Siste PasOpp-undersøkelse viser jevnt gode resultater

Folkehelsas undersøkelse av pasienterfaringer fra somatiske døgnopphold i 2021 ble publisert i juni. Sykehuset skårer jevnt over godt.

Publisert 04.07.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Korridor med sykepleiere som triller en pasient i seng
​- Rapporten forteller oss at sykehuset langt på vei lykkes med å yte trygge og virkningsfulle tjenester for våre pasienter. Resultatene tar vi med oss som grunnlag og læring inn i vårt kontinuerlig pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid i sykehuset, sier assisterende fagdirektør Arild Hagesveen. 
 
Han legger til at pasienterfaringer er blant sykehusets viktigste kilder til informasjon om kvaliteten på sykehuset. Folkehelsas PasOpp-undersøkelser er derfor et verdifullt verktøy i faglig kvalitetsforbedring. 

- Resultatene viser at Diakonhjemmet sykehus skårer jevnt over godt på alle indikatorene i undersøkelsen. Sykehuset skårer gjennomsnittlig høyere innen samleindikatorene Legene, Organisering og Samhandling sammenliknet med andre sykehus i Norge. Innenfor de resterende områdene ligger sykehuset på eller tett oppunder landsgjennomsnittet, sier Hagesveen.      

Hva er PasOpp?

I regi av Folkehelseinstituttet ble det høsten 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter som ble utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger. Hensikten med undersøkelsen er å systematisk kartlegge pasienters erfaringer i møte med helsetjenesten. Det er laget tilsvarende rapporter fra tidligere undersøkelser gjennom en årrekke, både for pasienterfaringen innen somatikken og i psykisk helse og rus.  

I forinbelse med PASOpp-undersøkelsen som ble gjennomført i 2021 er det laget én felles rapport for hele landet og egne rapporter for de regionale helseforetakene, helseforetakene og for hvert enkelt sykehus eller behandlingssted som var en del av undersøkelsen.

Totalt 220 pasienter ved Diakonhjemmet sykehus deltok i undersøkelsen. Svarprosenten var på 61.  

Se nasjonal rapport og egen rapport for Diakonhjemmet sykehus: