Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Diakonhjemmet Sykehus

Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig utdanningsplan

Det er 79 forskriftfestede læringsmål i Barne- og ungdomspsykiatri, alle med ulike læringsaktiviteter som LIS skal gjennomføre for å oppnå godkjenning av læringsmålene mens de er i tjeneste på de ulike avdelingene i løpet av spesialiseringen. Læringsmålene omfatter alle de psykiatriske tilstandsbildene og mål knyttet til utredning og behandling av disse tilstandene. Man skal også få kunnskap og erfaring om psykiske lidelser hos voksne. Læringsmålene omfatter i tillegg kunnskap om barns utvikling, lovverk, risikovurderinger, den terapeutiske alliansen, metodeutdanning i psykoterapi med barn og ungdom, familiearbeid, motivasjonsfremmede arbeid, samarbeid med førstelinjen og tverrfaglighet. Samt læringsmål i pediatri og mål knyttet til ledelse, inntak og prioritering.

Det er per 1. mai 2024 sju overleger, to konstituerte overleger og en LIS ved BUP Vest. Alle har faste stillinger. Det er en overlege i enhet spe- og småbarn, to overleger i barneenheten og fem overleger (hvorav to konstituerte) på ungdomsenheten. I tillegg fungerer avdelingsleder også som overlege i klinisk arbeid. LIS er tilknyttet enhet barn, og er godkjent spesialist i allmennmedisin.

Alle sju overlegene er spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingsleder er også spesialist i voksenpsykiatri. De to konstituerte overlegene mangler kun få måneder før alle krav til spesialitet er fullført. I perioden frem til fullført spesialitet, får konstituerte overleger veiledning i tråd med krav i utdanningen.

LIS har tilhørighet til enhet barn med mulighet for internrotasjon mellom barneenheten og ungdomsenheten. Alle LIS ved BUP Vest vil få erfaring fra arbeid med gravide, sped- og småbarn i aldersgruppen 0-6 å så vel som barn og ungdom 6-18 år. Hovedtyngden av klinisk arbeid vil være knyttet til utredning og behandling barn og ungdoms psykiske helse.

Legene i utdanning vil i løpet av utdanningen rotere innad ved Diakonhjemmet sykehus og utad til Oslo universitetssykehus (OUS) som er vårt samarbeidende helseforetak slik at kravene til spesialistutdanningen oppfylles. Til sammen inkluderer dette 3 års tjeneste i poliklinikk ved BUP Vest, ett års tjeneste ved Voksen psykiatrisk avdeling Vinderen, ett års tjeneste ved døgnavdeling BUPA ved OUS og seks måneders tjeneste ved Barneklinikken, Ullevål OUS.

Diagram
Bildetekst

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) tilbyr psykisk helsehjelp til gravide, barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker i Oslo. De tre bydelene har per 2024 en totalpopulasjon på 148 757 innbyggere med en barnepopulasjon på 25 779 (Oslo kommunes statistikkbank). Barnebefolkningen i bydel Vestre Aker er størst med 12 171 barn og unge mellom 0-17 år, deretter følger Ullern med 7163 og Frogner med 6436.

BUP Vest tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling av moderat til alvorlig psykisk lidelse innenfor de områder fagfeltet dekker. Diakonhjemmet sykehus har ingen egen sengepost eller miljø-terapeutisk behandlingsavdeling for barn og ungdom og samarbeider med OUS om disse tjenestene. I tillegg kommer tilbudet til gravide i opptaksområdet.

Poliklinikken har tre aldersinndelte enheter med mulighet for samarbeid på tvers, samt en kontorenhet som har ansvar for merkantil støtte til klinikere og ledere.  

 • Enhet spe- og småbarn har ansvar for tilbud til gravide og barn mellom 0-6 år.
 • Enhet barn har ansvar for henviste barn  mellom 6-12 år
 • Enhet ungdom har ansvar for aldersgruppen 12-18 år, med mulighet til å følge enkelte ungdom utover 18 år der det vurderes hensiktsmessig.

Ved poliklinikken arbeider LIS, overleger, psykologer, psykologspesialister, klinisk sosionomer og kliniske pedagoger i tillegg til merkantilt personell.

LIS inngår i daglig virke ved klinikken, inkludert øyeblikkelig-hjelp på dagtid i poliklinikkens åpningstid. LIS får erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid ved å ha en fast dag i uken hvor de som del av et vaktteam, har ansvar for å være i beredskap for interne og eksterne henvendelser med behov for akuttvurderinger av selvmordsrisiko, voldsrisiko og/eller psykose, eller annen alvorlig psykisk lidelse. Erfaren LIS vil få ansvar for å inngå som legebakvakt i teamene som rullerer mellom dem og overlegene, for tiden en uke av gangen.

Avdelingens faglige tilbud

Avdelingens faglige tilbud følger en kompetanseplan som er utarbeidet av ledelsen ved avdelingen i samarbeid med tillitsvalgte. Kompetanseplanen skisserer et bredt faglig tilbud og tilnærminger, og er basert på nasjonale faglige retningslinjer, pakkeforløp, veiledere og andre styrende dokumenter for virksomheten. Avdelingens faglige tilbud skal være kunnskapsbaserte og forankret i god faglig praksis.

Kompetanseteam

Det forventes at alle klinikere i avdelingen skal inneha grunnkompetanse/basiskunnskaper om alle tilstander. Likevel ser vi nødvendigheten av å ha noen kompetanseteam for å styrke innsatsen og bevare og utvikle kompetansen på enkelte områder. Disse teamene skal være en støtte i det kliniske arbeidet, men ikke overta ansvaret for et enkelt fagområde.

Kompetanse og arbeidsmetode i teamene skal utarbeides med bakgrunn i faglige retningslinjer og knyttes til og justeres ut fra arbeidet i pasientsaker. Teamene skal bidra til kompetanse- og kunnskapsheving i avdelingen, for eksempel på internundervisning og fagdager.

Avdelingen har per i dag disse teamene:

Nevroteamet er tverrfaglig sammensatt av nevropsykolog, klinisk pedagog, overlege og psykologspesialist. Nevroteamets oppgave er å være et kompetanse- og drøftingsteam for alle i BUP Vest. Nevroteamet møtes ukentlig tirsdager 8.30-10.00 hvor saker drøftes. Nevroteamet kan være drøftingspartner i vanskelige/komplekse saker, de kan bidra i utredning og diagnostikk og i behandling i enkelte saker. I BUP Vest forventer vi likevel at alle medarbeidere skal ha kompetanse innen basisutredning og diagnostikk av nevropsykologiske/nevropsykiatriske tilstander.

Spiseteamet er tverrfaglig sammensatt av overleger, klinisk ernæringsfysiolog (KEF), psykologspesialist og psykolog. Spiseteamets oppgave er å være et kompetanse- og drøftingsteam for alle i BUP Vest. Teamet møtes ukentlig mandager mellom 12 og 13, og drøfter problemstillinger knyttet til diagnostikk og behandling av alle typer spiseforstyrrelser. Spiseteamets medlemmer har flere pasienter/familier med spiseforstyrrelser enn andre i BUP Vest, men alle behandlere kan få saker der spisevansker er en del av problematikken. BUP Vest har klinisk ernæringsfysiolog som deltar i spiseteam, og som kan bistå i saker der spise – og ernæringsvansker er viktige tema.

Psykoseteamet er under oppbygging i BUP Vest. Teamet vil fungere på samme måte som nevro- og spiseteam, som et kompetanse- og drøftingsteam for alle behandlere.

DBT-teamet skal tilby behandling etter DBT-metodikk til pasienter som strever med emosjonell regulering, selvskading og suicidalitet. DBT = Dialektisk atferdsterapi (Dialectical behavior therapy). Avdelingen har tilbud om DBT til både ungdomsenhetens og barneenhetens pasienter/familier. Dette teamet er nylig etablert hos BUP Vest.

Mentaliseringsbasert behandling har BUP Vest i flere år hatt en satsing på, spesielt i ungdomsenheten.

 

Kurs til pasienter/pårørende og familier:

 • Emosjonsfokusert foreldrekurs (EFST): kursrekke på kurs som går ukentlig over 4 uker. Kurset varer 3 timer hver gang, og passer spesielt for foreldre/pårørende i familier der samspillet med barnet/ungdommen er vanskelig.
 • ADHD-kurs: psykoedukativt kurs for pårørende til pasienter som har fått en ADHD-diagnose.
 • ASD-foreldrekurs: psykoedukativt kurs for pårørende til pasienter som har fått en ASD-diagnose.
 • ASD kurs også til de minste barna (enhet spe- og småbarn).
 • ASD-barnegruppe: Gruppe for barn med autismespektertilstand som er i behandling ved BUP Vest.
 • DBT-behandling: Gruppebehandling med foreldre og ungdom. DBT-C foreldrekurs.
 • Ungdomsgrupper: Samtalegrupper for ungdom etter mentaliseringsbasert tilnærming.
 • Tuning in to Toddlers: Samspills-/foreldreveiledningskurs for foreldre til barn mellom 0-6 år.

