Likestilling og mangfold

Sykehuset har utviklet en kortfattet overordnet policy i arbeidet for likestilling og mangfold. Den ble vedtatt av sykehusstyret høsten 2022. Policyen slår fast at vi skal sikre likeverdige helsetjenester og sikre systematisk arbeid for å forebygge rasisme og diskriminering på vårt sykehus. Til policyen hører en handlingsplan med konkrete tiltak. Den viser på hvilke områder sykehuset arbeider for å oppnå målene i policyen. Handlingsplanen revideres fortløpende.

Bilde av ansatte som ønsker velkommen

Overordnet policy for likestilling og mangfold​

  1. ​Vi tilbyr gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester til alle pasienter uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helsekompetanse og funksjonsevne.​

  2. Vi jobber systematisk med å forebygge rasisme og diskriminering, og følger opp uønskede hendelser på området. Dette gjelder uavhengig av om diskriminering rammer pasient, pårørende eller ansatt.
  3. Våre ansatte er likestilte og speiler mangfoldet i befolkningen. Ressursene i dette mangfoldet skal verdsettes og benyttes.

​​​

 

​Sykehuset vedtok i 2022 en egen policy og handlingsplan for Likestilling og mangfold.
Policyen slår fast at vi skal sikre likeverdige helsetjenester og sikre systematisk arbeid for å forebygge rasisme og diskriminering på vårt sykehus. Det er et mål for sykehuset at det ikke forekommer diskriminering på grunn av redusert funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn og seksuell orientering.

Gjennom å delta i regjeringens inkluderingsdugnad har sykehuset hatt fokus på hvordan ønsket om mangfold skal kommuniseres blant annet gjennom våre stillingsannonser og rekrutteringsrutiner. Sykehuset har også inngått samarbeidsavtale med Nav. Sykehuset rekrutterer bredt og ønsker en balansert kjønns- og alderssammensetning. Sykehusets toppledelse bestod av 5 menn og 6 kvinner per 31.12.22. Gjennomsnittslønnen for mannlige ansatte var i 2022 kr. 745 761 og for kvinner var den kr. 617 657. Denne forskjellen gjenspeiler først og fremst ulike stillingskategorier for kvinner og menn.

I januar 2022 ble det gjennomført en kartlegging av uønsket deltid blant alle ansatte. Det var 143 deltidsansatte som besvarte undersøkelsen. Et av spørsmålene var knyttet til årsaken til at de arbeider deltid, og det var da flest som krysset av for at «arbeidsbelastningen ved å arbeide heltid er for høy» (23,1 %), «helsemessige grunner» (17,5 %) eller «ønske om mer fritid» (12,6 %). På spørsmålet «Hvis du hadde fått tilbud om heltidsstilling, ville du ha takket ja?» svarte 18,7 % «ja», 61,2 % «nei» og 20,1 % «vet ikke». Sykehuset utøver en livsfaseorientert personalpolitikk og tilpasser betingelser i den grad det er mulig og ut i fra den enkelte ansattes behov.
 
Sist oppdatert 20.12.2023