Nyutviklede kvalitetsindikatorer for rehabilitering

Med støtte fra Helsedirektoratet har forskere ved NKRR ledet utvikling og pilottesting av et sett med kvalitetsindikatorer for rehabilitering innen muskel-skjelettfeltet.

Publisert 22.05.2019
Sist oppdatert 19.12.2023

​Kvalitetsindikatorer defineres som «et indirekte mål for kvaliteten på det området som måles» og brukes for å overvåke kvalitet i ulike tjenester. Gjennom en systematisk konsensusprosess har en ekspertgruppe med brukerrepresentanter, klinikere, forskere og rehabiliteringsledere utviklet og pilottestet et sett med kvalitetsindikatorer til bruk i rehabilitering for personer med muskel-skjelett-sykdommer og plager.

Settet består av 19 strukturindikatorer (mål for rammer og ressurser), 11 prosessindikatorer (måler aktiviteter i pasientforløpet), og tre effektindikatorer (måler utbytte av rehabilitering).

Resultater fra pilottestingen viser at settet har god validitet, at det tar kort tid å fylle ut skjemaene for måling, og at det er stor variasjon i kvalitet i rehabilitering for denne pasientgruppen. Indikatorene som gjelder overgangen mellom rehabiliteringstiltak i spesialist- og kommunehelsetjeneste fikk svakest skår. Konklusjonen er at kvalitetsindikatorsettet er gyldig og anvendelig for overvåking av kvalitet i rehabilitering i innen muskel-skjelettfeltet.

Klinisk verktøykasse

Du finner mer om kvalitetsindikatorer for rehabilitering i NKRRs verktøykasse.

Kvalitetsindikatoroppnåelse måles ved to spørreskjema; et til enhetsleder eller annen overordnet person som kjenner innholdet i rehabiliteringen og et til pasienter som har deltatt i rehabiliteringen.

Kvalitetsindikatorer for rehabilitering

Mer informasjon

Artikkelen:
Johansen I, Klokkerud M, Anke A, Børke JB, Glott T, Hauglie U, Høyem A, Klovning A, Lande KA, Larsen M, Nordvik JE, Wigers SH, Øyeflaten I, Hagen KB, Kjeken I. A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing. BMC Health Serv Res. 2019 Apr 29;19(1):265.

Se abstract

Se fulltekst