Indremedisin

Lungesykdommer

Utdanningsplan i lungesykdommer ved Diakonhjemmet sykehus 

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen hovedspesialiteten lungesykdommer ved Diakonhjemmet s​ykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for Oslos 3 vestlige bydeler med ca 135.000 innbyggere. Medisinsk avdeling er strukturert som en generell indremedisinsk klinikk med 4 forskjellige sengeposter og tilbyr utdanningsvirksomhet for alle de medisinske spesialitetene unntatt nyresykdommer og endokrinologi. I tillegg er Diakonhjemmet sykehus avlastningssykehus for pasienter med indremedisinske problemstillinger for Akershus Universitetssykehus sin sektor i Oslo (Groruddalen).  I tillegg til medisinsk klinikk har sykehuset klinikk for kirurgi/anestesi, revmatologi, psykisk helsevern, klinisk kjemi og radiologi.  

A
vdelingen har 80 senger fordelt på 4 sengeposter, i tillegg disponeres 8 senger på Hjerteovervåkningen/Intensivavdelingen, og 4 senger på Observasjonsposten som ligger under Medisinsk avdeling. Totalt var det 9 120 innleggelser på Medisinsk avdeling i 2018.

LIS
-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan, hvis nødvendig, kontaktes av vakthavende.

Ved lungemedisinsk seksjon er det ansatt 2 overleger med spesialitet i indremedisin og lungesykdommer.  Lungemedisinsk seksjon har siste årene ikke hatt utdanningskandidater i lungemedisin, men vil i og med den nye utdanningsreformen tilstrebe å til enhver tid ha 1 - 2 utdanningskandidater i lungesykdommer (LIS 3) på seksjonen.  

  • Lungeseksjonen disponerer en 20-sengs sengepost sammen med hjerteseksjonen.
  • Seksjonen utreder og behandler vanlige problemstillinger innen lungesykdommer. 

På sengeposten tilbyr  seksjonen ventilasjonsstøtte med bipap og oksygeneringsstøtte med optiflow.  Vi har tilgang til respirasjonsfysiologisk utredning med spirometri, måling av gassdiffusjonskapasitet, body-boks og ergospirometri.  Respirasjonsfysiologisk laboratorium betjenes i all hovedsak av 3 svært kompetente sykepleiere med spesialitet i lungemedisin, og erfarne, formelt spesialiserte testledere til ergospirometri.  Vi har også V-scan.  

Lungemedisinsk seksjon tilbyr også bronkoskopisk undersøkelser og prøvetakning.  Bronkoskopi utføres både poliklinisk og på inneliggende pasienter.  Vi utfører bronkoskopi som et ledd i utredning,  behandling og prøvetakning ved lungemedisinske, infeksjonsmedisinske, onkologiske og akutt-/intensivmedisinske problemstillinger.

Lungemedisinsk poliklinikk tilbyr også utredning, behandling og oppfølging av pasienter med søvnrelaterte problemstillinger.  Vi initierer behandling med non-invasiv ventilasjonsstøtte, og følger opp disse pasientene poliklinisk.

Lungemedisinsk seksjon har også nært  samarbeid med radiologisk avdeling.  Radiologisk avdeling bistår lungeseksjonen med undersøkelser som konvensjonell røntgen, gjennomlysning, MR, CT og UL.  Samarbeidet med radiologisk avdeling innebærer også intervensjonsradiologiske prosedyrer som tappinger og biopsitakning.

Lungemedisinsk seksjon har et tett samarbeid ved de lungemedisinske og lungeonkologiske fagmiljøene ved Oslo Universitetssykehus. Vi har hyppig uformell dialog med lungepoliklinikkene ved OUS-Rikshospitalet og OUS-Ullevål.  De  bistår oss blant annet ved behov for endobronkial ultralyd.  Vi har også et mer formalisert samarbeid med ukentlig MDT-møte med lungemedisinere, onkologer, thoraxkirurger og radiologer. Der vi kan legge frem og diskutere aktuelle kasus. I all hovedsak onkologielaterte problemstillinger. 

Vi deltar også på lungemedisinske fagmøter samen med lungemedisinere fra OUS og Lovisenberg sykehus.

Ved sjeldnere lungemedisinske problemstillinger yter det lungemedisinske fagmiljøet ved OUS oss svært god service, og har lav terskel for å bistå med innleggelse og tilleggsvurdering under utredninger. 

LIS-legen har ved seksjonen tilgang til en allsidig og grundig opplæring i  de lunge- og respirasjonsfysiologiske ferdighetene vi kan tilby. Det er tett samarbeid med spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger.

Én av klinikkens sengeposter er Hjerte-/lungeposten som er delt i et hjerte- og et lunge-team som til sammen har 20 senger. Det var i 2018 785 innleggelser på lungeteamet. Utdanningskandidatene deltar på previsitt sammen med spesialist i lungesykdommer hver dag og går visitt på pasientene som ligger på lungeteamet på Hjerte/lunge-posten. 

LIS-3 vil også kunne få egne polikliniske pasienter med lungemedisinske problemstillinger. 

Lungemedisinsk seksjon har i utgangspunktet ingen avtale om tjeneste ved medisinsk overvåkning/intensiv. Dog bistår vi når det er pasienter med lungemedisinske problemstillinger og ved behov for bronkoskopi.

