prestisjefylt pris

Revers skulderprotese gir bedre resultater ved skulderbrudd

Overlege Alexander Nilsskog Fraser ved ortopedisk avdeling og REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus mottok prestisjefylt pris på den europeiske EFORT[1]-kongressen i mai 2024. Femårsresultatene fra DelPhi-studien vil kunne påvirke fremtidige retningslinjer.

Publisert 18.06.2024
Et par menn i dress
Alexander Nilsskog Fraser mottok førstepris for femårs oppfølging av Delphi-studien: Eldre pasienter med de mest alvorlige skulderbruddene har signifikant bedre resultater etter operasjon med revers skulderprotese sammenlignet med operasjon med plate og skruer. Til venstre, EFORT-president David Limb.

Multisenterstudie

DelPhi-studien er en multisenter randomisert kontrollert studie (RCT) som sammenligner revers skulderprotese med platefiksasjon som operativ behandling for eldre pasienter med dislokerte brudd i proksimale humerus. Prosjektleder Tore Fjalestad startet DelPhi-studien i 2013, og Fraser disputerte til PhD blant annet på 2-års resultatene av studien i 2023. I tillegg til Ullevål Sykehus, deltok seks andre sykehus, inkludert Diakonhjemmet Sykehus.

Studieoppsett og gjennomføring

Den omfattende studien er et samarbeid mellom ortopeder, radiologer og fysioterapeuter ved hvert av sykehusene, som har deltatt med inklusjon, operasjon, oppfølging, og rapportering av hvordan pasienter skårer på ulike målepunkter.

– Takket være finansiering fra Forskningsrådet, gjennom REMEDY, har det vært mulig for meg å bidra til å bearbeide data og å skrive DelPhi 5-års studien som del av min postdoktorperiode, forteller Alexander Nilsskog Fraser.

Publisering og internasjonal interesse

Toårsresultatene fra studien ble publisert i det anerkjente amerikanske tidsskriftet Journal of Bone & Joint Surgery (JBJS Am), og nylig ble femårs-artikkelen akseptert for publikasjon i samme tidsskrift.

– Det har vært betydelig interesse for studien både nasjonalt og internasjonalt, forteller Fraser.

I tillegg til Norsk Ortopedisk Høstmøte og Nordiske fora, har studien blitt presentert på flere store ortopediske kongresser i Europa og USA.

Prisvinnende forskning

EFORT er en europeisk organisasjon som linker sammen nasjonale ortopediske foreninger, har fokus på utdanning og forskning og er blant annet kjent for sammendragsartiklene EFORT Open Reviews. Hvert år nomineres 40 abstracts innen kategoriene «Traume» og «Ortopedi» til EFORT Best Paper Prize, og i år vant DelPhi 5-årsstudien den høythengende førsteprisen i Traume-kategorien.

Viktigheten av 5-års resultater

Fraser forklarer at fem års oppfølging er avgjørende for hvordan man skal vurdere resultatene, da to års oppfølging anses som kort i protesesammenheng.

– Dataene fra DelPhi-studien er unike da det ikke tidligere er publisert femårs RCT[2]-data på revers protese som behandling for skulderbrudd. Eldre pasienter med de mest alvorlige bruddene har signifikant bedre kliniske resultater med revers skulderprotese sammenlignet med platefiksasjon, forteller han.

Fraser retter en stor takk til alle som har deltatt og bidratt til studien, inkludert ortopeder, radiologer og fysioterapeuter ved hvert deltagende sykehus.

– Den store innsatsen fra mange har vært avgjørende for å forbedre behandlingen av skulderbrudd hos eldre, understreker Alexander Nilsskog Fraser.

Les mer:

EFORT

Awards Winners 2024 - EFORT Congress Hamburg 2024 - EFORT

Brudd i øvre del av overarmsbeinet - Oslo universitetssykehus HF

Disputerte på kompliserte overarmsbrudd - Diakonhjemmet sykehus

Public Defence: Alexander Nilsskog Fraser - Institute of Clinical Medicine

 

[1] The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology

[2] Randomisert kontrollert studie