Indremedisin

Fordøyelsessykdommer

Utdanningsplan i fordøyelsessykdommer ved Diakonhjemmet sykehus.

Denne utdanningsplanen beskriver hvordan vi gjennomfører utdanning i fordøyelsessykdommer ved Diakonhjemmet sykehus. Planen beskriver utdanningsløpet, hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for den enkelte kandidat som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for Oslos 3 vestlige bydeler med ca. 145.000 innbyggere. Klinikk for medisin er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling med fire forskjellige sengeposter og tilbyr utdanningsvirksomhet for alle de medisinske spesialitetene unntatt nyresykdommer og endokrinologi. I tillegg er Diakonhjemmet sykehus avlastningssykehus for pasienter med indremedisinske og kirurgiske problemstillinger for Akershus Universitetssykehus sin sektor i Oslo (Groruddalen).

Klinikken har totalt 80 senger fordelt på fire sengeposter, i tillegg disponeres åtte tekniske senger på PO/Intensivavdelingen, og det er fire senger på observasjonsposten som ligger under klinikken. Totalt var det 8 499 innleggelser på Klinikk fo medisin i 2021 og 29 150 polikliniske konsultasjoner.

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlege) har hjemmevakt etter kl. 21. Spesialister på andre fagområder enn bakvakt kan kontaktes av vakthavende ved behov.

Ved gastroenterologisk seksjon er det ansatt fire overleger som er spesialister i gastroenterologi, tre har PhD.  I tillegg er det to utdanningskandidater i fordøyelsessykdommer LIS3 samt to utdanningskandidater i LIS2.  Spesialistene deler ansvaret for sengepost, gastroenterologisk undersøkelsesavdeling («gastrolab») og gastromedisinsk poliklinikk. 

Gastroenterologisk seksjon deler en sengepost på 22 senger med hematologisk og infeksjonsmedisinsk seksjon. Vi har egen infusjonsenhet som drives sammen med Revmatologisk avdeling hvor vi har tre spesialsykepleiere tilknyttet en IBD-poliklinikk. IBD-poliklinikken styres i tett samarbeid med gastroenterolog og vi har ukentlige møter hvor vi drøfter utredning og behandling samt indikasjon for biologisk behandling.

Sykehuset har en godt utrustet gastrolab som disponeres og drives av både gastroenterologer og gastrokiruger. Det er et meget nært og godt samarbeid med gastrokirurgene. Det er avsatt 45 min. ca. annenhver måned til fellesmøte mellom gastromedisinere, gastrokirurger og gastrosykepleiere på gastrolab.

Det utføres diagnostiske prosedyrer som gastroskopier, sigmoideoskopier og koloskopier. I tillegg gjøres en rekke forskjellige terapeutiske inngrep som for eksempel polyppektomier, hemostase av GI blødninger med bl.a. adrenalin-injeksjon, hemoclips, strikkligering etc. Det utføres blokking av stenoser og PEG-innleggelser.  I tillegg gjøres urease pusteprøve for helicobacter pylori (selve prøven sendes Lovisenberg). Det utføres 24-timers pH-måling samt manometri hvor en av overlegene har spesialkompetanse.

Ultralyd-diagnostikk utføres av og ved røntgenavdelingen. Det er meldt inn behov for eget ultralydapparat til bruk ved gastroenterologisk poliklinikk.

Målsetningen vår er å gi utdanningskandidaten de nødvendige kunnskaper, holdninger og ferdigheter til selvstendig å ta hånd om pasienter med sykdommer og plager fra mage-tarm kanalen, inklusive lever, galleveier og bukspyttkjertel.

Seksjonen har gode forutsetninger for å gi utdanningskandidaten innsikt og trening i behandling av akutte gastrointestinale sykdommer så vel som utredning av elektive pasienter. Kandidatene tilbys solid trening i praktiske undersøkelses- og behandlingsprosedyrer etter mester-svenn-prinsippet ved sengeposten, undersøkelsesavdelingen («gastrolab») og medisinsk poliklinikk.

Utdanningen i fordøyelsessykdommer kan for en stor del gjennomføres ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, men i tillegg er det behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekket alle læringsmål.

