Disse får den tredje vaksinedose

Folkehelseinstituttet har, sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten, utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Se oppdatert info 21.9.

Publisert 15.09.2021
Sist oppdatert 24.07.2023
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Hege Thorén er en av pasientene med revmatisme og på immundempende behandling på Diakonhjemmet sykehus som fikk en tredje vaksinedose mot covid-19 i en forstudie i august.

​Det er fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin som har utarbeidet den felles anbefalingen.

Se anbefalingene:

FHI:
Informasjon om koronavaksine og gjeldende anbefalinger.​

Norsk revmatologisk forening:
Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3. dose med vaksine mot covid-19

Det anbefales at alle med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene listet på denne siden selv tar direkte kontakt med vaksinestasjonen i kommunen/bydelen for tredje vaksinedose. Dette blir organisert ulikt, noen vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling.

21.9: Onkologiske pasienter som har fått cellegift på Diakonhjemmet sykehus siden 1.1.2021 (siden 1.9.2021 for noen medikamenter) blir kontaktet en av de nærmeste dagene av Senter for kreftbehandling med nærmere informasjon om den tredje vaksinedosen.

Som bekreftelse på at man bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:
• Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
• Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge. Notatet må være skrevet innen det siste året.

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

Denne anbefalingen vil anslagsvis føre til at 100 000 pasienter tilbys tredje vaksine dersom de henvender seg til kommunehelsetjenesten.

Forfatterne understreker at listen kan endre seg med endret kunnskapsgrunnlag.

Overlege, PhD ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet, Guro Løvik Goll, har vært med å sammenfatte listen med anbefalinger.

Info til  behandlere
Løvik Goll har sendt ut et informasjonsskriv til kolleger på Diakonhjemmet sykehus vedr revmapasienter knyttet til sykehuset. Hun har tilpasset dette til også å være aktuell informasjon til fastlegene, der hun skriver om blant annet eventuell pause i medikasjon og om pasienter som behanles med Rituksimab.

Guro Lavik Goll: Informasjon vedrørende 3.dose til immunsupprimerte revma pasienter