Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk - NOR-SPRINT studien

Studien undersøker om pasienter som skal starte sin første immundempende medisin for psoriasisartritt oppnår bedre sykdomskontroll hvis en velger og justerer behandling med informasjon fra bildediagnostikk (ultralyd og MR) enn ved vanlig klinisk undersøkelse.

Om studien

Studien inkluderer voksne pasienten med psoriasisartritt som skal starte sin første sykdomsmodifiserende (immundempende) medisin og undersøker om det hos pasienter hvor en bruker bildediagnostikk til å velge og styre behandling i tillegg til ordinær klinisk undersøkelse i større grad oppnår vedvarende inaktiv sykdom. I tillegg vil det undersøkes andre mål for sykdomsaktivitet, mål på leddskade og betennelse undersøkt med MR, røntgen og ultralyd, arbeidsdeltakelse, forbruk av helsetjenester og helserelatert livskvalitet. Pasientene fordeles tilfeldig til 2 typer oppfølging: 

 1. Ordinær målstyrt behandling hvor de undersøkes klinisk og en vurderer om de har nådd behandlingsmålet ved hjelp av et sammensatt sykdomsaktivitetsmål, vurdering av senefestebetennelse og grad av psoriasis.
 2. Målstyrt behandling med tilleggsinformasjon fra bildeundersøkelser (ultralyd av ledd, senefester og sener på alle besøk, MR av ryggsøylen og bekkenledd ved første besøk, etter 12 måneder og 24 måneder. Informasjonen brukes både til å velge behandling og til å vurdere måloppnåelse. Dette kommer i tillegg til de samme kriteriene som i armen med ordinær behandling.
Oppfølgingen varer i 24 måneder og inkluderer totalt 12 besøk. Informasjon som samles inn er fra spørreskjema, informasjon om type sykdom og aktivitet i sykdommen, laboratorieprøver inkludert frysing av prøver for senere analyse samt registrering av bivirkninger/uønskede hendelser.

Vitenskapelig tittel

NOR-SPRINT

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter på de sentere som er aktiv i studien kan være med hvis de oppfyller kritereien for å være med, dette vurderes av studiepersonell på senteret. 

Hva innebærer studien?

Dersom du velger å delta i studien vil du få en tettere oppfølgning enn det som er rutine ved de fleste revmatologiske avdelinger i dag, og oppfølgningen vil sikre god kvalitet og standardisert vurdering av behandlingseffekt og bivirkninger. Dermed vil din behandler ha et godt utgangspunkt for å ta stilling til om behandlingen din er effektiv. Dersom du havner i pasientgruppen hvor behandling også bestemmes av funn på ultralyd og MR kan du komme til å trappe opp behandling raskere. Dette kan medføre noe økt risiko for bivirkninger men kan også føre til raskere og bedre behandling av sykdommen.  Ulempen ved å delta i studien er først og fremst at oppfølgningen fører til noe økt tidsbruk, da det vil bli utført mer omfattende undersøkelser enn det som er vanlig. Det er ingen spesiell risiko ved undersøkelsene i studien. 

KontaktinformasjonSamarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Førde
 • Helgelandssykehuset
 • Helse Stavanger
 • St. Olavs Hospital
 • Revmatismesykehuset
 • Helse Bergen
 • Martina Hansens Hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre viken
 • Helse Møre og Romsdal