Revmatisk sykdom som bivirkning av immunterapi

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi (Rimra)

Mange får en eller flere immunrelaterte bivirkninger etter å ha fått immunterapi mot kreft. Det er kjent at noen utvikler revmatisk sykdom som følge av immunterapi, men det eksisterer foreløpig lite kunnskap om hvordan revmatiske immunrelaterte bivirkninger presenterer seg, responderer på behandling og forløper. Dette ønsker vi å undersøke i dette forskningsprosjektet.

Om studien

Studien er en observasjonsstudie. Det vil si at det registreres opplysninger om deg og din sykdom, men behandlingen du får for din revmatiske sykdom vil være uavhengig av studien.

Studien innebærer inntil 4 besøk på revmatologisk poliklinikk i løpet av et år. Ved hvert besøk vil du i tillegg til ordinær oppfølging for din revmatiske sykdom, svare på spørreskjemaer, gjennomgå full klinisk undersøkelse og ta blodprøver. Det blir registrert informasjon både om din revmatiske tilstand og kreftsykdommen. I tillegg vil det tas blod til nedfrysing i en biobank for senere analyser. Billediagnostiske undersøkelser (røntgen, MR, ultralyd) gjøres hvis det vurderes som relevant for din tilstand. Ved første visitt vil datainnsamlingen være mer omfattende enn ved senere visitter. Det må påregnes noe økt tidsbruk i forhold til ordinære kontroller for din sykdom.

For å bedre datakvaliteten, kan det i fremtiden være aktuelt å koble opplysningene i denne studien til opplysninger fra andre kilder og registre. Dette dreier seg om Kreftregisteret, Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, (NorArtritt), Norsk bindevevsregister (NOSVAR), og Norsk vaskulittregister (NorVas) og Dødsårsaksregisteret. Det kan også være aktuelt å innhente opplysninger fra din sykehusjournal. Det kan bli aktuelt og slå sammen data med andre tilsvarende studier i utlandet. Alle data vil være avidentifiserte.  


Vitenskapelig tittel

Rheumatic IMmune-Related Adverse events in patients treated with immune check point inhibitors . - A prospective observational study.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2017 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Dersom du ønsker å delta i studien kan du kontakte din fastlege eller kreftlege som kan henvise deg til oss.   

Deltakende sykehus

Revmatologiske avdelinger på følgende sykehus inkluderer pasienter i studien: Diakonhjemmet Sykehus, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Ålesund, Sørlandet Sykehus Kristiansand.


Dersom du ønsker å delta i studien kan du kontakte din fastlege eller kreftlege som kan henvise deg til oss.

Hva innebærer studien?

Ved å delta i denne studien får du en rask og grundig vurdering av dine revmatiske plager og systematisk oppfølging. Behandlingen du får er uavhengig av studien og følger de, til enhver tid, gjeldende retningslinjer/beste kliniske praksis. Ulempene er at du må fylle ut noen flere spørreskjemaer enn det som er vanlig i klinisk praksis og at det tas noe mer blod ved blodprøvetakning, blant annet til biobank.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Diakonveien 12, 0370 Oslo (Kart)
Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Prosjektleder: Marte Schrumpf Heiberg / E-post: Marte.Schrumpf@diakonsyk.no