Diagnose

Rusmiddelproblemer

Rusmiddelproblemer er bruk av rusmidler som har skadelig effekt på helse, arbeid, venner, familie og økonomi. Alkohol er det rusmiddelet flest har problemer med. Mange har også en skadelig bruk av beroligende medikamenter eller illegale rusmidler som cannabis og amfetamin.

Avhengighet av rusmidler kjennetegnes ved:


 • Et sterkt behov for å innta rusmiddelet
 • Fortsatt bruk tross skadelige følger
 • Inntak av rusmiddelet blir viktigere enn andre aktiviteter og forpliktelser
 • Økt toleranse
 • Abstinensplager når bruken av rusmiddelet opphører 
Selv om du ikke er rusavhengig kan du likevel ha et skadelig bruk av rusmidler som virker forstyrrende inn på oppgaver i familie, skole og arbeid. Noen får helseplager som følge av rusmiddelets effekt på kroppen. Rusmiddelbruk kan dessuten forverre psykiske lidelser. Konsekvensene er ulike fra person til person, og overgangen fra bruk til skadelig bruk og avhengighet er glidende. 

Årsaker

Et rusmiddelproblem kan sjeldent knyttes til en enkelt årsak. Både sosiale, psykiske, biologiske og kulturelle faktorer har betydning. Rusmiddelets egenart spiller også en rolle, fordi noen rusmidler er mer avhengighetsskapende enn andre. Det er vanlig å ha andre psykiske plager i tillegg, for eksempel angst og depresjon. Noen utvikler avhengighet etter at de i lengre tid har fått reseptbelagte medikamenter for smerter eller søvnproblemer.

Henvisning og vurdering

For å få et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Det er som oftest fastlegen som henviser til utredning og behandling, men annet helsepersonell kan også henvise. Med utgangspunkt i henvisningen og prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for voksne", vil vi vurdere om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Utredning

Det å ha et rusmiddelproblem kan være vanskelig å snakke med andre om. Man kan bli engstelig for at andre skal reagere negativt hvis man er åpen om problemene, og usikker på hvem man kan stole på.

For å kunne gi deg et godt behandlingstilbud er det viktig å utrede problemene du søker hjelp for. Målet er både å avklare omfanget og alvorligheten av rusmiddelproblemene dine, og andre problemer og plager du ønsker hjelp med. Utredningen skjer i form av samtale og bruk av ulike kartleggingsverktøy. Dine tanker om hvilke tiltak som passer best for deg, skal tillegges stor vekt. Det er viktig at du opplever at behandleren din lytter til det du har å si og at dine oppfatninger blir tatt på alvor. Det kan være aktuelt å samarbeide med pårørende og andre hjelpeinstanser. 

Følgende punkter kan være sentrale under en utredning

 • Tidligere og nåværende sykdommer og plager
 • Selvmordsfare
 • Rusmiddelproblemets omfang og hvilken rolle rus spiller i hverdagen
 • Barndoms- og oppvekstforhold
 • Negative livshendelser før og nå
 • Problemer i privatliv og arbeid
 • Personlige ressurser og mulighet for støtte fra andre
 • Grad av motivasjon for endring
 • Om du har barn og om de har spesielle behov nå som bør ivaretas
På bakgrunn av utredningen skal behandleren din kunne stille en diagnose, ut fra hvilke plager du har og i hvilken grad de gjør det vanskelig for deg å fungere i hverdagen. Deretter setter du og din behandler i fellesskap opp en plan for behandlingen, der du får god informasjon om ulike former for behandlingstiltak. 

De som ønsker det, har også krav på en individuell plan for å samordne tjenester som iverksettes.

Behandling

Det er viktig å være motivert når du skal endre din bruk av rusmidler. Motivasjonen kommer gjerne når man forstår at rusmiddelbruk gir store negative konsekvenser, for både en selv og ens nærmeste, og at endring i rusmiddelbruken vil gjøre at man får det bedre. Det viktigste, men også vanskeligste, med å ta selve beslutningen, er at du må være villig til å gi fra deg de positive opplevelsene som også er forbundet med bruk av rusmidler. Det er her nyttig å få en oversikt over risikosituasjoner for rusmiddelbruk. Da kan du lage en plan for hvordan du kan komme gjennom dem på trygg og god måte. For mange er det også sentralt å få mer innhold, mening eller glede i livet og i hverdagen.

