Sykehusets strategi 2021-2026

Diakonhjemmet – et foretrukket sykehus

1. Vi er et moderne lokalsykehus med spesialfunksjoner

 

Foto av anestesisykepleier

 

 

 •  Vi behandler pasientene med trygghet, omsorg og høy kvalitet

 • Vi innfører effektive digitale løsninger

 • Vi er en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø

Diakonhjemmet sykehus ivaretar befolkningens behov for sikre og trygge helsetjenester av høy kvalitet. Vi ligger teknologisk i front til beste for pasienter, samarbeidspartnere og ansatte. Digitalisering gjør oppgavene enklere å løse og frigir ressurser til mer pasientbehandling. Vårt arbeidsmiljø er preget av åpenhet, tillit og engasjement og tiltrekker seg de fremste fagpersonene. Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for god kvalitet.

 

2. Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv

 

Foto av dame i samtale med mann

 

 

 • Vi realiserer helhetlige pasientforløp
 • Vi er spesialister på samarbeid
 • Vi er synlige og tilgjengelige

Diakonhjemmet sykehus leverer pasientens helsetjeneste. Gjennom dialog, aktiv involvering av pasient og pårørende og samvalg yter vi koordinerte og virkningsfulle tjenester. Vi er åpne og tydelige om våre tilbud og kvaliteten i behandlingen. Med vår spesialkompetanse tilbyr vi helhetlige og sømløse tjenester til sårbare grupper og pasienter med komplekse og sammensatte behov. Sykehuset er en utadvendt brobygger for samarbeid på tvers av helsetjenestenivåer, private, offentlige og ideelle aktører og Diakonhjemmets øvrige virksomheter.

 

3. Vi utvikler fremtidens helsevesen

 

Foto av forsker som kikker i mikroskop

 

 

 • Vi gjennomfører pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis
 • Vi er en arena for innovative løsninger og bærekraftige helsetjenester
 • Vi gjør mer for flere

Diakonhjemmet sykehus er en fremtidsrettet aktør som gjennom forskning og innovasjon skaper morgendagens helsevesen. Vi videreutvikler anerkjente fagmiljøer og skaper nye ved å integrere utdanning, fagutvikling og forskning. Vi investerer i moderne infrastruktur og har en tverrfaglig, kunnskapsbasert praksis som leverer bærekraftige helsetjenester, utdanner fremtidens helsepersonell og bidrar til fornyelse og vekst. God ledelse, effektiv drift, hensiktsmessig organisering og ansvarlig ressursforvaltning fører til at vi utvider virksomheten, tar et større samfunnsansvar og gir bedre helsetjenester til flere.

 

Read the overall strategy for 2021-2026 in English (PDF)

Et foretrukket sykehus

​​Hva er et foret​rukket sykehus for deg? Se hva noen mener om dette

Hva ligger til grunn for sykehusets overordnede strategi?

Visjon

Nyskaper i tjeneste for vår neste

Motto​​

Engasjert for mennesket

Kjerneverdier​

 • Respekt
 • Kvalitet
 • Tjeneste
 • Rettferdighet

Virksomhetsidé

Diakonhjemmet sykehus skal yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til pasienter ut fra et helhetlig perspektiv

Lover og avtaler

Diakonhjemmet sykehus er et ideelt sykehus, heleid av Stiftelsen Diakonhjemmet. Sykehuset er tuftet på vedtektene til stiftelsen og på selskapets egne vedtekter, norsk helselovgivning og avtalene som er inngått med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehusets strategi bygger på Stiftelsen Diakonhjemmets strategi.

Sykehuset får sitt oppdrag av det offentlige gjennom de fire lovpålagte oppgavene:

 • Behandling
 • Forskning
 • Utdanning
 • Pasientopplæring

Les årlig oppdragsdoku​ment fra HSØ RHF.

Oppdraget fra det offentlige er ytterligere basert på styringsdokumenter som:

Sykehusets strategiplan 2021-2026 operasjonaliseres i årlige handlingsplaner for sykehuset, klinikkene og avdelingene.

Sist oppdatert 20.12.2023