Nesten 4000 møtte ikke til avtalt time

I løpet av fem måneder var det nesten 4000 som ikke møtte opp til polikliniske time på Diakonhjemmet, uten å melde avbud. Dette får store følger.

Publisert 30.06.2022
Sist oppdatert 02.12.2022
Inngangen til poliklinikkene på sykehuset på Steinerud

I tiden 1. januar – 22. mai 2022 var det 3 950 pasienter som ikke møtte til time på sykehuset. I samme tidsrom var det flere enn 92 000 pasienter som ikke møtte opp til behandling ved sykehusene i hele Helse Sør-Øst. Se HSØ: Ber pasientene møte opp til avtalt time - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

3 950 pasienter uteble fra time. Det betyr at 5,8 prosent av alle timer på Diakonhjemmets poliklinikker i dette tidsrommet ikke ble gjennomført.  I hele Helse Sør-Øst var det 4 prosent av pasientene som ikke møtte til de planlagte timene.

Da disse ikke hadde meldt fra om at de ikke kom, kunne ingen andre innkalles i stedet.

Avbestiller operasjonsavtaler

Flere pasienter ber om utsettelse av operasjoner, ekstra mange på forsommeren. I tiden 1. januar til 30. mai ble 304 operasjoner innen dag- og døgnkirurgi avlyst, med ønske om en ny time. 58 av disse oppga sykdom som begrunnelse, 246 hadde andre grunner. Operasjoner som avbestilles tett opptil operasjonsdagen fører til ubenyttet kapasitet på operasjonsstuen. For at sykehuset skal få omprioritert sine ressursser bør endringer eller avbestillinger gjøres senest en uke før operasjonstidspunktet. Ved avbestilling av dagkirurgisk behandling senere enn 24 timer før operasjon kan pasient bli ilagt gebyr.

I samme periode ble det gjennomført 1 236 operasjoner ved sykehuset.

Store følger

Når du som pasient settes opp til poliklinisk time eller operasjon er det for utredning, behandling eller kontroll. Mye skal legges til rette og være på plass: Den riktige spesialisten må sette av tid, man trenger eventuelt spesialrom det kan være knapphet på og undersøkelsene og inngrepene har ulik varighet. Mange skal også til røntgen eller blodprøvetaking i forbindelse med avtale på poliklinikken.

Sykehuset setter opp en timeplan der alle disse hensyn er tatt og alle ressurser optimalt utnyttet. Når pasienter ikke møter opp til avtalt time og ikke gir beskjed, eller melder fra kort tid i forveien, blir ikke kapasiteten utnyttet fullt ut. Dette fører til lengre ventetid enn nødvendig for alle andre som venter på time til poliklinikken eller operasjon. Sykehuset får heller ikke brukt kapasiteten sin optimalt og bruker i tillegg mye tid og ressurser på å omorganisere aktivitetsprogrammet og tilrettelegge for å tette igjen ledige hull.

Høyt gebyr

Et nasjonalt vedtak har bestemt at gebyret for pasienter som ikke møter til timen utgjør kr 1 125,-. Det er tre ganger egenandelen man betaler for en ordinær konsultasjon. Innen psykisk helsevern og rus skal det ikke kreves høyere gebyr enn kr 375,-.

Takk for at du tar ansvar 

Som pasient kan du ha gode grunner for at timen ikke passer. Sykehuset takker for at du da tar et medansvar og gir sykehuset beskjed så raskt som mulig om dette. Slik bidrar du til at sykehuset kan bruke offentlige ressurser mest mulig effektivt og til at andre pasienter kan få nødvendig helsehjelp så raskt som mulig. ​​