Digital tilbakemelding

Brukerundersøkelse på SMS

3. juli i år startet Diakonhjemmet sykehus pilot for digital tilbakemelding – systematisk innhenting av pasienterfaringer i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. 1. januar 2024 får også pasienter i Klinikk for medisin og Klinikk for anestesi og kirurgi tilsendt brukerundersøkelsen.

Publisert 27.12.2023
Kvinne som sitter og ser på en mobiltelefon
Spørreskjemaet sendes som lenke på SMS til sykehusets pasienter.

På sikt er målet at tilsvarende innhenting av pasienterfaringer også etableres for Klinikk for psykisk helse og rus og for Klinikk for medisinsk service.

Du som pasient får tilsendt en SMS med en lenke til spørreskjemaet i etterkant av utskrivelse, dagbehandling eller poliklinisk time. Skjemaet består av 13 spørsmål samt et avsluttende fritekstfelt. Det innhentes ingen personsensitive data, og besvarelsene lagres tilgangsstyrt på Nettskjema.no.

Se spørreskjemaet

Resultat etter piloten

Piloten er gjennomført uten noen tekniske problemer. Det er observert enkelte besvarelser med personsensitive data som fødselsnummer eller navn oppgitt i fritekstfeltet. Alle besvarelsene kvalitetssikres og personsensitive data fjernes før svarene publiseres i det interne systemet. Selv uten noen informasjonskampanje er svarprosenten fra piloten opp mot 40 %, noe sykehuset er godt fornøyd med. Resultatene skal benyttes til kvalitetsforbedring i klinikkene. Hovedvekten av besvarelsene er fra polikliniske pasienter, og svarene har i stor grad vært positive.

Hvordan brukes resultatene?

Resultatene presenteres i et eget system, der alle ledere og kvalitetsrådgivere i de tre klinikkene har tilgang til å se egne resultater og fritekstkommentarer.

Klinikkene skal bruke resultatene inn i sitt kontinuerlige forbedringsarbeid og i henhold til interne prosedyrer.

– Pasientens stemme er et viktig bidrag inn i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og for sykehusets mål om å være et foretrukket sykehus, sier Pernille Martinsen, fagsjef pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

 

Les mer om digital tilbakemelding, brukerundersøkelse på SMS