Klage og erstatning

Her finner du det du trenger å vite om klage på behandling og pasientskadeerstatning. Dersom du som pasient eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.

Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med sykehuset.

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet, kan du sende den elektronisk via eDialog.

Du kan også sende brev til oss på følgende adresse:

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo​

Husk å oppgi hvilken avdeling du har vært på. Hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp vedrørende en klage kan du kontakte personalet på avdelingen.

Har du medisinske spørsmål, er det best om du henvender deg direkte til behandlende lege på avdelingen. Du kan også kontakte din fastlege.

Rettighetsk​lage

Du klager på samme måte som over (eDialog eller brev) hvis du mener at dine rettigheter ikke er ivaretatt ved at du

  • har fått avslag på utredning/behandling
  • ikke har fått time innen lovfestet tidspunkt
  • ikke har fått avtalt/lovet informasjon fra sykehuset
  • ikke har fått avtalt/lovet oppfølging fra sykehuset

Pasientskadeerstat​ning

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Skaden må

  • skyldes svikt i behandlingen
  • ha ført til et økonomisk tap
  • ikke være for gammel

Les mer og søk om pasientskadeerstatning på npe.no

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken.

Du finner mer informasjon på www.helsetilsynet.no

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges.

Du finner mer informasjon på www.ukom.no

Pasient og brukerombudet

Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har.

Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev.

Du finner mer informasjon på www.helsenorge.no

Fritt rettsråd – psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Om klage på tvungent psykisk helsevern (helsenorge.no)

Gi oss din tilba​​kemelding

Vår brukerundersøkelse kan også benyttes til å gi tilbakemelding på det du ikke er fornøyd med, men da vil du ikke få svar fra oss. Takk for at du tar deg tid til å dele dine erfaringer med oss!

Sist oppdatert 01.07.2024