Hver 5. innleggelse i Akuttmottaket kan knyttes til legemiddelbruk

Lisbeth Damlien Nymoen, klinisk farmasøyt og ph.d.-student har i sine studier funnet at bivirkninger og feil bruk av legemidler er bakgrunn for 19.7% av alle innleggelser til Akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus.

Publisert 22.04.2022
Sist oppdatert 05.12.2022
Lisbeth Nymoen på sykehusapoteket, ved siden av hyller med legemidler

Ved henvisningsårsaker som blødning, anemi, svimmelhet, falltendens, funksjonssvikt og nedsatt allmenntilstand bør helsepersonell i akuttmottak tidlig tenke på pasientens legemiddelbruk. Dette er viktig enten for å utelukke at det kan være årsaken til innleggelsen, eller for kanskje å finne at det er forklaringen på symptombildet. Dette forteller Lisbeth Damlien Nymoen i forbindelse med publiseringen av sine funn i Internal and Emergency Medicine: Drug-related emergency department visits: prevalence and risk factors.​

Studien er et delprosjekt i hennes doktorgradsarbeid ved Diakonhjemmet Sykehusapotek og Farmasøytisk institutt, UiO.   

Kan det stemme?

- I Norge har vi tidligere antatt at cirka 10 % av innleggelser blant eldre på medisinske avdelinger er legemiddelrelaterte, sier Nymoen. I vår studie fant vi en betydelig høyere andel. Hun mener dette delvis kan forklares ved at de har brukt en mer sammensatt og presis forskningsmetodikk enn i tidligere internasjonale studier. Hun presiserer også at dette er den første norske studien som undersøker legemiddelrelaterte besøk i akuttmottak.

Nymoens studie inkluderte 402 pasienter som ble innlagt i Akuttmottaket. Pasientenes alder varierte mellom 19-96 år, med medianalder 67 år. Pasientene brukte median 4 faste legemidler, mens 44% av dem brukte ≥ 5 faste legemidler.

Bivirkninger utgjorde 72 % av de legemiddelrelaterte årsakene til kontakt med Akuttmottaket, mens drøyt 16 % av de legemiddelrelaterte akuttmottak besøkene skyldes feil bruk av legemidler.  Dette kan handle om at pasienten har misforstått instruksen fra legen og farmasøyten eller bare har sluttet med medisinene, for eksempel på grunn av bivirkninger (Nymoen i Dagens medisin 30.3.2022).

Feil i legemiddellisten

I Akuttmottaket innhenter legene informasjon om hvilke legemidler pasienten har brukt før innleggelse, og registrerer pasientens legemiddelliste i sykehusets journalsystem. Denne legemiddellisten brukes som utgangspunkt for videre legemiddelbehandling under sykehusoppholdet.

I en tidligere studie fant Nymoen at 62 % av de registrerte legemiddellistene ikke var i samsvar med pasientens faktiske legemiddelbruk. Feilene som ble avdekket var klinisk relevante, det vil si at de hadde stor betydning for pasientens videre legemiddelbehandling og potensielt kunne føre til pasientskader. Nymoen sier at for å kunne avdekke legemiddelrelaterte innleggelser er man avhengig av en fullstendig og oppdatert oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Dersom legemiddellisten som registreres ved innleggelse er feil, kan det derfor være vanskelig å oppdage slike innleggelser.

Hva kan man gjøre med disse utfordringene?

Nymoen mener at dersom det var ansatte i Akuttmottaket med dokumentasjon og kvalitetssikring av legemiddellister som sin dedikerte oppgave, ville de registrerte legemiddellistene der bli mer korrekte. Dette kan også bidra til at man oppdager legemiddelrelaterte innleggelser på et tidlig tidspunkt.

– Ved Akuttmottaket på Diakonhjemmet jobber kliniske farmasøyter med å innhente legemiddellister, men ettersom de kun har én 50 % stilling rekker de bare å innhente listene for noen av pasientene som kommer, sier hun. Og legger til: - Dersom legen ikke rekker å innhente fullstendig oversikt over pasientens legemidler, er det viktig å registrere at listen er ufullstendig i innkomstpapirene, slik at man senere i forløpet kan ta hensyn til det og oppdatere listen.

-Både fastlegene og sykehuslegene har ansvar for å oppdatere legemiddellistene til pasientene de behandler, sier Nymoen. - Og, ikke minst, pasientene selv må tilstrebe å holde oversikt over sine medisiner og jevnlig be fastlegen gjennomgå medisinene sammen med dem, en systematisk legemiddelgjennomgang.

Legemiddelsamstemming har stått på sykehusenes dagsorden i lang tid, det har blant annet vært et aktuelt tema i pasientsikkerhetskampanjen/-programmet som startet for flere år siden. Både sykepleiere, leger og kliniske farmasøyter på sengeposter bidrar i stor grad med legemiddelsamstemming for å sikre fullstendig informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk. De aktuelle studiene til Nymoen tilsier likevel at veien tilsynelatende er lang og kompleks for å nå det endelige målet om optimal pasientsikkerhet på dette området.

Stor medieinteresse

Legemiddelbruk er et tema som engasjerer svært mange. Lørdags-Dagbladet var først ute, og hadde 26. mars både forside- og tre siders oppslag med intervju med blant andre Nymoen. Hennes studie har også vært omtalt i både Dagens medisin, apotek.no, titan.uio.no/farmasi, healthtalk.no, Helsemagasinet og forskning.no.*

Nymoen har tidligere publisert to andre artikler i forbindelse med doktorgradsarbeidet:

  • Drug safety at admission to emergency department: an innovative model for PRIOritizing patients for Medication Reconciliation (PRIOMER)
    - publisert i European Journal of Emergency Medicine i 2015
  • Emergency department physicians' distribution of time in the fast paced-workflow- a time-motion study of drug-related activities
    - publisert i International Journal of Clinical Pharmacy i desember 2021.

Hovedveileder for hennes doktorgradsarbeid er Kirsten K. Viktil, mens medveiledere er Erik Øie og Espen Molden, alle tilknyttet Diakonhjemmet.

Medieomtaler

Dagbladet lørdag  26. mars:
Hvert femte besøk på akutten knyttet til bruk av legemidler
I stort oppslag ier blant andre klinisk farmasøyt og stipendiat Lisbeth Damlien Nymoen på Sykehusapoteket intervjuet om sin forskning om legemiddelbruk og akuttinnleggelser. Som en del av sitt doktorgradsarbeid har hun undersøkt 400 pasienter som ankom Akuttmottaket på sykehuset og funnet ut at nærmere 20 prosent av innleggelsene der er knyttet til bivirkninger eller feil bruk av legemidler.

Studien er publisert i tidsskriftet Internal and Emergency Medicine og funnene har fått omtale i flere medier deretter: