Diakonhjemmet sykehus som praksisarena

Alle sykehus og helseforetak har fire hovedoppgaver. En av disse er utdanning av helsepersonell. Det betyr blant annet at Diakonhjemmet sykehus er ansvarlig for at en viss andel studenter får gjennomført sine nødvendige praksisstudier innen helse- og sosialfaglige utdanninger.

The personer kledd  hvitt sykehustøy snakker sammen i en gang på et sykehus.

Diakonhje​​mmet sykehus tilbyr årlig ca. 400 praksisplasser. I tillegg finnes et stort antall hospiteringsplasser for medisinstudenter fra ulike studiesteder i Europa. ​

Disse bachelorutdanningene har praksisplasser på Diakonhjemmet sykehus:

  • sykepleie
  • ergoterapi
  • fysioterapi
  • biokjemi
  • radiografi
  • sosialt arbeid
  • vernepleie

75 % av disse plassene benyttes av sykepleiestudenter. De aller fleste praksisplassene fordeles gjennom samarbeidet i Koordinatorforum Oslo-Akershus-Buskerud. Her møtes representanter fra alle sykehus og helseforetak, samt fra høgskoler og universitet og det samarbeides tett om fordeling av plasser. Diakonhjemmet sykehus mottar i hovedsak bachelorstudenter fra VID Vitenskapelige Høgskole og fra OsloMet. Alle høgskolestudenter innen regionen blir tildelt praksisplasser via sitt eget studiested.

Sykehuset tilbyr praksisplasser til sykepleiere på videreutdanning og masternivå, hovedsakelig innen akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjons-, kreft- og avansert klinisk sykepleie, og psykisk helsearbeid (tverrfaglig). Disse studentene er i utdanning på OsloMet, Lovisenberg Diakonale Høgskole og VID.

Sykehuset har avtale med Universitetet i Oslo om praksisplasser til ernæringsfysiologer, psykologer og medisinstudenter fra ulike stadier i studiene. 

Diakonhjemmet sykehus tilbyr utdanningsstillinger i intensiv-, operasjons-, anestesi- og akuttsykepleie. Dette kan være videreutdanning eller masterstudier.

Stillingene utlyses i forbindelse med opptak på høgskolene og behandles når det foreligger bekreftelse på studieplass ved utdanningsinstitusjon.

Fra helsesekretærlinjen på Nydalen videregående skole mottas elever i praksis og tilsvarende fra Oslo Fagskole innen sterilforsyning. 

Sykehuset har læreplasser til lærlinger innen flere fagområder.
Sist oppdatert 06.09.2023