Avdelingens samarbeid med bydeler og andre deler av spesialisthelsetjenesten

BUP Vest har etablerte samarbeid med alle tre bydeler:

 • Faste, månedlige møter med hver bydel der vi med samtykke diskuterer samarbeid rundt familier som enten er eller har vært i behandling ved BUP Vest eller vurderes henvist til oss.
 • Veiledning til helsesøstre og jordmødre alle tre bydeler.
 • Deltagelse i drøftingsteam alle tre bydeler.
 • Samarbeid med Ung Arena Vest.
 • Samarbeid med barneverntjenesten i alle tre bydeler.
 • Kurs for fastleger i samarbeid med fastlegekoordinator (2022 og 2024).
 • Samarbeid med voksenpsykiatrisk avdeling ved Vinderen med blant annet veiledning til barneansvarlige ved de ulike enhetene på døgn og i poliklinikk. Samarbeid med voksenpsykiatrisk avdeling om felles familier.
 • Samarbeid med BUPA OUS om felles pasienter i behov av døgninnleggelse akutte eller elektivt, dagbehandling for spiseforstyrrelser eller behov for nevropsykiatrisk utredning/second opinion ved Nevropsykiatrisk enhet.
 • Samarbeid med Nic Waals Institutt (NWI) om Akutt-ambulant Hjemmesykehus (AAH), tilbud til pasienter/familier der det er både akutte og ambulante behov.
 • Samarbeid med Sosialpediatrisk avdeling ved barneklinikken, Ullevål ved OUS om felles pasienter.

Diagram Tidslinje

Læringsmål BUP knyttet til de ulike læringsarenaene:

 • BUP Vest (3 år): LM 001, LM 003 tom LM 056.
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (1 år): LM 002, LM 007, LM 011, LM 012, LM 019, LM LM 029, LM 031, LM 032, LM 033, LM 041, LM 047, LM 048, LM 049, LM 051.
 • BUPA ved OUS (1 år): LM 001, LM 007, LM 012, LM 019, LM 028, LM 019, LM 028, LM 031, LM 033, LM 034, LM 049.
 • Barneklinikken, Ullevål ved OUS (6 mnd.): LM 057 tom LM 079, og LM 046.

Se temaside om kli​niske læringsmål for barne- og ungdomspsykiatri (helsedirektoratet.no)​​

Se felles ko​mpetansemål for LIS 2/3​​

Nye LIS på BUP Vest vil fra starten av ha tilhørighet til enhet barn- eller enhet ungdom og følge enhetens møtestruktur. LIS vil få tildelt læringsmålplan for BUP av leder, og veiledere med tidspunkt for første veiledningstime.

De første ukene vil bli brukt til å bli kjent med avdelingen, opplæring i datasystemerer og opplæring i legespesifikke metoder i BUP og tverrfaglig samarbeid med de ulike faggruppene. LIS vil raskt får tildelt kliniske oppgaver i samarbeid med leder, veileder og supervisører.

Supervisjon av LIS foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kollegaer, både under enhetsmøter, teammøter og i direkte pasientarbeid.

Fo ny LIS i avdelingen vil den første perioden i stor grad være tilrettelagt for mester svenn læring.

Veiledning av LIS deles inn i klinisk veiledning og psykoterapiveiledning. Klinisk veileder og psykoterapiveileder skal utnevnes for nyansatt LIS og første time med klinisk veiledning gjennomføres innen 2 uker etter tiltredelse.

Det gis en time á 60 minutter klinisk veiledning hver uke gjennom hele utdanningsløpet. Totalt minst 105 timer klinisk veiledning. 1/3 av tiden kan gjennomføres som gruppeveiledning. Veiledningen vil bli gitt av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ansatt ved avdelingen.

Psykoterapiveileding skal gis av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykologspesialist som er godkjent psykoterapiveileder for aktuell metode. Det vil bli gitt 1 time á 60 minutter psykoterapiveiledning i uken. Minst 105 timer hvorav minst 40 timer veiledning i grunnleggende psykoterapi i relasjonell kompetanse og minst 65 timer veiledning i valgt metode. Minst 1/3 av psykoterapiveiledningen kan skje i gruppe.

LIS skal velge metodeutdanning i psykoterapi med oppstart i løpet av det første året ved BUP Vest. Metodeutdanningen i psykoterapi skal være minst 2-årig og man kan velge mellom psykodynamisk psykoterapi, kognitiv psykoterapi, familieterapi og gruppeterapi. Det er i dag R-BUP, IBUP og IGA som tilbyr metodeseminar godkjent for utdanning i psykoterapi med barn og ungdom.

Ved BUP Vest er det gode mulighet for å få klinisk erfaring i gruppebehandling ved å delta som koterapeut med annen erfaren behandler og gjennom denne også få supervisjon. Ved BUP Vest har man flere ulike behandlingsgrupper for barn og for ungdom.

