Farmasøyt Lisbeth Damlien Nymoen har disputert

Lisbet Nymoen har forsket på legemiddelrelaterte innleggelser og informasjonsflyt av legemiddelinformasjon ved innleggelse i akuttmottak. Hun fikk strålende omtale.

Publisert 14.10.2022
Sist oppdatert 27.05.2024
Disputanten står foran en vegg med sinde tre veiledere og smiler mot fotografen
Lisbeth Damlien Nymoen (med blomster) sammen med sine veiledere Kirsten K. Viktil, Espen Molden (til ve) og Erik Øie.

Tittelen på Nymoens PhD-prosjekt er Factors of concern regarding drug-related patient safety in emergency department - A summary of results from a randomized controlled trial and observational studies. Hun har fått fire artikler om dette publisert i ulike internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Oppgitt tema til prøveforelesningen var: Methods to identify patients who will benefit from clinical pharmaceutical interventions, current status and future possibilities

Nymoens tre veiledere er alle fra Diakonhjemmet. Hovedveileder er Kirsten Kilvik Viktil, avdelingsleder på Diakonhjemmet sykehusapotek og førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, UiO. Biveiledere er Espen Molden, enhetsleder på Senter for psykofarmakologi og professor ved Farmasøytisk institutt, UiO, og Erik Øie, dr. med og seksjonsoverlege på hjertemedisinsk seksjon.

Se kunngjøringen (uio.no)

Svært rosende omtale

Førsteopponent, professor Jesper Hallas innledet disputasen med å si at "alle sammen egentlig bare kunne dra hjem igjen. Komitéen hadde sjelden og aldri lest en bedre avhandling, så de hadde ikke egentlig ikke så mye å snakke om".

I sine kommentarer til avhandlingen skriver ellers bedømmelseskomitéen:

  • Overordnet har denne avhandlingen en uvanlig høy standard med en klar struktur, den er lett å lese og den viser en dybdeforståelse av den underliggende forskningen
  • Forfatteren viser også en imponerende evne til kritisk tenkning i relasjon til eget arbeid
  • I denne avhandlingen viser forfatteren at hun behersker ulike teknikker på en utmerket måte, i tillegg viser hun dyp kunnskap om litteraturen knyttet til feltet


Stor oppmerksomhet rundt tema legemidler

Legemiddelbruk er et tema som engasjerer svært mange. Da Nymoen i vår publiserte funn fra sine studier ble det store medieoppslag. Hun viste til at bivirkninger og feil bruk av legemidler var bakgrunnen for 19.7% av alle som kom til Akuttmottaket på Diakonhjemmet sykehus. Til sammen ble 402 pasienter vurdert i denne studien.

– Ved henvisningsårsaker som blødning, anemi, svimmelhet, falltendens, funksjonssvikt og nedsatt allmenntilstand bør man tidlig tenke på pasientens legemiddelbruk, både for å utelukke at det kan være årsaken, og for kanskje å finne at det er forklaringen på symptombildet, sier Lisbeth Damlien Nymoen.

I et annet delprosjekt i sitt doktorarbeid fant Nymoen at 62 % av legemiddellistene som var dokumentert i Akuttmottaket ikke var i samsvar med pasientens faktiske legemiddelbruk. Dette var klinisk relevante feil, som potensielt kunne skade pasienten.

– Dette synliggjør behovet for å ha personell i Akuttmottaket som spesifikt fokuserer på å dokumentere pasientens faktiske legemiddelbruk, for eksempel kliniske farmasøyter, sier Lisbeth Damlien Nymoen.

Flere medier har publiserte saker om funnene fra PhD prosjektet og intervjuet Nymoen, blant annet Lørdags-Dagbladet, Dagens medisin, apotek.no, titan.uio.no/farmasi, healthtalk.no, Helsemagasinet og forskning.no.

Klinikk og forskning

Lisbeth Damlien Nymoen begynte på sykehusapoteket i 2011. I 2017 begynte hun på dr.gradsstudiet, finansiert av et spleiselag mellom Sykehusapoteket, sykehusets fond for forskning, innovasjon og fagutvikling og Stiftelsen Diakonhjemmet. Hun har jobbet 25 % på sykehusapoteket i de siste årene, parallelt med forskningen. Etter fullført PhD skal hun tilbringe tiden som klinisk farmasøyt i Akuttmottaket og på Medisinsk Sengepost A -hjerte, samt ha noe tid dedikert til videre forskning.

Hun har samlet inn et stort datamateriale fra Akuttmottaket  som masterstudenter i farmasi vil bruke som grunnlagsmateriale i sine masteroppgaver fremover.

Dette er den 7. disputasen ved sykehuset i år. Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er blant de sykehusene i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Tallene viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved sykehuset.

Les også:

Har sjeldent lest en bedre avhandling
Forskning og innovasjon på Diakonhjemmet sykehus​​​

Hver 5. innleggelse i Akuttmottaket kan knyttes til legemiddelbruk