SPAIRE-tilgang versus lateral tilgang ved hemiprotese i hofteleddet: en randomisert, kontrollert studie

Om studien

Studien søker å avklare hvilken kirurgisk tilgang til hofteledd som gir best resultat for hoftebruddspasienter som skal opereres med halvprotese.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2024 fram til 01.01.2026

Hvem kan delta?

Bare pasienter som legges inn på studiesykehusene med et akutt lårhalsbrudd vil være aktuelle for deltakelse.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Den vanligste operasjonen ved lårhalsbrudd er at hofteleddet skiftes ut med en sementert hemiprotese. Etter en slik operasjon er det mange pasienter som aldri oppnår samme funksjonsnivå som før skaden, og dette er en stor belastning både for pasientene og samfunnet. En nyere kirurgisk tilgang, SPAIRE, bevarer mange av de anatomiske strukturene som vanligvis kuttes over under en hemiproteseoperasjon. Dette er et forskningsprosjekt hvor 203 pasienter skal randomiseres til å opereres med SPAIRE-tilgang og 203 skal opereres med den tilgangen som i dag regnes som standard. Pasientene skal følges opp etter 4, 12 og 24 måneder, og hovedutfallsmålet er Harris Hip Score etter 4 måneder, som måler både funksjon og smerter hos pasienter som er operert i hoften. Vi skal også undersøke en rekke andre utfallsmål. Studien kan potensielt bedre funksjon og smerter hos en svært utsatt pasientgruppe, og studien vil kunne ha stor betydning også internasjonalt.

Vær oppmerksom

Begge tilganger er i daglig klinisk bruk og det er uavklart om den ene har bedre resultater enn den andre. Pasientene som deltar i studien får tettere oppfølging enn andre pasienter.

Kontaktinformasjon

Maren Paus: maren.paus@diakonsyk.no

Mads Sundet: mads.sundet@diakonsyk.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Oslo universitetssykehus