Hva er helsefellesskap?

Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal bestå av sykehus og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Målet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pasientgruppene er barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres.

I helsefellesskapet møtes representanter fra sykehusene, bydeler, kommunale etater, brukere og fastleger for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.

Diakonhjemmet sykehus er en del av helsefellesskapet i hovedstadsområdet som favner alle bydeler og sentrale etater i Oslo kommune, samt Akershus universitetssykehus (Ahus), Lovisenberg Diakonale sykehus og Oslo universitetssykehus (OUS).

I partnerskapsmøtet og strategisk samarbeidsutvalg møtes hele hovedstadsområdet. I lokalt samarbeidsutvalg og samarbeidsforaene møtes helsefellesskapet i Diakonhjemmet sektor.

Se illustrasjon av helsefellesskapet (PNG)

Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtets mandat er å gi føringer og oppdrag til samarbeidsutvalgene i tråd med mål og rammer fastsatt i Nasjonal helse- og sykehusplan, og å gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan. Forankrer samarbeidet på politisk- og ledelsesnivå. Drøfter mål og rammer for helsefellesskapet. Gir overordnede føringer for prioritering av samhandlingsområder- og tiltak. Fremmer positive holdninger til samhandling og samarbeid. Partnerskapsmøtet avholdes årlig.

Ledelse av partnerksapsmøtet går på omgang mellom kommunen og sykehusene. Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester og sykehusene ved styreleder veksler på ledelse av partnerskapsmøtet, i perioder på to år av gangen.

Partnerskapsmøtet er sammensatt av deltagere fra sykehusene ved OUS, Ahus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus, fra kommunen ved Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI), Kommunaldirektør HEI, fastlegerepresentant og bruker- og ansatte representanter.

Strategisk samarbeidsutvalg

Strategisk samarbeidsutvalg skal møtes minst fire ganger årlig. Ledelse går på omgang mellom kommunen og sykehusene. Kommunaldirektør, Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) leder møtet i perioder på to år av gangen. Deltagende sykehus/HF ved administrerende direktør veksler på ledelse av partnerskapsmøtet i den andre toårsperioden.

Utvalgets mandat er å gi innspill til partnerskapsmøtet om mål og tiltak i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse og sykehusplan, samt gjennomføre vedtatte tiltak fra partnerskapsmøtet.

Deltagere

OUS, Ahus, Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus på direktørnivå. HEI deltar med kommunaldirektør. Relevante etater i Oslo kommune og bydelene representert sektorvis på direktørnivå. I tillegg, deltar pasient/bruker- representant, fastlegerepresentant og ansattrepresentant.

Lokalt samarbeidsutvalg, Diakonhjemmet sektor

Det lokale samarbeidsutvalget i Diakonhjemmet sektor møtes minst fire ganger årlig. Det lokale samarbeidsutvalgets mandat er å gi innspill til strategisk samarbeidsutvalg og evt. partnerskapsmøtet om mål og tiltak i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse og sykehusplan, gjennomføre vedtatte tiltak fra partnerskapsmøtet, gjennomføre relevante tiltak ut i fra behov i egen sektor, samt ivareta samhandlingsavtaler.

Deltakere er bydelsdirektører for Bydel Ullern, Bydel Frogner og Bydel Vestre Aker, etatsdirektører for Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten. I tillegg, representanter for fastleger, pasienter/brukere og ansatte. Administrerende direktør, fagdirektør og fagsjef samhandling (koordinator) deltar fra Diakonhjemmet sykehus.

Ledelsen går på omgang mellom Oslo kommune (etatsdirektør/bydelsdirektør) og sykehuset (administrerende direktør), i perioder på to år av gangen.

Samarbeidsforum somatikk, Diakonhjemmet sektor

Et rådgivende organ for lokalt samarbeidsutvalg. Forumet skal bidra til hensiktsmessig samhandling innen somatikk, mellom sykehus og bydeler/etater. Forumet skal være et møtested hvor samarbeidsutfordringer adresseres og drøftes, samt skissere hvordan utfordringene bør håndteres og løses.

Samarbeidsforum psykisk helse/rus/avhengighet, Diakonhjemmet sektor

Et rådgivende organ for lokalt samarbeidsutvalg. Forumet skal bidra til hensiktsmessig samhandling innen psykisk helse, rus- og avhengighet, mellom sykehus og bydeler/etater. Forumet skal være et møtested hvor samarbeidsutfordringer adresseres og drøftes, samt skissere hvordan utfordringene bør håndteres og løses.

Samarbeidsforum barn og unge

Samarbeidsforum for barn og unge er et rådgivende organ for lokalt samarbeidsutvalg ved OUS. Forumet skal sikre hensiktsmessig samhandling innen arbeid med barn og unge mellom sykehus og bydeler/etater med spesiell vekt på tydelig ansvars- og oppgavefordeling. Forumet skal være et møtested hvor samarbeidsutfordringer adresseres og drøftes, samt skissere hvordan utfordringene bør håndteres og løses.

Samarbeidsforumet består av ledere for de utøvende tjenestene i OUS, områdebydeler og sykehuset. Lovisenberg sykehus v/Nic Waal og Diakonhjemmet sykehus skal være representert, men kan også representere hverandre.

Se mandat Samarbeidsforum for barn og unge

Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet. Målgruppene er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger ved Diakonhjemmet, Lovisenberg, Ahus og OUS. ​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innenfor feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus. Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegenes deltagelse er finansiert og forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Sist oppdatert 14.11.2023