Stor tildeling av forskningsmidler

Syv prosjekter ved Diakonhjemmet sykehus har fått regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, alle for minst tre år fremover. I tillegg har Siri Lillegraven fått en stor tildeling fra Forskningsrådet til forskerprosjekt for unge talenter. Forskningslederen er spesielt glad for støtte til store samarbeidsprosjekter på tvers av klinikkene.

Publisert 22.12.2020
Sist oppdatert 28.12.2023
Foto av Espen Haavardsholm og Siri Lillegraven, ute på en veranda
Espen Haavardsholm og Siri Lillegraven, som leder hhv Avdeling for forskning og innovasjon og Enhet for klinisk forskning, er glade for at HSØ anerkjenner forskningsmiljøet på Diakonhjemmet sykehus ved å bevilge støtte til flere prosjekter.

​Av de ordinære tildelingene fra Helse Sør-Øst (HSØ) er fire prosjektledere fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, en fra Klinikk for psykisk helsevern og rus, og en fra Klinikk for medisin. 

Helse Sør-Øst vurderte i alt 534 innkomne søknader og har gitt støtte til 84 av disse. Det betyr at 15,7 % av alle søknadene ble innvilget, med total tildelingssum på 135,5 millioner kroner. Diakonhjemmet sykehus' tildeling for 2021 utgjør 10,7 millioner, og 25 % av sykehusets søknader ble finansiert. Bare OUS hadde høyere innvilget sum enn Diakonhjemmet sykehus.
Se styrevedtak: Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2021

Åpen prosjektstøtte

Åpen prosjektstøtte er en tildeling til et mer omfattende prosjekt, og det er stor konkurranse om disse tildelingene. Tre forskere på Diakonhjemmet mottar nå hver ni millioner kroner fordelt på tre år fra HSØ:

  • Christian Krog Tamnes, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, til prosjektet:
    «Errors in the Anxious Adolescent Brain»
  • Nina Østerås, Avdeling for forskning og innovasjon, NKRR, til prosjektet:
    «Remote monitoring in specialist healthcare services – the new normal?»
  • Hilde Berner Hammer, Avdeling for forskning og innovasjon, Enhet for klinisk forskning, til prosjektet: 
    «The NOR-CACTUS trial: A Norwegian trial comparing treatment strategies for Carpal Tunnel Syndrome»

Øvrige tildelinger

Ida Kristin Bos-Haugen på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har fått postdoktorstipend til prosjektet «Pain sensitization in hand osteoarthritis». Haugen har de siste årene både fått åpen prosjektstøtte og karrierestipend fra HSØ, og har etablert en forskningsgruppe med fokus på håndartrose.

Lena Kristine Bugge Nordberg, også på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, har fått postdoktorstipend til prosjektet «Tight control treat-to-target therapy in rheumatoid arthritis – the solution for excellent long-term outcomes?» Hun har fått støtte til en 50 %-stilling i seks år.

Overlege Leif Erik Vinge på Medisinsk avdeling har fått støtte til et doktorgradsstipend i prosjektet: Why does rheumatoid arthritis cause heart failure?

Siri Lillegraven ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har fått midler fra Helse Sør-Østs strategiske midler til helseforskning ved ikke-universitetssykehus til prosjektet «Hip fractures: Improving care for a challenging condition». Dette er et samarbeidsprosjekt som utgår fra Ortopedisk avdeling, som i tillegg har samarbeidspartner på Medisinsk avdeling.

Lillegraven ble også tildelt 8 millioner fra Forskningsrådet til prosjektet «Disease understanding and personalized treatment in psoriatic arthritis: Closing the knowledge gap». Tildelingen vil blant annet bidra til å fullfinansiere NOR-SPRINT, en multisenterstudie som i fjor ble tildelt åpen prosjektstøtte fra Helse Sør-Øst.

– Dette er en stor anerkjennelse som går «til unge forskere for banebrytende forskning, sier overlege og professor Espen A. Haavardsholm. Han leder Avdeling for forskning og innovasjon, som koordinerer forskningsvirksomhet innen somatikk på sykehuset.               

I 2019 mottok Lillegraven Helse Sør-Øst sitt karrierestipend, beregnet på «yngre fremragende forskere».

Nest best – og best av alle ikke-universitetssykehus

Diakonhjemmet sykehus mottok den nest høyeste samlede summen, bare Oslo universitetssykehus hadde høyere tildelingssum. Diakonhjemmet sykehus er også det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som de siste årene har forsket mest.

Haavardsholm er svært fornøyd med de samlede tildelingene til sykehusets forskere:

– Vi er veldig glade for at Diakonhjemmet sykehus har kommet så godt ut av årets tildelinger, vi har fått en fantastisk uttelling, sier han. – Jeg er spesielt fornøyd med at vi får til store samarbeidsprosjekt på tvers av klinikkene. I tillegg er det å få støtte fra HSØ til tre «åpen prosjektstøtte» en stor anerkjennelse av sykehusets forskningsmiljøer.

I høst er en egen enhet etablert under avdelingen han leder: Enhet for klinisk forskning. Totalt er rundt 30 ansatte tilknyttet enheten, og Siri Lillegraven er nylig ansatt som leder for enheten.

– Dette styrker våre kliniske forskningsmuligheter og forskningskompetanse, sier både Haavardsholm og Lillegraven, som vektlegger at forskningen på Diakonhjemmet sykehus skal være klinikknær og komme pasienten til gode.