Indremedisin

Blodsykdommer

​Utdanningsplan i blodsykdommer ved Diakonhjemmet sykehus

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen blodsykdommer (del 3) på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Det forutsettes at LIS har gjennomført del 2 av utdanningen før del 3 påbegynnes. Del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten blodsykdommer er beregnet å ta ca. 3 år. Deler av utdanningsløpet i del 3 kan gjennomføres ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet sykehus (ca. 1 år)

For læringsmål som ikke kan oppnås ved Diakonhjemmet er det inngått avtaler med andre institusjoner (OUS ) om nødvendig tjeneste. Det vil bli planlagt rotasjonstid for å oppnå læringsmål som er lagt til sentrale institusjoner (akutte leukemier, blødertilstander, transplantasjonshematologi, spesialisert lymfombehandling, behandling av tilstander med CNS affeksjon).

 • Minstetiden for oppnåelse av læringsmål ved D​S er ett år,
 • LIS vil i hovedsak være tilknyttet sengepost som har hovedansvar for hematologi.
 • LIS vil ha tjeneste ved hematologisk poliklinikk under supervisjon. Ved hematologisk poliklinikk foregår utredning, prosedyrer, behandling og kontroller. Behandlingen blir ivaretatt på eget infusjonssenter med multidisiplinær tilnærming.
 • Tjenesten gir god erfaring med håndtering av hematologi tilknyttet andre tilstander (kirurgi, indremedisin, revmatologi). Med unntak av intratekal prøvetaking og behandling oppnås alle prosedyrekrav ved hematologisk seksjon.
 • Hematolog har et etablert og godt samarbeid med klinisk kjemisk avdeling som har særegen hematologisk kompetanse.
 • Medisinsk klinikk håndterer alle hematologiske tilstander som ikke er vedtatt sentralisert.
 • LIS vil inngå i generelle indremedisinske vakter.

Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten blodsykdommer til enhver tid.

Avdelingen har 2 overleger med kombinert spesialitet innen indremedisin og hematologi.

 • ​Sykehuset har felles introduksjonsprogram over 3 dager for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.
 • Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra en individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.
 • LIS blir tildelt individuell utdanningsplan i løpet av en måned etter ansettelse.​

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

 • ​Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.
 • LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 3 av utdanningsløpet skal veileder inneha samme spesialitet som den hovedspesialitet utdanningsløpet leder mot. Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.
 • Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.
 • LIS sin faglige progresjon skal evalueres, gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.
 • Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.
 • Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.

 • ​For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.
 • Dokumentasjon på at læringsmål/læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.
 • Oppnådde læringsmål loggføres i Kompetanseportalen (Dossier).
 • Leder har ansvar for sluttgodkjenning av de læringsmål som blir oppnådd ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet. Læringsmål som blir oppnådd under rotasjonstjeneste skal godkjennes ved rotasjonsstedet. 


I del 3 vil LIS også delta i spesialitetsspesifikk internundervisning på 2 x 45 minutter pr. uke i 42 uker pr år. Temaene i internundervisningen er knyttet opp mot utdanningsplanens læringsmål slik at læringsaktiviteter/læringsmål kan godkjennes etter deltakelse på undervisningen. Undervisning er både teoretisk og praktisk (mikroskopi). Med tilrettelagt plan oppnås minimumskravet på 70t pr år.

 • Både LIS og overleger har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.
 • Utdanningsløpet har en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.
 • Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis.

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter, evt også initiere egne prosjekter.

Ved medisinsk avdeling er forskningsaktiviteten spesielt høy ved hjerteseksjonen og ved geriatrisk seksjon. Det forventes at LIS i del 3 også i løpet blodsykdommer deltar i fagutvikling og kvalitetsforbedrende prosjekter ved sykehuset. DS har ikke egne forskningsprosjekter i hematologi, men vi har etablert et løpende og tett samarbeid med OUS omkring felles pasienter som følges vekselsvis ved OUS og DS. Vi oppfordrer til forskningsaktivitet og har stor vilje til å tilrettelegge for kliniske studier.  Diakonhjemmet har kompetente ressurser som gjerne bistår.

Aktuell forskning presenteres også regelmessig i internundervisning med fokus på metodikk, oppnådd resultat og relevans for aktuell klinisk praksis. 

Del 3 er i praksis en påbygning til del 2 og det er derfor naturlig å vise til informasjonen for dette løpet. For del 3 av utdanningen innen blodsykdommer har avdelingen en overlege og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse har regelmessige møter hvor internundervisning og praktisk opplæring tilpasses læringsmålene og har sammen ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.  Avdelingen har også etablert ordning med utdanningsansvarlig overlege for indremedisin og denne har regelmessig kontakt med utdanningsutvalget og bistår med koordinasjon og samhandling. 

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. Årlig gjennomgang av EMU (elektromedisinsk utstyr). I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Klinikkleder for medisinsk klinikk eller avdelingsleder for legetjenesten i medisinsk klinikk eller avdeling på Medisinsk avdeling.

Sentralbord 22451500

E-post-adresse: postmottak@diakonsyk.no


Sist oppdatert 24.01.2023