diakonhjemmet sykehus

Om diakoni

Ordet diakoni er et fremmedord for mange. Det inngår ikke i velferdsstatens vokabular for å beskrive behandling, pleie eller omsorg. Her svarer vi på noen vanlige spørsmål som ansatte og pasienter stiller seg om diakoniens vesen innenfor sykehusets virksomhetsområde.

En lege som undersøker en pasient
Diakoni betyr å være til tjeneste.

Sentralt i den diakonale tradisjon står Bibelens ulike fortellinger om og oppfordring til omsorg og behandling i nødssituasjoner. Den diakonale tradisjon har syv grunnleggende verdier: Visdom, mot, måtehold, rettferdighet, tro, håp og kjærlighet.

Diakoni er et ord som først og fremst tilhører den kirkelige språkkultur og som har overlevd fra oldkirken og frem til i dag. Enkelt forklart betyr diakoni å være til tjeneste.  

Diakonhjemmet brukte helt fra starten i 1890 fortellingen om den barmhjertige samaritan som inspirasjonskilde:

En mann spurte: "Hvem er min neste?" Jesus tok spørsmålet opp og sa:

"En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk rett forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: "Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake."

Den barmhjertige samaritan, detalj fra frise ved sykehusets hovedinngang, malt av Veslemøy Nystedt Stoltenberg

Diakoni er det samme som nestekjærlighet sett ut fra en kristen forståelse. Det kan være å stille seg til disposisjon, å ha omsorg for andre, for eksempel ved å sørge for rettferdig fordeling av goder. Medisinsk behandling av god kvalitet kan også forstås som nestekjærlighet. 

Betegnelsen diakon viser til menn og kvinner som er vigslet til diakontjeneste.

I den første kristne menighet var diakonens funksjon å tjene ved bordene og sørge for rettferdig fordeling av godene. Dagens diakoner har pedagogisk, sosial- eller helsefaglig grunnutdanning. I tillegg har de utdanning i teologi og diakoni med fokus på livssyn, yrkesetikk, tro og fag. På Diakonhjemmet sykehus er det ansatt en sykehusdiakon. 

Sykehusdiakonen skal stimulere til verdig pasientbehandling og ha et kritisk øye til etablert praksis. Sykehusdiakonen veileder og underviser personalet innen temaer som diakoni, verdier, etikk og eksistensielle spørsmål. Overfor pasienter og pårørende tilbyr han samtaler, nærvær hos pasienter ved særlige behov, og han deltar i kirkelige handlinger ved sykehuset. Sykehusdiakonen er del av preste- og diakonitjenesten ved sykehuset og følger også opp diakonisykepleierne ved sengepostene. 

Avdeling for preste- og diakontjenesten

Sist oppdatert 28.07.2023