ledes fra Diakonhjemmet sykehus

Nytt forskningsnettverk for desentraliserte kliniske studier

Nettverket Regional research network on decentralized clinical studies (RECONNECT) etableres ved Diakonhjemmet sykehus. Helse Sør-Øst RHF har tildelt nettverket 6 millioner kroner. Det skal bidra til å løfte kunnskapsgrunnlaget og samarbeidet rundt kliniske studier der pasienter ikke trenger å komme til sykehuset for å delta.

Publisert 15.01.2024
Sist oppdatert 18.01.2024
En gruppe kvinner som smiler
Det tverrfaglige teamet vil legge til rette for mer tilgjengelige, kostnadseffektive, pasientsentrerte og miljøvennlige kliniske studier. Fra venstre professor Anne Therese Tveter, førsteamanuensis Tuva Moseng og professor Nina Østerås.
En mann med briller
Spesialrådgiver
Martha Colban fra Regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus
Foto: OUS

Førsteamanuensis og postdoktor Tuva Moseng skal lede nettverket sammen med professor Anne Therese Tveter og professor Nina Østerås fra Diakonhjemmet sykehus, samt spesialrådgiver Martha Colban fra Regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus.

I teamet har de også med seg bruker-representant Kim Fangen fra Sørlandet sykehus.

Det skal tilsettes en rådgiver som vil få en viktig rolle i driften av nettverket.

Syv sykehus i Helse Sør-Øst deltar allerede i nettverket.

– Jeg er glad for at Diakonhjemmet sykehus kan lede an i dette viktige arbeidet med å legge til rette for desentraliserte kliniske studier, sier Jan Frich, administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus. 

En mann med hvit skjorte
Brukermedvirker Kim Fangen fra Sørlandet sykehus Foto: Mona Hauglid 

Desentralisert klinisk forskning

– Det er spesielt tre områder det skal fokuseres på i dette nettverket, forteller Tuva Moseng. Det er digital datainnsamling, problemstillinger rundt medisinsk utstyr og legemiddelhåndtering i desentraliserte kliniske studier. I tillegg står kunnskapsdeling sentralt.  

Behov for flere kliniske studier

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 understreker behovet for å doble antallet studier. Målet er at fem prosent av alle pasienter skal delta i kliniske studier innen 2025.

– Når studier desentraliseres, kan flere pasienter inkluderes. Dette kan bidra til mer representative resultater og bedre helseutfall på tvers av befolkningen, mener Moseng. Hun fremholder også at desentralisering av kliniske studier kan redusere kostnader og karbonavtrykk, da flere pasienter som deltar i kliniske studier kan bidra med sine data og erfaringer hjemmefra.

Teknologisk innovasjon i helsetjenesten

Digitale verktøy, som videokonsultasjoner, digital hjemmeoppfølging, diagnostikk og elektronisk samtykke, gjør desentralisering mulig.

– Det er behov for å identifisere løsninger og flaskehalser knyttet til digital innsamling av data i kliniske studier, forklarer Anne Therese Tveter.

Hun skal lede nettverkets arbeidspakke 1, som omhandler digital datainnsamling. 

De siste årene har det kommet nye og strengere regler for bruk av medisinsk utstyr.

– Vi må skaffe oss oversikt over søknadsprosesser og standarder som må følges for å ta i bruk slikt utstyr i kliniske studier, sier Nina Østerås.

Hun skal lede arbeidspakke 2. Målet er å bygge kompetanse og fremme bruk av medisinsk utstyr, som apper i kliniske studier.

Den tredje arbeidspakken er knyttet til legemiddelhåndtering. Den skal ledes av Martha Colban.

– Vi skal se på ulike muligheter for å skaffe pasienter legemidler nærmere der de bor samtidig som sikkerheten og dokumentasjonskravene i forskning ivaretas, sier Martha Colban.

Tverrfaglig samarbeid, pasientinvolvering og kunnskapsdeling

RECONNECT-nettverket vil legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske disipliner, teknologiekspertise og pasientgrupper.

– De syv sykehusene i nettverket representerer ulike diagnosegrupper og har erfaring med ulike desentraliserte elementer i ulike typer kliniske studier, forteller Moseng.

RECONNECT-nettverket legger også opp til en modell der brukermedvirkere bidrar med sine erfaringer med bruk av desentraliserte elementer.

–Vi har jobbet i flere år med å sette erfaringskompetanse i system og gjøre det til en integrert del av forskningsarbeidet. Brukermedvirkernes erfaringer gir verdifull innsikt for økt forskningskvalitet, forklarer brukermedvirker Kim Fangen fra Sørlandet sykehus.

– Vi skal rigge nettverket for å bygge opp og dele kompetanse, både internt til alle involverte i nettverket, til alle sykehus og HF i regionen, og også nasjonalt gjennom NorCRIN. Dette vil stå spesielt sentralt i den fjerde arbeidspakken. På den måten vil vi legge til rette for flere desentraliserte studier med høy kvalitet, understreker Moseng.

Disse sykehusene/Helseforetakene er med:

  • Sykehuset Innlandet
  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Vestre Viken
  • Sykehuset Østfold
  • Sørlandet sykehus