Det er viktig med et godt samarbeid i behandlingen, basert på trygghet og tillit. Du skal få tid og rom til å utforske egne muligheter og nye valg. Målene for behandlingen vil variere fra person til person. Eksempler på mål er:

 • Opphør eller reduksjon i bruk av rusmidler
 • Utvikle strategier for å forebygge nye rusepisoder
 • Hjelp til mestring av problemer privat og i arbeid
 • Sikre støtte fra andre i ditt nærmiljø
 • Mestring av psykiske problemer, som angst, depresjon eller søvnproblemer
Behandlingen kan skje poliklinisk, der du kommer regelmessig til en behandler, eller i form av døgninnleggelse. Noen ganger kan det være aktuelt med en kombinasjon. Avhengig av behovene dine og behandlingsstedet kan tilbudet bestå av individuelle samtaler, miljøterapi, deltakelse i grupper, medikamentell behandling og fysisk aktivitet.

Et behandlingstilbud kan bestå av hjelp fra et behandlingsteam med ulike yrkesgrupper, for eksempel lege, psykolog, sykepleier og sosionom. Helsepersonell kan møte deg enten på behandlingsstedet, hjemme hos deg eller et annet egnet sted. Når hjelpen gis ulike steder utenfor institusjon – alt etter behovene dine og situasjonen din – heter det ambulant behandling.

De ulike behandlingsmetodene er basert på forskning og erfaring med hva som hjelper. Samarbeid med andre hjelpeinstanser kan være viktig. Vanlige elementer i behandlingen er:

 • Informasjon om rusmiddelproblemer og hvordan de kan forstås og mestres
 • Samtaler om fordeler og ulemper ved endring
 • Samtaleterapi rettet mot innsikt i negative tankemønstre og følelser
 • Råd om hvordan du kan begrense tiden som brukes til bekymring og grubling
 • Samtaler om tidligere hendelser som har betydning for dagens problemer
 • Samtaler om vansker og dilemmaer i din hverdag
 • Familiesamtaler
 • Tiltak rettet mot arbeid og skole, bolig og økonomi
 • Fysisk aktivitet og andre gjøremål som kan gi deg opplevelse av mestring
 • Vurdering av medikamentell behandling
 • Vurdering av legemiddelassistert rehabilitering

I tillegg finnes det spesielle tilbud for barn til foreldre med et rusmiddelproblem, og for pasienter med spilleavhengighet. Du kan også få hjelp til avrusing dersom du trenger det.Oppfølging

Før avslutning ved poliklinikk eller utskrivning fra døgnenhet, vil det være møter og samtaler mellom sykehuset og det lokale hjelpeapparatet. Ved utskrivning fra opphold i døgnavdelingen, kan det i en periode være aktuelt med videre poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Etter at du har avsluttet behandlingen hos oss kan du ha utbytte av oppfølging fra din fastlege og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Et nyttig redskap her er en plan for forebygging av tilbakefall, med punkter for konkrete ting du kan gjøre, bygget på dine erfaringer om hva som hjelper. 

Din behandler i primærhelsetjenesten kan ved behov søke faglige råd hos oss. Dere kan også drøfte muligheten for en ny henvisning dersom det blir aktuelt.Kontakt

 • Kontakt Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

  Oppmøtested

  Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er lokalisert i Forskningsveien 7 på Vinderen i Oslo.

  En stor murbygning med et flagg på toppen

  Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

  Forskningsveien 13

  0373 Oslo

  Transport

  T-bane

  • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
  • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

  Buss

  • Linje 23 eller 40 til Gaustad
  • Linje 46 til Vinderen T

  Se www.ruter.no for mer informasjon

  Bil

  Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

   

  Parkering sykkel

  Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

   
  Parkering bil

  Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

  Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

  Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

  Oversiktskart over parkering på Vinderen

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

  ​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

  ​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

  Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

  Bil

  Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

  Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

   

  Parkering sykkel

  Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

  Parkering bil​

  Parkering ute (P1 og P5)

  Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
  Søndag + røde dager: gratis parkering
  Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

  Parkering inne (parkeringshuset P4)

  Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

   

  HC-parkering

  Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

  Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

   


  Fakturering

  Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

  Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


  Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

  Oversiktskart over parkering på Steinerud

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

 • Kontakt Enhet for rus og psykiatri

  Oppmøtested

  Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang C1, 0370 Oslo

   

  En bygning med snødekt underlag

  Diakonveien 12 – Alderspsykiatrisk avdeling

  Diakonveien 12

  0370 Oslo

  Transport

  T-bane

  • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
  • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

  Buss

  • Linje 23 eller 40 til Gaustad
  • Linje 46 til Vinderen T

  Se www.ruter.no for mer informasjon

  Bil

  Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

   

  Parkering sykkel

  Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

   
  Parkering bil

  Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

  Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

  Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

  Oversiktskart over parkering på Vinderen

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

  ​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

  ​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

  Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

  Bil

  Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

  Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

   

  Parkering sykkel

  Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

  Parkering bil​

  Parkering ute (P1 og P5)

  Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
  Søndag + røde dager: gratis parkering
  Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

  Parkering inne (parkeringshuset P4)

  Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

   

  HC-parkering

  Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

  Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

   


  Fakturering

  Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

  Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


  Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

  Oversiktskart over parkering på Steinerud

  Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic