sykehusets første disputas i 2023

Fysioterapeut disputerte om rehabiliteringsforløp for personer med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer

Helene Lindtvedt Valaas ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har undersøkt rehabiliteringsmål og måloppnåelse hos personer med revmatiske sykdommer samt etterlevelse av egenmestringsstrategier og oppfølging i pasientenes rehabiliteringsforløp.

Publisert 13.01.2023
Sist oppdatert 05.06.2024
Foto av Ingvild Kjeken, Helene L. Valaas og Mari Klokkerud
Helene Lindtvedt Valaas i midten sammen med sine veiledere, til venstre, Ingvild Kjeken og Mari Klokkerud til høyre

Tittelen på doktorgradsarbeidet er “Rehabilitation trajectories for individuals with rheumatic and musculoskeletal diseases. Goal attainment, adherence to patient self-management, and follow-up care”. 

Oppgitt tema for prøveforelesningen var “How to facilitate changes that improve health?” Hun pekte på utfordringene ved å få til varige endringer og hvordan et motiverende støtteapparat kan bidra. 

Disputas og prøveforelesning ble arrangert på Diakonhjemmet sykehus. Gradsgivende og eksaminerende institusjon er Fakultet for Helsevitenskap ved OsloMet Storbyuniversitet. ​

Stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus​​

Helene Lindtvedt Valaas har siden 2018 vært ansatt på fulltid i stipendiatstillingen i BRO-studien ved Diakonhjemmet sykehus. Forskningsmidlene ble i hovedsak tildelt fra Stiftelsen Dam. I tillegg har studien mottatt ytterligere midler fra Diakonhjemmet Sykehus, Overlege Jan A. Pahles forskningslegat, Norsk revmatikerforbund og Fysiofondet. 
 
Tidligere har hun medvirket i flere av NKRRs fagutviklings- og forskningsprosjekter med sin bakgrunn som fysioterapeut. 
 
Før det jobbet hun med tverrfaglig rehabilitering på en av Norges største rehabiliteringsinstitusjoner, Vikersund bad rehabiliteringssenter. Her var hun også knyttet til personer med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager. 
 
– Min kliniske erfaring har inspirert meg til klinikknær og personsentrert tilnærming i min forskning, forteller hun.

BRO-studien

Helene Lindtvedt Valaas har vært tilknyttet prosjektet BRObygging i rehabilitering/BRO-studien. Studien inkluderte 523 pasienter fra 9 rehabiliteringssteder i alle helseregioner i Norge. 
 
Studien har vært ledet av professor og ergoterapeut Ingvild Kjeken ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus.

Personer med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager representerer en stor og økende pasientgruppe med betydelig helsebelastning og høye kostnader. Offentlige evalueringer av rehabiliteringstilbud fremhever behovet for koordinering mellom nivåene i helsetjenesten for å overføre effekten av rehabilitering til pasientenes hverdag. 
 
BRO-studien har hatt som mål å bidra med kunnskap om rehabiliteringsforløp for personer med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager. Metoden har vært å observere rehabiliteringsforløp, slik de oppleves av pasienten. 
 
Rehabiliteringsmål og måloppnåelse​

Helene Lindtvedt Valaas har utforsket deltakernes rehabiliteringsmål og måloppnåelse, deres etterlevelse av planlagte egenmestringsstrategier, nåværende oppfølging i kommunen, og om og hvordan deres selvopplevde helse og funksjon endrer seg gjennom rehabiliteringsforløpet.​

Konklusjon​

Resultatene viser at planlegging av oppfølgingstiltak bør være integrert i rehabilitering. Dette fordi slike planer har en sammenheng med mottatt oppfølging etter endt rehabiliteringsopphold og videre etterlevelse av egenmestringsstrategier hjemme. 
 
Gjennomføring av daglige aktiviteter og rutiner bør få større oppmerksomhet under rehabilitering og bør innarbeides i planlagt oppfølging, med utgangspunkt i barrierer i pasientens hjemmemiljø. Etterlevelse av egenmestringsstrategier er en nøkkel til opprettholdelse av helse og funksjon over tid og bør følges opp rutinemessig i klinisk praksis.  
 
De med stillesittende livsstil, dårligere mestringsevne eller psykiske helseutfordringer, kan ha behov for mer støtte og oppfølging over lengre tid for å nå sine rehabiliteringsmål og for å implementere sunn adferd og egenmestringsstrategier i sin hverdag. 
 
Tiltak og kompetanse rettet mot psykiske helseutfordringer, utførelse av daglige aktiviteter samt arbeidsdeltakelse behøver større oppmerksomhet i rehabilitering. 

Veien videre

–NKRR og Diakonhjemmet har et aktivt og inspirerende forskningsmiljø det har vært et privilegium å være en del av, forteller Helene Lindtvedt Valaas. 
 
Etter disputasen fortsetter hun med medforfatterdeltakelse i BRIDGE-studien ved NKRR. BRIDGE-studien er utviklet for å forbedre kvaliteten på rehabilitering og skape en bro mellom helsetjenestenivåer og andre aktører. 
 
​–Motivasjonen og inspirasjonen til å fortsette med fagutvikling og forskning er stor, sier hun. 
 
Hennes akademiske reise fortsetter som ansatt på bachelorutdanningen i fysioterapi ved OsloMet Storbyuniversitet, der hun allerede har tatt fatt på oppgaven med å utdanne nye fysioterapeuter. 

Veiledere, bedømmelseskomité og disputasleder​​

Veiledere
Professor og seniorforsker Ingvild Kjeken, OsloMet og Diakonhjemmet sykehus
Instituttleder Mari Klokkerud, OsloMet​

Bedømmelseskomiteen 
Første opponent: Førsteamanuensis Jeanette Reffstrup Christensen, Syddansk Universitet, Danmark
Andre opponent: Professor Øystein Hetlevik, Universitetet i Bergen
Leder av komiteen: Professor ll Kjersti Storheim, OsloMet
 
Disputasleder
Professor Unni Sveen, OsloMet​

Aktivt forsknings​miljø ved Diakonhjemmet sykehus

Dette er den første disputasen ved Diakonhjemmet sykehus i år.
Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er blant de sykehusene i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Tallene viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved sykehuset.