Spesialisering i indremedisin ved Diakonhjemmet sykehus

Indremedisin

Klinikk for medisin ved Diakonhjemmet sykehus tilbyr LIS2/3- utdanning i generell indremedisin, blodsykdommer, fordøyelsessykdommer, geriatri, infeksjonssykdommer, lungesykdommer og hjertesykdommer.

Klinikken har totalt 80 senger fordelt på 4 sengeposter, i tillegg disponeres 8 tekniske senger på PO/Intensivavdelingen, og det er 4 senger på observasjonsposten som ligger under klinikken.

Avdelingen regner seg i dag for en ikke-seksjonert avdeling til tross for at ulike fagområder er knyttet til de ulike sengeposter.

  • Medisin A: Hjerte - lunge
  • Medisin B: Geriatri - slag
  • Medisin C: Infeksjon - hematologi- gastroenterologi
  • Medisin D: Generell indremedisin

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Avdelingen har 28 overleger og 30 LIS-leger. I tillegg har man 7 LIS-1-stillinger.

Målsetting og læringsmål

Målsetningen er å gi LIS-legen utdanning i indremedisinske fagområder, herunder forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.

Læringsmålene i den generelle delen av utdanningen (del 2) og​ den spesielle delen innen de ulike hovedspesialiteter(del 3) ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Nedenfor finner man en oversikt over utdanningens struktur innen del 2 og del 3 av de ulike utdanningsløpene herunder hvilke læringsmål som kan oppnås ved vår avdeling og hvilke som blir oppnådd ved rotasjon til annet helseforetak.

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen generell indremedisin (del 3) på Diakonhjemmet sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Utdanningsløp

Uavhengig av hvilken hovedspesialitet man sikter seg inn mot, må man gjennomføre den generelle delen av utdannelsen (del 2) som fører frem til generell vaktkompetanse ved indremedisinsk avdeling. Tiden for gjennomføring av denne delen er ved vår klinikk 3,5 år.

Utdanningskandidaten kan få oppfylt nær alle læringsmål for del 2 ved vår avdeling. Man har inngått hospiteringsavtale med annet HF for å oppfylle læringsmål omkring trombolyse ved akutt hjerneinfarkt.

Læringsmål innen nefrologi dekkes ved klinisk tjeneste, internundervisning av nefrolog samt generell indremedisinsk poliklinikk.

I denne delen av utdanningen roterer LIS til de ulike kliniske poster etter oppsatt rotasjonsordning og får ved dette en bred oversikt over det indremedisinske fagfeltet (i del 3 av utdanningen vi LIS være tilknyttet den sengepost som håndterer pasienter innen den aktuelle hovedspesialitet).

Man har som målsetning å ha 3 LIS i utdanningsløp mot de ulike hovedspesialiteter til enhver tid. De tre kandidatene vil da fortrinnsvis være på ulike fremdriftspunkter i utdanningsplanen.

Alle overleger ved avdelingen er spesialister i generell indremedisin. 9 overleger har doktorgrad.

Introduksjon av nye LIS

Sykehuset har felles introduksjonsprogram gjennom e-læringskurs og 2 dager med fysiske samlinger for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.

Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra er individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.

LIS blir tildelt individuell utdanningsplan ved ansettelse.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten.

Supervisjonen skal bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

All previsitt og visittgang er tildelt en superevisjonsansvarlig overlege eller erfaren LIS ved de respektive Team. Overlegen er i hovedsak tilstede ved all previsitt for sitt Team, og superviserende i visitt ved selekterte pasienter.

LIS-poliklinisk virksomhet superviseres i form av konferering og supervisjon ved behov ved respektive spesialister både i akuttmottak og i våre poliklinikker.

LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 2 vil LIS ikke nødvendigvis få veileder med spesialitet som er lik den kandidaten sikter seg inn mot som hovedspesialitet (dette vil være tilfelle i del 3).

Individuell veiledning blir gjennomført i form av planlagte og regelmessige samtaler mellom LIS og veileder en gang pr. måned, ellers ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.

Avdelingen har som ambisjon at alle overleger skal ha veiledningskompetanse. Pr i dag skoleres overleger gjennom pågående intern kursing innen supervisjon og veiledning ihht føringer fra RegUT.

Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.

LIS sin faglige progresjon skal evalueres gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.

Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.

Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.

Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.

Oppnådde læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen (Dossier).

Leder har ansvar for sluttgodkjenning av læringsmålene.

Internundervisning og kurs
Internundervisning for del 2 gjennomføres ved morgenundervisning tirsdag, onsdag og hver annen torsdag samt ved undervisning i lunsjtiden tirsdag og onsdag.

Samlet undervisningstid gjør at avdelingen oppnår kravet om minst 70 timer undervisning pr. år.

Temaene i internundervisningen er knyttet opp mot utdanningsplanens læringsmål slik at læringsaktiviteter kan godkjennes etter deltakelse på undervisningen.

Både LIS og overleger har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.

Avdelingens undervisningsutvalg har ansvar for oppsett av plan for internundervisning.

Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.

Forskningsforståelse

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

LIS må regelmessig referere aktuell forskning fra vitenskapelige artikler som ledd i internundervisning. Ved slike presentasjoner vil forskningsmetode samt studiers styrker og svakheter bli diskutert.

Relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk inngår som egne tema i undervisningsprogrammet ved sykehusets kvalitetsmøter som avholdes hver 14. dag.

Alle LIS orienteres om pågående forskningsprosjekter i avdelingen, mange har bidratt til utforming av forskningsprotokoller og flere bidrar i inklusjonsarbeidet bl. a. i forbindelse med vaktarbeid.

Ved medisinsk avdeling er forskningsaktiviteten spesielt høy ved hjerteseksjonen og ved geriatrisk seksjon. LIS oppfordres til deltagelse i forskning og fagutvikling samt kvalitetsforbedrende prosjekter.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget ved medisinsk avdeling består av 2 overleger og 2 LIS. Utvalget har ansvar for en samlet utdanningsplan innen del 2 av spesialistutdanningen. Utvalget vil fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

Utdanningsutvalget ledes av utdanningsansvarlig overlege (UAO)

De ulike hovedspesialiteter har et særskilt ansvar for utdanningen i del 3.

Utdanningsutvalget inngår som en del av sykehusets overordnede organisering av utdanningen ved institusjonen.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt 

Avdelingsleder, Avdeling for legetjenesten
Medisinsk klinikk

Sentralbord: 22 45 15 00
E-post: postmottak@diakonsyk.no

Sist oppdatert 06.09.2023