IPS Oslo Vest

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert metode for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer ut i arbeidslivet.

En mann og kvinne som sitter på en benk med en hund
Vårt IPS-team formidler kvalifiserte og motiverte jobbsøkere til ordinært lønnet arbeid.

Målet med tjenesten Individuell jobbstøtte (IPS) er å hjelpe personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer, som ønsker å delta i arbeidslivet, ut i ordinært, lønnet arbeid. Metodikken bygger på et forpliktende samarbeid mellom helsetjenestene og NAV. Arbeidsdeltakelse integreres som en del av behandlingen.​

Åtte prinsipper

IPS bygger på følgende åtte grunnleggende prinsipper:

 • Alle som ønsker å jobbe, er kvalifisert for IPS (ingen ekskluderes)
 • Målet er ordinært, lønnet arbeid
 • IPS-tjenester er integrert med psykiske helsetjenester
 • Det gis tilpasset ytelses- og stønadsveiledning
 • Jobbsøkingen starter kort tid etter at en deltaker har uttrykt interesse for å jobb
 • Jobbspesialister bygger relasjoner til arbeidsgivere basert på deltakers ønsker
 • Individuelt tilpasset jobbstøtte har ingen tidsbegrensning
 • Deltakerens preferanser respekteres

Det er godt dokumentert at IPS modellen virker best dersom man forholder seg lojalt til prinsippene. Les mer om IPS på nettsidene til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) via lenken under:

Individuell jobbstøtte (NAPHA)​

IPS Oslo Vest ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ble etablert i 2013. Basert på gode resultater med arbeidsformidling har vi etablert et fast og godt samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og NAV i bydelene Frogner, Ulleren og Vestre Aker.

Våre jobbspesialister har erfaring fra rekruttering, de har solid kunnskap om inkludering i arbeidslivet og de har god kjennskap til arbeidsmarkedet. Vi jobber for et rausere arbeidsliv og tilbyr kostnadsfri rekruttering for bedrifter. Du kan laste ned brosjyren vår: IPS ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen​​ (PDF)

Slik samarbeider vi med deg som jobbsøker

 • Sammen med deg kartlegger vi dine interesser, din kompetanse og dine ønsker for arbeidslivet.
 • Vi jobber sammen for å finne en arbeidsgiver som passer for deg.
 • Vi motiverer og støtter deg både før, under og etter ansettelse.
 • Hvis du ønsker det samarbeider vi også med din arbeidsgiver.

Les mer om tilbudet: IPS Oslo Vest (PDF)

Slik samarbeid vi med deg som arbeidsgiver

 • Vi lytter til bedriftens behov, vårt mål er den gode jobbmatch, rett person på rett sted.
 • Vi gir individuell tilpasset oppfølging av arbeidstaker før, under og etter ansettelse.
 • Vi er din trygge rekrutteringspartner og bistår deg før, under og etter ansettelse.
 • Vi gir råd om økonomiske virkemidler som kan støtte opp under lønnet arbeid i bedriften.
Les mer om tilbudet: IPS Oslo Vest (PDF)

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30, som har det vanskelig psykisk og som trenger hjelp til å komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

Les mer om IPS UNG​​

Internasjonalt er det godt dokumentert at Individuell jobbstøtte-metoden er effektiv for å få mennesker med psykiske helseproblemer i lønnet arbeid. IPS som metode er gjennomprøvd, evaluert, systematisert og kvalitetssikret. Individuell jobbstøtte er utviklet i USA, der de har et annet arbeidsmarked og velferdssystem enn i Norge, men studier fra Sverige og andre europeiske land viser også at sjansene for å skaffe seg eller opprettholde ordinært arbeid er større med Individuell jobbstøtte-modellen enn med andre metoder.

Forskning internasjonalt viser at mennesker som tilbys Individuell jobbstøtte i større grad kommer i ordinært arbeid enn de som får tilbud om tradisjonelle attføringstiltak (opp mot 60 % kommer i arbeid). Individuell jobbstøtte viser også positiv effekt på helsesituasjonen til jobbsøkerne, i form av færre og kortere sykehusinnleggelser under oppfølgingen. Metoden forutsetter fokus på arbeid tidlig i utrednings- og behandlingsforløp og krever integrering av behandlingsapparatet i oppfølgingen til ordinært arbeid. Via lenken under kan du se ​professor Silje Endresen Reme utdype kunnskapsgrunnlaget for Individuell jobbstøtte: 

Kan mennesker med psykiske lidelser fungere i vanlig lønnet arbeid? (YouTube)​

Se også:
Effektevaluering Individuell jobbstøtte (PDF)

Fabian Engstrøm, IPS metodeveileder
E-post: Fabian.Engstrom@nav.no
Tlf.: 40 63 06 14

 Regionalt ressurssenter for IPS i Oslo

Regionalt ressurssenter for IPS ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i Oslo er ett av fem steder i Norge med status som Regionalt ressurssenter for IPS. Formålet med ressurssentrene er å utvikle og styrke felles kompetanse om IPS (Individuell jobbstøtte) i helsetjenesten og NAV. 

Les mer om Regionalt ressurssenter for IPS i Oslo

 

Sist oppdatert 25.08.2023