Diakonhjemmet sykehus som praksisarena

Alle sykehus og helseforetak har fire hovedoppgaver. En av disse er utdanning av helsepersonell. Det betyr blant annet at Diakonhjemmet sykehus er ansvarlig for at en viss andel studenter får gjennomført sine nødvendige praksisstudier innen helse- og sosialfaglige utdanninger.

The personer kledd  hvitt sykehustøy snakker sammen i en gang på et sykehus.

Diakonhje​​mmet sykehus tilbyr årlig cirka 400 praksisplasser. I tillegg finnes et stort antall hospiteringsplasser for medisinstudenter fra ulike studiesteder i Europa. ​

Disse bachelorutdanningene har praksisplasser på Diakonhjemmet sykehus:

  • sykepleie
  • ergoterapi
  • fysioterapi
  • biokjemi
  • radiografi
  • sosialt arbeid
  • vernepleie

75 % av disse plassene benyttes av sykepleiestudenter. De aller fleste praksisplassene fordeles gjennom samarbeidet i Koordinatorforum Oslo-Akershus-Buskerud. Her møtes representanter fra alle sykehus og helseforetak, samt fra høgskoler og universitet. Det samarbeides tett om fordeling av plasser. Diakonhjemmet sykehus mottar i hovedsak bachelorstudenter fra VID vitenskapelige høgskole og OsloMet. Alle høgskolestudenter innen regionen blir tildelt praksisplasser via sitt eget studiested.

Sykehuset tilbyr praksisplasser til sykepleiere på videreutdanning og masternivå, hovedsakelig innen akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjons-, kreft- og avansert klinisk sykepleie, og psykisk helsearbeid (tverrfaglig). Disse studentene er i utdanning ved OsloMet, Lovisenberg Diakonale Høgskole og VID vitenskapelige høgskole.

Sykehuset har avtale med Universitetet i Oslo om praksisplasser til ernæringsfysiologer, psykologer og medisinstudenter fra ulike stadier i studiene. 

Diakonhjemmet sykehus tilbyr utdanningsstillinger i intensiv-, operasjons-, anestesi- og akuttsykepleie. Dette kan være videreutdanning eller masterstudier.

Stillingene utlyses i forbindelse med opptak på høgskolene, og behandles når det foreligger bekreftelse på studieplass ved utdanningsinstitusjon.

Vi får praksiselever fra helsesekretærlinjen på Nydalen videregående skole og sterilforsyning i helsetjenesten-linjen på Oslo Fagskole. 

Sykehuset har læreplasser til lærlinger innen flere fagområder.

 Sist oppdatert 06.09.2023