Brukermedvirkning

På Diakonhjemmet sykehus ønsker vi at brukerne skal komme til orde. I tillegg til sykehusets brukerutvalg er det likepersoner, erfaringskonsulenter og pasientråd som er brukernes viktigste kanaler. Gjennom disse kanalene har sykehuset et utstrakt samarbeid med ulike brukerorganisasjoner.

God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå: gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå.

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 (lovdata.no)

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i
samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Hovedmålgruppen for nettkurset er personer som kan være interessert å være brukerrepresentant og brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg eller i et ungdomsråd. Kurset kan også være nyttig for sekretærer i brukerutvalg, helsepersonell og ansatte som skal rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og prosjekter.
 
Målet med nettkurset er realisering av pasientens helsetjeneste, som blant annet innebærer at pasienter, pårørende og deres organisasjoner får større innflytelse på planlegging, gjennomføring og ​evaluering av helsetjenester. På systemnivå fordrer dette kompetente brukerrepresentanter som er trygg på sin rolle.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Nettkurset er offentlig og enkelt tilgjengelig fra de regionale helseforetakenes og helseforetakenes nettsider og kan lenkes fra andre nettsider.

Nettkurset følger kravene til universell utforming og inneholder tekst, bilder, filmer og illustrasjoner.

Nettkurset er delt inn i fem moduler:
  • Modul 1 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 2 Din rolle som brukerrepresentant
  • Modul 3 Om spesialisthelsetjenesten
  • Modul 4 Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 5 Hvordan du bør forberede deg

Nettkurset revideres årlig. Kurset er tilgjengelig via lenken under (rev. sept. 2019)

Ta kurset (helse-sorost.no)

Brukere er personer som mottar tjenester direkte, eller blir berørt av tjenestene indirekte som pårørende eller barn. 

Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringer av helsetjenestene. Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.

For at retten til medvirkning skal bli reell, er det avgjørende at du som bruker får tilstrekkelig og tilpasset informasjon slik at du så langt som mulig får innsikt i din helsetilstand, innholdet i tjenestetilbudet og dine rettigheter som pasient eller tjenestemottaker. 

Brukerutvalget ved Diakonhjemmet s​ykehus taler pasientenes sak og gir råd til sykehusledelsen i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet. Brukerutvalgets viktigste oppgave er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene.

Les mer om Brukerutvalget

Samvalg vil si at du og helsepersonell kommer frem til et informert valg for undersøkelses- og behandlingsmetoder for din sykdom/skade og situasjon. Dette er en rettighet du har som pasient.

Les mer om Samvalg og samvalgsverktøy (PDF)

Sammen velger vi – det beste for meg

Sist oppdatert 13.09.2023