c75_b576_83ecdbd39fe3

All felles behandlingsinformasjon er godkjent av fagpersoner ved det foretaket som produserer innholdet. Når en felles tekst blir brukt av et annet foretak, blir informasjonen på ny vurdert av fagpersoner ved dette helseforetaket. Du kan derfor være trygg på at den informasjonen du leser på dette nettstedet er kvalitetssikret og godkjent. All informasjon har en faglig ansvarlig (navn) og et ansvarlig helseforetak.

Felles innhold blir levert av alle helseforetak og universitetssykehusene står for den største produksjonen. På denne måten vil også helseforetak som har liten produksjon av behandlingsinformasjon, kunne benytte seg av felles innhold og dermed gi sine pasienter informasjon om behandlinger ved eget behandlingssted.

Hvert helseforetak har eget redaktøransvar for sitt nettsted. Alle henvendelser om nettstedets innhold skal gå til det aktuelle foretaket.

Du kan hente tekster fra nettstedet, men vi ber om at helseforetaket blir oppgitt som kilde når tekster benyttes i andre sammenhenger. 

Du kan ikke uten videre benytte bilder og video fra helseforetakets nettsted på grunn av rettigheter til bilder og video. For bruk av bilde og video til media eller i andre sammenhenger, kontakt kommunikasjonsavdelingen ved helseforetaket.

Endringer og videreutvikling av felles nettløsning prioriteres av Nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten. Der er hver regional helseregion representert, sammen med webredaktører fra fire helseforetak (sykehus). Norsk helsenett (NHN) har ansvar for drift og teknisk videreutvikling av løsningen, etter prioriteringer gitt av nasjonalt redaksjonsråd.

Diakonhjemmet sykehus

Webredaktør: Pernille Lønne Mørkhagen
Henvendelser om nettstedet: kommunikasjon@diakonsyk.no

I juli 2018 ble EUs nye personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Diakonhjemmet sykehus sikrer at sykehusets behandling av personopplysninger er i henhold til det nye regelverket. 

Den nye personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Regelverket handler om behandling av personopplysninger og gir virksomheter en rekke plikter samtidig som det gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

Regelverket gjelder for virksomheter som behandler personopplysninger. Videre gjelder reglene når virksomhetene utfører ikke-automatisk behandling av personopplysninger, men hvor disse personopplysningene skal inngå i et strukturert register. Regelverket omhandler blant annet behandling av pasientopplysninger og behandling av opplysninger om ansatte.

Lov om behandling av personopplysninger (lovdata.no)

2018 reform of EU data protection rules (European Commission)

Som en del av den nye personopplysningsloven er sykehuset pliktig til å ha et personvernombud. Diakonhjemmet Sykehuset deler personvernombud med VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Omsorg, Sykehusapoteket og Stiftelsen Diakonhjemmet. Personvernombudet heter Nancy Yue Liu.
 
Bruk denne e-postadressen for kontakt med sykehuset om spørsmål knyttet til personvern: personvern@diakonsyk.no
 

Sykehuset minner om at du har anledning til å kontakte sykehuset via e-post. Når du har sendt en melding, vil navn, e-postadresse og innholdet i meldingen, bli automatisk lagret. E-post er ingen sikker kommunikasjonskanal. Sykehuset ber derfor om at personopplysninger og sensitiv informasjon, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger, ikke formidles via e-post.

Om du trenger å sende personopplysninger og/eller sensitiv informasjon til sykehuset, send med post til:

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo​

Les mer om bruk av sykehusets e-post

    Sist oppdatert 08.02.2023