Ny forskning ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Jobbrelatert mestringstro ved depresjon og angst

Psykologspesialist Ragne Gjengedal og hennes kollegaer på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har sammen med norske og nederlandske forskere etter mange års arbeid nå publisert en ny artikkel i tidsskriftet Journal of Occupational Rehabilitation (2021)*. I følge internasjonale forskere kan denne publikasjonen få betydning for fagområdet helse og arbeid.

Publisert 09.03.2021
Sist oppdatert 14.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for kameraet
Forskere: Øverst fra ve: Psykologspesialist Ragne Gjengedal, overlege Kåre Osnes og professor Silje E. Reme. Nederst fra ve: Forsker Suzanne E. Lagerveld, forsker/psykolog Kenneth Sandin og professor og psykologspesialist Odin Hjemdal

​I deres siste artikkel (1) har Gjengedal og kolleger oversatt og undersøkt spørreskjemaet The Return-to-work Self-efficacy scale som kartlegger mestringstro i forhold til å komme tilbake i jobb etter depresjon og angstlidelser. De finner at spørreskjemaet har god kvalitet og at det predikerer om pasienter kommer tilbake i jobb et helt år etter at pasientene har mottatt behandling. Skjemaet er også et godt mål for hvorvidt pasienter som jobber mens de er syke mestrer jobben. Resultatet i denne studien viser derfor at skjemaet er et godt mål på effekten av behandling.

Arbeid viktig for helse og livskvalitet

Kunnskapsoppsummeringer viser at 30-50 prosent av alle helserelaterte ytelser som sykefravær og uføretrygd skyldes psykiske plager. Samtidig er arbeid viktig for helse og livskvalitet. Langvarig fravær fra jobb kan påvirke helsen.

– Pasientens egen vurdering av om de kommer til å mestre både sine psykiske plager og sine arbeidsoppgaver når de er tilbake i jobb er den mest solide indikator vi finner i vår forskning så langt, sier Gjengedal. 

Forskergruppen

Forskningsgruppen «The Norwegian studies of psychological treatment and Work» (NOR-WORK) har i flere år fulgt opp sykefravær og uføreytelser i en stor gruppe pasienter om har mottatt behandling for depresjon og angstlidelser. Totalt er 4 doktorgradsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst, Norsk Forskningsråd og Stiftelsen DAM i gruppen som forsker på blant annet korttidsterapi for depresjon og angst, jobbintervensjoner, kost-nytte evaluering og mobbing. 

Tidligere forskning

Tidligere forskning har vist at psykologisk behandling uten jobbfokus gir symptombedring, men ikke nødvendigvis økt retur til arbeid. I samarbeid med nederlandske forskere har derfor gruppen videreutviklet en protokoll og en veileder for jobbintervensjoner (2). Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har derfor fått i oppdrag å være nasjonal kunnskapsformidler for å spre informasjon om arbeidsrettet korttidsterapi ved angst og depresjon. Samme gruppe publiserte i tidsskriftet Work (2020) at metakognitiv og kognitiv terapi med et samtidig jobbfokus har god effekt ved betydelig symptombedring og signifikant reduksjon i sykefravær (3).

Referanser:

  1. Gjengedal, R. G. H., Lagerveld, S. E., Reme, S. E., Osnes, K., Sandin, K., & Hjemdal, O. (2021). The Return-to-Work Self-efficacy Questionnaire (RTW-SE): A Validation Study of Predictive Abilities and Cut-off Values for Patients on Sick Leave Due to Anxiety or Depression. Journal of Occupational Rehabilitation.
    Les også artikkelen som PDF
  2. Veileder i jobbfokusert terapi (PDF) / Web/Flipbook
  3. Gjengedal, R. G. H., Reme, S. E., Osnes, K., Lagerfeld, S. E., Blonk, R. W. B., Sandin, K., Berge, T., & Hjemdal, O. (2020). Work-focused therapy for common mental disorders: A naturalistic study comparing an intervention group with a waitlist control group. Work, 66(3), 657-667.