Erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter er ansatt for å styrke kunnskapsbasert praksis gjennom å tilføre fagmiljøet tilfang av kunnskap fra et pasient- og pårørendeperspektiv. Erfaringskonsulenten har bakgrunn som pasient eller pårørende og skal bidra til økt og mer systematisk bruk av erfaringskunnskap.

Erfaringskonsulenten skal gi fagmiljøene tilgang på kunnskap og kompetanse sett fra et pasient- og pårørendeperspektiv, og bidra til at fagfolk lettere ser situasjoner og utfordringer i lys av brukerens perspektiv, ønsker og livssituasjon.

Erfaringskompetanse representerer et eget fagperspektiv på helsetjenesten, og skal fremme brukermedvirkning som en sentral verdi i helsetjenesten, sammen med verdier som autonomi, likeverd og vern om personlig integritet. Pasient- og pårørendekunnskap er en del av kunnskapssirkelen i kunnskapsbasert praksis. 

Erfaringskompetansen anvendes i arbeidet og oppgavene som ligger til stillingen. Konkrete arbeidsoppgaver kan blant annet være:  

  • «Likemann eller kjentmann» i forhold til det å være hjelpesøkende, samt bidra inn i direkte pasientarbeid sammen med behandler
  • Bidra til undervisning og opplæring av fagfolk og studenter internt og eksternt (høyskole/universitet)
  • Arbeid med relevant informasjonsmateriell internt og eksternt
  • Bidra inn i avdelingens generelle forbedringsarbeid gjennom arbeidsgrupper
  • Bidra inn i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid
  • Delta i nasjonalt nettverk for erfaringskompetanse

Erfaringskonsulenten er ansatt ved sykehuset, og bidrar inn i tilknyttede avdelinger og enheter.

Vanlig ansettelsesprosedyre gjennom stillingsutlysning gjelder ved ansettelse av erfaringskonsulent.

Personer med egen erfaring som pasient/pårørende. Det er ønskelig med erfaring fra flere deler av tjenesteapparatet. Det er en fordel at konsulentene også har en helsefaglig bakgrunn.

Vanlig lønn i henhold til stillingsprosent og kompetanse.


Sist oppdatert 02.12.2022