Forskningssjef

Utvidet mandat og ansvar for forskningen

Direktøren ved Diakonhjemmet sykehus har etablert en funksjon som forskningssjef for den samlede forskningsaktiviteten ved sykehuset. Professor Espen A. Haavardsholm er sykehusets forskningssjef fra nyttår.

Publisert 04.01.2024
Sist oppdatert 05.01.2024
Et par menn som smiler
Forskningssjef Espen Haavardsholm setter pris på tilliten fra sykehusdirektør Jan Frich.

Fra før er Haavardsholm avdelingsleder for forskning og innovasjon i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. Som forskningssjef vil Haavardsholm ha et overordnet ansvar for å følge opp for forskningsaktiviteten ved sykehuset.

– Forskningen ved Diakonhjemmet sykehus bygger videre på en lang tradisjon med klinisk relevant forskning til pasientenes beste. Med økt forskningsaktivitet er det viktig med et tydelig kontaktpunkt for andre organisasjoner og eksterne samarbeidspartnere, sier Jan Frich.

Voksende forskningsportefølje krever tydelig ledelse

En stadig voksende forskningsportefølje gjør det nødvendig å tydeliggjøre den sykehusovergripende oppfølgingen av forskningen.

– Forskningssjefen vil ha som oppgave å følge opp at medisinsk og helsefaglig forskning blir utført ansvarlig og i tråd med lov og forskrift, inkludert krav til internkontroll. Systemansvaret for forskning er formelt lagt til sykehusets fagdirektør, Torkil Clementsen. Etableringen av en forskningssjef markerer et steg fremover i organiseringen av den samlede forskningsvirksomheten ved sykehuset, forklarer Frich.

Forskningsstrategi

Haavardsholm har fått ansvaret for oppfølging og internkontroll av forskningsvirksomheten. Dette inkluderer sekretariatsfunksjoner for forskningsutvalget og innovasjonsutvalget, samt koordinering av sykehusets forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo.

– Jeg setter pris på tilliten fra administrerende direktør, og det er med stor glede og iver jeg tar fatt på et utvidet mandat og ansvar for forskningen ved sykehuset, sier Espen A. Haavardsholm.

Viktige oppgaver er å synliggjøre all forskningen ved sykehuset, styrke sykehusets infrastruktur for forskning og videre bygge opp sentral forskningsstøtte.

– Forskning er en av sykehusets lovpålagte hovedoppgaver, og det påhviler oss et stort ansvar for å drive klinisk forskning med høy kvalitet. I mai 2022 etablerte vi REMEDY-senteret, og nå er også våre forskere i front innen e-helse i den nye enheten for helsetjenesteforskning og innovasjon. I de senere årene har psykisk helse markert seg med sentrale funksjoner tilknyttet NORMENT og ved Senter for psykofarmakologi, legger Haavardsholm til.

Bedre oversikt og synergi

Forskningssjefen skal være sykehusets og administrerende direktørs representant i saker vedrørende forskningsvirksomheten ved sykehuset. Forskningssjefen møter for Diakonhjemmet sykehus i Regionalt forskningsutvalg og i forskningsledernettverk for Ikke‐universitetssykehus i Helse Sør-Øst.

– Med dette grepet oppnår vi bedre oversikt og synergier i en organisering som borger for å videreføre den gode kvaliteten ved sykehusforskningen vår, sier Jan Frich.

Bærekraftig organisering

Organisering av funksjonen som forskningssjef er forankret i et internasjonalt anerkjent klinisk forskningsmiljø og ivaretar nærhet til og forståelse for daglige utfordringer og muligheter innen forskning og klinikk. Denne måten å organisere funksjonen på fører til mindre endringer i organisasjonen og er vurdert som den mest hensiktsmessige løsningen.

– Vi ser frem til videre positiv utvikling innen sykehusets forskningsaktivitet, og jeg kommer til å vie denne viktige delen av vår virksomhet stor oppmerksomhet, sier Frich.