diakonhjemmet sykehus

Grønt sykehus

Sykehusets miljøpolicy skal støtte opp under Det norske Diakonhjems arbeid med å være en pådriver for bærekraft i vid forstand.

En stor bygning med en hage foran seg

Sykehuset jobber med miljø og klima som M-en i HMS-arbeidet. På handlingsplanen har vi fastsatt følgende miljømål:

  1. ​Redusere avfallsmengden
  2. Øke kildesortering
  3. Øke andel rengjøringsprodukter med miljømerking
  4. Følge opp arbeid med de nasjonale klima- og miljømålene for spesialisthelsetjenesten

Bærekraft

Utover målene i HMS-handlingsplanen vår jobber vi kontinuerlig med de nasjonale klima og miljømålene for spesialisthelsetjenesten 2022-2030, hvor vi årlig rapporterer til HSØ. Nasjonale klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten 2022-2030 – Helse Bergen (helse-bergen.no)​

Hva gjør vi?

​​​Rent vann

Delmål 6.3 viser til forbedring av vannkvalitet ved å redusere forurensing og begrense utslipp av farlige kjemikalier.  Sykehuset har strenge retningslinjer for avfallshåndtering av kjemikalier og legemidler, og vi har jevnlig interne revisjoner av dette.
 
Sykehuset er også representert i den regionale samarbeidsgruppen Grønn Kjemi, som jobber med substitusjon av miljø- og helseskadelige kjemikalier ved helseforetakene i HSØ.

Ren energi for alle

Sykehuset og Stiftelsen samarbeider om å sikre bærekraftig energikilder. I 2019 ble det boret brønner for jordvarme, og denne brønnparken skal stadig utvides.  Sykehuset dumper overskuddsvarme ned i brønnene, og fjernvarmebehovet reduseres. Sykehuset skal også resirkulere restvarme fra ventilasjonssystemet og benytte dette til oppvarming.  Dette prosjektet har ført til en sterk reduksjon i klimafotavtrykket vårt.

​Ansvarlig forbruk

Forbruk er identifisert som det største fotavtrykket til det norske helsevesenet. Sykehusets avdelinger identifiserer selv hvor de kan redusere forbruk, og jobber lokalt med å følge opp dette målet.  Eksempler er å redusere forbruk av energi, bredspektret antibiotika og engangsartikler på kontorer.

Begrense klimaendringene​

Vi skal bidra til å begrense klimaendringene ved å redusere utslipp av klimagasser, og har identifisert transport som et område der vi har mer å hente.  Klimaregnskapet viser at utslipp fra ansattes tjenestereiser er redusert i takt med innsatsen på området.

Noen av tiltakene

Et av tiltakene er tilgjengelig sykkelverksted for ansatte. Vi gjennomfører også holdningskampanjer og elektrifiserer bilparken.  Sykehuset ligger i områder som egner seg for grønn transport, og våre eiere jobber for å sertifisere Diakonhjemmet som en sykkelvennlig arbeidsplass.​

Hvert år arrangeres Grønn kongress – revmatologi​, der viktig kunnskap fra internasjonale konferanser ​formidles lokalt. Dette reduserer reisevirksomheten. Det lokale arrangementet gjennomføres med minimalt klimaavtrykk og arrangementet setter miljø og klima på agendaen gjennom formidling av forskning på området. Du kan lese mer om vår miljøpolicy (PDF)​​ Grønn kongress er miljøsertifisert gjennom stiftelsen FEE Norway.​

​Samarbeid for å nå målene

Selv om sykehuset er eid av en privat, ideell stiftelse, deltar vi i det regionale og nasjonale klima- og miljøsamarbeidet sammen med de offentlige helseforetakene.  Det er lærerikt og nyttig , og gjennom samarbeid får vi til større endringer. 

Gi tilbakemelding

Vi vil gjerne vite hvilke forventninger du har til sykehusets miljø- og klimaarbeid. 
Send oss dine innspill via questback:
Forventninger til Diakonhjemmet sykehus miljøarbeid

Sist oppdatert 27.02.2024