Hospitering

Hospitering ved Diakonhjemmet sykehus er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du deltar i avdelingens daglige rutiner uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høyskole. Hospiteringsordningen gjelder for medisinstudenter som er i et utdanningsløp. Den gjelder altså ikke for leger som har tatt utdanning og spesialisering i et annet land, som trenger praksis for å få godkjent spesialiseringen sin i Norge.

Smilende sykepleier triller en sykehusseng

Følg med på når Diakonhjemmet sykehus lyser ut ledige hospiteringsperioder

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber og er organisert i spesialisthelsetjenesten. Våre hospiteringsplasser speiler deler av behandlingen og tilbudet Diakonhjemmet sykehus gir.

Hva får du ved å hospitere hos oss?

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp
Sist oppdatert 06.09.2023