Årets første disputas ved sykehuset

Trond Haugmark disputerte 10. februar. Tittelen på hans doktorgradsarbeid er: Mindfulness-based and acceptance-based interventions and physical activity in the management of fibromyalgia – evaluation of a multicomponent rehabilitation programme.

Publisert 11.02.2022
Sist oppdatert 28.12.2023
Fra venstre: Trond Haugmark med Veileder Heidi A. Zangi
Fra venstre: Trond Haugmark og veileder Heidi A. Zangi

​Haugmark og medarbeidere har gjennomført en randomisert kontrollert studie der de har evaluert effekten av et rehabiliteringsprogram som omfattet kurs i Livstyrketrening etterfulgt av veiledet fysisk aktivitet ved en kommunal Frisklivssentral, sammenlignet med behandling pasientene gjennomførte etter eget ønske (SALSA-studien). I tillegg har de oppsummert helseeffekter av mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner (forkortet til MBI).

Resul​​​​tater

Gjennom en systematisk litteraturgjennomgang av tidligere forskning på helseeffektene av MBI fant forskerne små til moderate helseeffekter av MBI relatert til smerte, depresjon, angst, søvnkvalitet, livskvalitet og evne til oppmerksomt nærvær hos pasienter med fibromyalgi. I den randomiserte kontrollerte studien fant de ingen klinisk relevante helseeffekter av rehabiliteringsprogrammet sammenlignet med den behandlingen pasientene gjennomførte på egenhånd. Begge gruppene rapporterte et høyt symptomtrykk gjennom hele studieperioden, som strakk seg over 12 måneder. Kun en liten andel av deltakerne i studien gjennomførte den anbefalte 12-ukers perioden med veiledet trening på Frisklivssentral. Deltakerne i intervensjonsgruppen hadde imidlertid økt sin evne til oppmerksomt nærvær sammenlignet med kontrollgruppen.

Fremtidig forsknin​​g

Med bakgrunn i resultatene anbefaler Haugmark at intervensjoner for pasienter med fibromyalgi integrerer trening i oppmerksomt nærvær. I tillegg anbefales det at fremtidig forskning utforsker strategier som kan forbedre etterlevelse av intervensjoner innen fysisk aktivitet og hvordan man kan tilpasse og skreddersy fysisk aktivitet basert på pasientenes individuelle behov.  

Les doktorgradsarbeidet: Effects of a mindfulness-based and acceptance-based group programme followed by physical activity for patients with fibromyalgia: a randomised controlled trial - PubMed (nih.gov)

Mer om Haugmar​​k og veiledere

Trond Haugmark ble ansatt som phd-stipendiat på NKRR, Diakonhjemmet sykehus i forbindelse med oppstart av SALSA-studien i 2016. Han er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Ålesund og har master i psykisk helsearbeid ved Oslo Met og Nord universitet. Han har jobbet med barn og unge i mange år. I tillegg til stipendiatstillingen på NKRR jobber han i bedriftshelsetjenesten i Veidekke.

Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært Heidi A. Zangi og Kåre Birger Hagen, begge ansatt ved NKRR i prosjektperioden. Haugmark har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet på Institutt for helse og samfunn ved det medisinske fakultetet på Universitet i Oslo.

– Det å få anledning til å samarbeide med mine veiledere og gjennomføre en randomisert kontrollert studie har vært en veldig lærerik prosess. Møtene med pasienter, bidragsytere og forskningen som helhet har vært svært berikende, både faglig og personlig, forteller Trond Haugmark.

Disputasleder Mette Brekke, andreopponent Egil Anders Fors, Trond Haugmark, tredje komitemedlem Anners Lerdal

Disputasleder Mette Brekke, andreopponent Egil Anders Fors, Trond Haugmark, tredje komitemedlem Anners Lerdal. Her i mottagelsen etter disputasen.

Mer om S​ALSA-studien

Studien var et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Pasientene ble henvist fra fastleger til undersøkelse hos revmatolog på Diakonhjemmet sykehus. De som fikk bekreftet diagnosen fibromyalgi, fikk tilbud om et tretimers kurs med innføring i sykdommen og hva man selv kan gjøre. Deretter ble de som samtykket til å delta, randomisert til intervensjonsgruppen (rehabiliteringsprogrammet) eller kontrollgruppen (behandling etter eget ønske, eller ingen behandling). Livsstyrketreningskursene ble gjennomført i Oslo og på Jessheim. Studien var og et samarbeid med Frisklivssentraler i flere bydeler i Oslo, Bærum og seks kommuner på Øvre Romerike.

Haugmark T, Hagen KB, Smedslund G, Zangi HA. Mindfulness and acceptance-based interventions for patients with fibromyalgia: A systematic review and meta-analyses https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221897

Haugmark T, Hagen KB, Provan SA, Sexton J, Zangi HA. Trajectories of change in symptom severity in patients with fibromyalgia: exploratory analyses of a randomised controlled trial. Rheumatol Int (2021) https://doi.org/10.1007/s00296-021-04801-x