Etter tjeneste innen generell indremedisin (LIS 2) på ca. 3 år vil utdanningskandidaten i fordøyelsessykdommer (LIS 3) være tilknyttet Gastroenterologisk seksjon (sengepost, medisinsk poliklinikk, gastroenterologisk undersøkelsesavdeling («gastrolab») med tjenestetid ca. 1,5 - 2 år før de avslutter utdanningstjenesten ved universitetssykehus, vanligvis Oslo universitetssykehus (ca. 1 år). Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer. ​Les mer i: 

Temahefte kliniske læringsmål fordøyelsessykdommer (PDF)

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Utdanningskandidaten i fordøyelsessykdommer har spesialist i fordøyelsessykdommer (gastroenterolog) som veileder og som har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekklisten. Avdelingen har satt av 30 min. hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned), og veiledning utføres i tillegg ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer. Man diskuterer problemstillinger LIS-leger møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres for progresjon i de nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Utdanningskandidaten har fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men som tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Fordypningstiden tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen (Dossier). Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder. Læringsmål sluttgodkjennes av avdelingsleder.      

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk avdeling 2 dager i uken à 45 minutter og en dag i uken à 20 minutter.  Internundervisningen er tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet på minst 70t/år innfris. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. Hver torsdag fra kl. 11.45 til 12.30 er det kvalitetsmøte. Her tas opp tema som bl.a. generell kvalitet i medisinsk arbeid, lovgivning i helsetjenesten, konsekvenser for medisinsk arbeid og pasientskader / avvik, forskning og etikk.

Utdanningskandidatene i fordøyelsessykdommer har i tillegg ca. 40 minutter hver uke der gastroenterologiske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men det kan også være gjennomgang og presentasjon av gastroenterologiske prosedyrer. Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i gastroenterologi og utdanningskandidatene i gastroenterologi (LIS2 og LIS3). Noe av tiden til forberedelse kan gjøres i avsatt fordypningstid. Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på læringsmål. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og foreslås av Utdanningsutvalget.

En gang i uken er det IBD møte der også IBD-sykepleierne deltar. Her er det typisk kasuistikk gjennomgang og drøftinger vedrørende behandling. 

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften. Det anbefales også at utdanningskandidatene deltar på regionale møter for kandidater i fordøyelsessykdommer, og dessuten gastroenterologiske symposier og fagmøter lokalt og nasjonalt.

Ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus er det mye forskningskompetanse og det drives både basal og klinisk forskning blant avdelingens leger. Det er et eget forskningsutvalg ved sykehuset som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i de ulike klinikkene. Noe av undervisningen ved Medisinsk avdeling dreier seg om fremlegging av egen og andres forskning og om forskningsteori, samt bidra til forståelsen av forskningens kliniske relevans. Sykehuset gjennomfører med jevne mellomrom forskerkurs der man kan få innføring i temaet. Utdanningskandidater kan søke om deltakelse på slike kurs.

Ved gastroenterologisk seksjon har tre av fire overlegespesialister PhD-grad. Enheten deltar for tiden i IBSEN III studien, Nasjonalt nettverk for leversykdommer (AIL), COLONIZE og Boosting biologics. Det diskuteres stadig deltagelse i nye forskningsprosjekter, ofte i samarbeid med universitetssykehusene.

Utdanningskandidatene oppfordres til å delta i kliniske studier under veiledninig av spesialist. I FKM-delen av utdanningen har man integrert undervisning i forskning og forskningsforståelse.

Diakonhjemmet sykehus deltar i Gastronet der koloskopi- og ERCP-undersøkelser blir registrert/kvalitetssikret.

Både Medisinsk avdeling og Gastroenterologisk seksjon har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Medisinsk avdeling sitt utdanningsutvalg består av tre overleger og to LIS-leger. Utvalget ledes av utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget for gastroenterologisk seksjon består av én utdanningsansvarlig overlege og én LIS-lege. Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen.​​

  • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
  • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
  • I samarbeid med Oslo universitetssykehus er det muligheter for simulatortrening i endoskopi. Vi har nylig også fått egen modell (dummy) til bruk ved koloskopitrening. ​

  • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling eller seksjonsoverlege i fordøyelsessykdommer.

Telefon sentralbord:  22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no


Sist oppdatert 31.01.2023