Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen er et statlig og uavhengig organ som har som oppgave å ivareta pasientens rettssikkerhet. Dette gjør vi i form av å behandle og avgjøre klager fra pasienter eller deres pårørende.

Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av Statsforvalteren og alle medlemmene har taushetsplikt.
 
De to øvrige medlemmene skal bestå av en som selv har vært pasient under psykisk helsevern, nærstående til pasient, eller har pasientinteresser i stilling eller verv. Det andre medlemmet kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Les mer om kontrollkommisjonen på helsenorge.no

Kontrollkommisjonens oppgave

Kontrollkommisjonens primære oppgave er å ivareta pasientens rettssikkerhet. Dette gjør vi ved å behandle og avgjøre klager fra pasientene eller deres pårørende. Kontrollkommisjonen kan for øvrig ta opp forhold av betydning for pasientenes opphold ved institusjonen.
 

Tvangsinnleggelse

For at pasienten skal kunne tas i mot til tvunget psykisk helsevern må visse vilkår være oppfylt. Grunnvilkåret er at pasienten har – eller det foreligger grunnlag for å kunne anta – at pasienten har en alvorlig sinnslidelse.
 
Begrepet «alvorlig sinnslidelse» er et juridisk begrep, ikke et medisinsk, og omfatter først og fremst psykoser, men også andre alvorlige forstyrrelser hvor lidelsen medfører tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen.
 
I tillegg til grunnvilkåret om alvorlig sinnslidelse må dessuten minst ett av to tilleggsvilkår være oppfylt. Tilleggsvilkårene omhandler pasientens behov for behandling, eventuelt spørsmål om pasienten er til fare for seg selv eller andre.
 
Hvis pasienten regnes som samtykkekompetent i forhold til sin psykiske lidelse kan pasienten bare behandles under tvang hvis farevilkåret er tilstede.
Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering fremtrer som den klart beste løsning for vedkommende.
 
I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for pasienten. For at pasienten skal kunne tas imot til tvungen psykisk helsevern må det foreligge fyllestgjørende legeopplysninger/legeerklæring og en forutsetning for tvangsinnleggelse er at pasienten ikke frivillig lar seg undersøke og eventuelt behandle.
 

Rett til å klage på tvangsinnleggelse

Rett til å klage til Kontrollkommisjonen har pasienten selv, pasientens nærmeste, og i noen tilfeller offentlig myndighet. Pasientens nærmeste kan være ektefelle, registrert partner, person som lever i et ekteskapslignende samboerforhold med vedkommende, myndige barn, foreldre, med flere. Offentlig myndighet er kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder. Under gitte omstendigheter kan også politi, sosialtjeneste eller lignende kunne begjære innleggelse i egenskap av offentlig myndighet.
 
Dersom du ønsker å klage til Kontrollkommisjonen kan dette gjøres muntlig eller skriftlig til behandlingspersonell i avdelingen eller til medlemmer av Kontrollkommisjonen. Kontaktinformasjon til Kontrollkommisjonen finner du på oppslagstavlen i avdelingen og her på nettsidene.
 
Pasienten har rett til advokatbistand etter de regler som gjelder om fri rettshjelp når Kontrollkommisjonen behandler klager som omhandler etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungen psykisk helsevern, samt overføringer og ved medisineringsvedtak §4-4. Dersom du ønsker å benytte en bestemt advokat vil dette ønsket, hvis mulig, bli oppfylt. Kontrollkommisjonen er behjelpelig med å formidle kontakt med advokat.
 
Blir en klage over «vedtak som videre undersøkelse, etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungen psykisk helsevern samt overføring» avslått av Kontrollkommisjonen, har ikke pasienten rett til å få behandlet ny klage før etter 6 måneder.
 
Kontrollkommisjonens vedtak i sak om videre undersøkelse, etablering eller opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern, kan pasienten eller dennes nærmeste bringe inn for retten til overprøvelse. Det samme gjelder Kontrollkommisjonens vedtak vedrørende overføring til annen institusjon eller omsorgsnivå (jfr. § 3 – 7).
 

Klage over tvangsmedisinering

Hvis du ønsker å klage på tvangsbehandlingsvedtak § 4-4 skal denne klagen sendes Statsforvalteren. Du har rett til fem timer fri advokatbistand.
 
Mer informasjon om bruk av tvang og kontrollkommisjonen finner du i:

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo