Behandling, Endobronkial brakyterapi

Strålebehandling av luftveiene, innvendig stråling

Endobronkial brakyterapi er en planlagt innvendig, lokal strålebehandling av luftveiene der en plasserer strålekilden ved hjelp av bronkoskopi.

Behandlingen er aktuell der svulstvev vokser i veggen / slimhinnen i sentrale luftveier.
Målet er vanligvis å krympe svulstvevet for å forebygge at det blir trange forhold i de store luftveiene, og unngå forverring av tung pust. Ved små slimhinneforandringer kan en oppnå en mer varig effekt.

Nasjonal behandlingstjeneste

Nasjonal behandlingsteneste for endobronkial brakyterapi er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Tjenesten har blitt utført som et samarbeid mellom Lungeavdelinga og Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk sidan 2000, og har fått status som nasjonal behandlingstjeneste fra 2018.

Vi behandler både primær lungekreft og metastasar (spredning) fra andre kreftformer der svulsten er antatt å være strålefølsom. Granulasjonsvev (arrvevsdanning) og plagsom hemoptyse (blodig oppspytt) kan også ha nytte av denne behandlingen. Behandlingen blir gitt poliklinisk, det vil si at pasienten ikke blir innlagt på sykehus under behandlingen.

Hva går behandlingen ut på?

Ved endobronkial brakyterapi blir det gitt innvendig strålebehandling i sentrale luftveier. Strålingen virker lokalt og trenger bare 1 cm ned i dypet av vevet. Derfor er denne behandlingen best egnet for pasienter med lokal tumorvekst i bronkialvegg og -slimhinne.

Behandlingen gir lite sidestråling til friskt vev, og kan bli gitt selv om pasienten tidligere har fått maksimal dose utvendig stråling. Behandlingen blir utført ved bronkoskopi på stråleterapirom. Pasienten er våken, men får bedøvelse lokalt i luftveiene samt beroligende og hostedempende medikament. Prosedyren blir gjennomført 3 ganger med ca. 1 dags mellomrom.

Henvisning og vurdering

Pasientene blir vanligvis henvist fra spesialisthelsetjenesten der de er under oppfølging for kreftsykdommen sin, og der det er sett endobronkial tumorvekst ved CT-undersøkelse av bryst (thorax) og / eller ved bronkoskopi.

Det er lungelege ved behandlingstjenesten som vurderer henvisingen og avgjør om pasienten er egnet for behandling.

Ved behov for råd og drøfting forut for henvising, svarer behandlingstjenesten gjerne på telefon ev. anonymisert e-post.

Strålebehandlingen vil ikke ha umiddelbar effekt, slik at pasienten bør ha en forventet levetid på mer enn 3 måneder. Pasienter med svært trange forhold og stridor bør uten opphold diskuteres for annen behandling som stentnedlegging eller rekanalisering med laser / kryoprobe.

I prinsippet er det ikke ventetid på behandlingen, men logistikk forut for behandlingen tar erfaringsmessig et par uker.

Henvisningen bør inneholde:

  • Oppdatert CT thorax (bilder må overføres)
  • Bronkoskopibeskrivelse, aller helst også bilde/videoopptak
  • Aktuell og tidligerere sykehistorie
  • Info om tidligere strålebehandling
  • Symptom, funksjonsnivå, lungefunksjon
  • Medikamentliste
  • Ev. behov for tolk

Behandlingen krever 3 bronkoskopiprosedyrer i løpet av ca. 1 uke der pasienten etter oppmåling av feltet må kunne ligge helt i ro og relativt flatt i ca. 20 minutt.

Vanligvis bor tilreisende pasienter på pasienthotellet mellom prosedyrene, men dersom henvising inneholder opplysninger om at pasienten må være innlagt, kan vi planlegge for dette. Lokale pasienter bor hjemme.

Før

Pasienten møter i Lungeavdelingas dagpost for innskriving og blodprøver. Medikamentliste må tas med. Om behandlingen skal starte samme dag, skal pasienten være fastende i 4 timer, men kan ta faste medisinar med litt vann. Ved bruk av blodfortynnende medisiner utover Albyl E, vil vi avtale individuelt om disse skal stoppes noen dager.

Etterpå vil pasienten bli fulgt til behandlingsrommet.

Under

Behandlingen blir innledet med bronkoskopi på stråleterapirom. Under behandlingen vil det være leger og sykepleiere fra Lungeavdelinga til stede sammen med strålefysikere, onkolog og radiografer som samarbeider om prosedyren.

Pasienten vil bli koplet opp med overvåkingsutstyr som følger med blodtrykk, puls og oksygenmetning, og det blir lagt inn venflon på armen.

Bronkoskopi blir gjennomført med lokalbedøvende spray i svelg og luftvei, samt beroligende medikament intravenøst. Området som skal strålebehandles blir identifisert og markert under røntgengjennomlysing med 2 metalltråder utenpå huden på brystkassen. Deretter føres en applikator (2 mm tynt plastrør) gjennom bronkoskopet, og denne blir liggende igjen når bronkoskopet trekkes opp. Fra her er det veldig viktig at pasienten ligger helt stille på bordet, og ikke snakker eller hoster før strålingen er ferdig.

Det tar vanligvis 10-15 minutter for fysiker å tegne opp strålefeltet på datamaskinen. Det kan derfor bli litt venting, men personalet vil være i rommet og kan fylle på med bedøvelse og ev. suge bort spytt / slim i svelget ved behov.

Applikator koples på strålemaskinen og strålekilden vandrer kortvarig ned til det området som skal stråles. Selve strålingen tar vanligvis rundt 5 minutter. Dørene er lukket i denne tiden og pasienten er alene i rommet under video og lydovervåking. Etter strålingen blir applikator fjernet fra luftveiene og markørene tatt av brystkassa.

Behandlingen blir gjentatt til sammen 3 ganger, vanligvis med 1 dags intervall, for eksempel mandag - onsdag - fredag.

Etter

Etter behandlingen blir pasienten kjørt tilbake i seng til Lungeavdelingas dagpost for observasjon og hvile. Pasienten må fortsatt faste. Etter 2 timer blir det servert litt mat og drikke, og det blir gjort avtale for neste behandlingsdag før retur tilbake til pasienthotellet / hjemstedet. Før en drar blir det gjort avtale for neste behandlingsdag. En skal ikke kjøre bil selv samme dag  etter behandling.

Etter 3 behandlinger blir pasienten fulgt opp på lokalt sjukehus som før. Vi anbefaler CT-undersøkelse og / eller bronkoskopikontroll etter ca. 6 uker, og vil gjerne ha tilbakemelding om resultatet.

Vær oppmerksom

Om lag halvparten av pasientene som har vært til bronkoskopi kan få en uspesifikk feberreaksjon på kvelden. Da kan en ta paracet / febernedsettende. Dersom en fortsatt har feber neste dag, bør en ta kontakt med behandler. Det samme gjelder dersom en blir mer tungpustet, hostar blod eller føler seg dårlig.