BUP Vest har egne interne, tverrfaglige veiledningsgrupper for ansatte. Dette gjelder f.eks.  både innen samspill/foreldreveilednings gruppe hvor Marschak Interaction Method (MIM) som er en strukturert observasjonsmetode utviklet for å undersøke og vurdere samspillet mellom barn og omsorgsgiver, benyttes, og i de ulike kompetanseteamene. LIS kan om ønskelig bli med i en eller flere av disse gruppene om aktuelt i forhold til opplæring og for å få veiledning på eget klinisk arbeid. 

Faglig utvikling skjer først og fremst i det kliniske arbeidet LIS utfører i direkte pasientarbeid, og direkte- og indirekte pasientarbeid i samarbeid med andre medarbeidere og med samarbeidende instanser i 1. linjen, 2.og 3. linjen. Faglig fordypning utgjør 4 t/uke som skal benyttes til faglig fordypning og ikke drift. Hvor LIS skal finne tid til å lese seg opp på de aktuelle læringsmålene relatert til aktuell klinikk de står i.

Klinisk veileder og psykoterapiveileder sammen med nærmeste leder skal følge LIS progresjon og utvikling. Det skal gjennomføres halvårlige evalueringer der individuell utdanningsplan gjennomgås og oppdateres i samråd med LIS, veiledere og nærmeste leder. Evalueringen tar utgangspunkt gjennomført veiledning og supervisjon, gjennomførte læringsaktiviteter med tilbakemelding og vurdering av LIS i fortløpende klinisk arbeid. Nærmeste leder i samarbeid med veiledere og medisinsk faglig rådgiver, har ansvar for å vurdere om aktuelle læringsmål er oppnådd og kan godkjennes.

All dokumentasjon av pågående læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål skal dokumenteres i hver enkelte LIS sin læringsmål plan i Kompetanseportalen. LIS er ansvarlig for å følge opp planen å holde den oppdatert i samarbeid med veileder.

Internundervisningen for LIS består av regional undervisning i samarbeid med BUPA ved OUS og NWI ved Lovisenberg diakonale sykehus, og lokal undervisning ved BUP Vest.

Den regionale undervisningen er lagt opp som Legespesifikk regional internundervisning felles med BUPA ved OUS og NWI, Lovisenberg diakonale sykehus, fire timer per måned. Undervisningen følger en roterende plan og styres av undervisningsutvalget ved BUPA-OUS hvor UAO ved hhv NWI og BUP Vest er representert.

Lokal internundervisning er lagt opp som Legespesifikk internundervisning ved BUP Vest, to timer per måned. hvor undervisningen organiseres av legenes undervisningsutvalg bestående av LIS og overlege og som er en del av avdelingens legemøte.

Og tverrfaglig internundervisning to timer per måned og to hele undervisningsdager. Undervisningen organiseres av avdelingens tverrfaglig undervisningsutvalg der LIS og utdanningsansvarlig overlege er representert.

Til sammen skal internundervisningen dekke Spesialistforskriftens krav om 72 timer internundervisning per år.

Intern undervisning og kurs er læringsaktiviteter som registreres i Læringsmålplanen for spesialiteten.

Det er Regionalt utdanningssenter for Helse Sør-Øst som er ansvarlig for å arrangere kursene for spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri. Alle LIS følger obligatorisk grunnkurs for BUP organisert som ukeskurs med samme gruppe og gruppeveiledere, over 5 semestre. I tillegg skal LIS ha gjennomført kurs i nevropsykiatri, kurs i psykofarmakologi, og kurs i administrasjon og ledelse i løpet av utdanningsløpet for spesialiteten.

 

Les mer om kurs (spesialisthelsetjenesten.no)

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

BUP Vest har per i dag en psykologspesialist med fullført Ph.d, samt en psykologspesialist som disputerer 18. juni 2024. Vi har en overlege som er i ferd med å fullføre sitt Ph.d-arbeid, samt en psykolog i utdanning som er i Ph.d-løp ved Universitetet i Oslo (UiO), psykologisk institutt.

Avdelingen er forespurt om å ta i mot medisinerstudenter i praksis. UiO, institutt for klinisk medisin, ønsker å etablere et lektorat knyttet til avdelingen.

Ved BUP Vest deltar en representant for LIS og utdanningsansvarlig overlege/ medisinsk faglig rådgiver i avdelingens utdanningsutvalg.

LIS vil få ferdighetstrening knyttet til metodeutdanning i psykoterapi. Der vil man blant annet benytte seg av filmopptak av terapiprosesser med barn og ungdom hvor LIS får direkte tilbakemelding på terapier og utvikling som terapeut i veiledning og i metodegruppen på R-BUP.

Sist oppdatert 04.07.2023