Lungemedisinsk poliklinikk er en del av Medisinsk poliklinikk og har stor aktivitet.  Det var 2564 episoder relatert til lungemedisinsk poliklinikk i 2018.  151 bronkoskopier. Lungeseksjonen disponerer på medisinsk poliklinikk 2 konsultasjonsrom med spirometrio og DLCO.  Det ene også med body-box. Vi har et eget rom til bruk ved bronkoskopi og andre invasive prosedyrer.

Ergospirometri, CPET- cardiopulmonal exercietest er etablert. Utstyret betjenes i utgangspunktet av testleder ansatt ved revmatologisk avdeling, og er organisert som en del av Diakonhjemmet aktivitetsmedisinske senter.  

Målet er at CPET skal bli en viktig del av lungemedisinsk seksjons tilbud.  LIS-lege kan påregne å få erfaring i gjennomføring og tolkning av undersøkelsen.   Vi håper at dette skal bli et verdifullt tilskudd til sykehusets tilbud generelt, og til pasienter og forskningsprosjekter med lunge- og respirasjonsfysiologiske problemstillinger spesielt.  

Spesialisering i lungesykdommer er en LIS 2/3 – utdanning på minst 5 år etter fullført LIS-1 periode. 3,5 års tjeneste ved generell indremedisinsk avdeling inkl lungeavdeling etterfulgt av utdanningstjeneste minimum 1,5 år ved Oslo Universitetssykehus. Rotasjonstjeneste kan også gjennomføres på Akershus universitetssykehus. Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer.  Kandidatene oppfordres til å sette seg inn i spesialistreglene 

Tjenesteplaner legger til rette for at kandidatene får gjennomført planlagte læringsmål og læringsaktiviteter. LIS 3 blir tatt ut av sengeposttjeneste for å drive fagspesifikk poliklinikk. Man har også tilrettelagt for at sentrale lungemedisinske prosedyrer (Bi-PAP, bronkoskopi, pleuradrenasje) kan utføres under ordinær sengeposttjeneste.

Læringsmål innen radiologi vil kunne oppnås ved benyttelse av billedbank utarbeidet i samarbeid med vår radiologiske avdeling samt ved aktiv deltakelse ved ukentlige thorax-møter der radiolog og lungespesialist deltar og LIS 3 legger frem kasus. Beskrivelse og drøfting av radiologiske funn gjøres fortløpende i det kliniske arbeid med supervisjon fra lungespesialist.

Man har egen onkologisk seksjon som vil bidra til delvis oppnåelse av læringsmål knyttet til medikamentell behandling av maligne lungetilstander. Onkologisk seksjon ligger under medisinsk klinikk og denne opplæringen vil ikke innebære skifte av læringsarena.

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.

Nye leger gjennomgår 2 introduksjonsdager med fysisk fremmøte samt krav om gjennomgang av diverse e-læringskurs.

  • Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
  • Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.
  • Utdanningskandidaten i lungesykdommer har spesialist i lungesykdommer som veileder. Veileder har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekkliste.
  • Avdelingen har satt av 30 min hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned).
  • Fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Denne tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder. Det er etablert evalueringskollegium med tilbakemelding til utdanningskandidatene hvert halvår.

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Klinikk for medisin 2 dager i uken à 45 minutter i indremedisin i tillegg til ytterligere 20 minutter undervisning hver annen uke. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). 

To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. Utdanningskandidatene i lungesykdommer skal i tillegg ha 45 minutter hver uke der lungemedisinske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men også som gjennomgang av aktuelle kasuistikker med supplement av ergospirometrirapporter, radiologiske undersøkelser og/eller annet som kan belyse aktuelle lungemedisinske problemstillinger. 

Faglig diskusjon vil alltid være en naturlig del av et slikt tilbud.  Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i lungesykdommer og utdanningskandidatene samt andre lungeinteresserte LIS 2.

Noe av tiden til forberedelse gjøres i avsatt fordypningstid.

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.

Det prioriteres også at utdanningskandidatene i lungesykdommer deltar på internasjonale hjertekongresser samt nasjonale symposier og fagmøter.

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter, evt også initiere egne prosjekter

Læringsmål 13 (forskningsforståelse) i felles kompetansemodul (FKM) dekkes via eget kurs som holdes 2 ganger pr. år. 

Det er per i dag begrenset forskningsaktivitet ved avdelingens lungeseksjon. Dog er målet at  at seksjonen blant annet gjennom etablering av ergospirometri/CPET og i samarbeid med aktive forskningsmiljøer på Diakonhjemmet skal kunne bidra til aktuelle forskningsprojekter. Utdanningskandidatene oppfordres til deltagelse i forskning og -forbedringsarbeid.

Medisinsk klinikk har eget utdanningsutvalg som ledes av utdanningsansvarlig overlege. Utvalget består ellers av 2 spesialister og 2 LIS. har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen.  Det er etablert utdanningsutvalg for lungemedisinsk seksjon bestående av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget. Dette åpner for at LIS kan bidra til å påvirke egen utdanning. Utdanningsutvalget planlegger internundervisningen. ​​

  • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
  • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
  • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Klinikk for medisin eller seksjonsoverlege i lungesykdommer

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no


Sist oppdatert 24.01.2023