Arbeidssøkere med Asperger syndrom

For veiledere ved NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidspartnere i møte med arbeidssøkere med Asperger syndrom. Målet med veilederen er å øke kunnskapen om utfordringer mennesker med Asperger syndrom kan ha i arbeidslivet. Veilederen er utarbeidet av Nav og OuS.
Arbeidssøkere med Asperger syndrom
Jesper Noer - freeimages.com.jpg

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

Regional kompetansetjeneste yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)​
Regionalt kompetanse.png

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har kompetansesenteransvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier​
NevSom OuS.jpg

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. NoU 2020.

Autisme- og touretteutvalget ble i 2018 oppnevnt for å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autisme¬spekterforstyrrelser og for å foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autisme¬spekterforstyrrelser og personer med Tourettes syndrom og deres pårørende. Utvalget la i 2020 sin innstilling.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-1/id2689221/
Regjeringen.no.jpgSist oppdatert 25.07.2023