Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt (NOR-Flare)

Formålet med studien er å undersøke om digital avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt i remisjon eller med lav sykdomsaktivitet ikke er dårligere enn vanlig oppfølging med halvårlige kontroller på sykehuset i forhold til sykdomskontroll.

Om studien

Bruk av sykdomsmodifiserende medikamenter har revolusjonert behandlingen av personer med revmatoid artritt, noe som har gitt en positiv endring i prognose for disse pasientene. Behandlingsmålet er remisjon (fravær av symptomer), men selv om noen pasienter er i remisjon over tid, er det vanlig at sykdomsaktiviteten svinger og en stor del av pasientene opplever sykdomsforverring (oppbluss eller behandlingssvikt). Pasientene følges derfor opp med hyppige kontroller. Disse kontrollene følger imidlertid en standardisert tidsplan og skjer dermed ikke nødvendigvis samtidig med perioder med høy sykdomsaktivitet. Det er derfor behov for mer persontilpasset oppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom.

Basert på tidligere innsamlede pasientrapporterte data ved Diakonhjemmet Sykehus og kunstig intelligens har dette prosjektet utviklet en algoritme som skal fange opp hvilke pasienter som trenger å komme til konsultasjon for vurdering av endring i behandling og hvilke pasienter som er velbehandlet og ikke trenger å komme til konsultasjon. Denne algoritmen skal nå testes ut i en randomisert kontrollert non-inferiority (ikke-underlegenhets) studie der vi ønsker å undersøke om digital hjemmeoppfølging ikke er dårligere enn vanlig oppfølging (konsultasjoner på sykehuset) når det gjelder å vedlikeholde god sykdomskontroll (strukturelle, funksjonelle og kliniske utfall).

Du kan lese mer om studien på ClinicalTrials.gov:
Remote Care in People With Rheumatoid Arthritis (NOR-Flare)

Vitenskapelig tittel

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 29.09.2022

Hvem kan delta?

Pasienter som behandles ved Diakonhjemmet sykehus og er diagnostisert med revmatoid artritt, vurdert å ha lav sykdomsaktivitet og stabil medikamentbruk av behandlende lege, med mindre enn to hovne ledd og ikke ellers ansett som uegnet for avstandsoppfølging, vil forespørres om deltagelse.

Inklusjon avsluttes når totalt 260 deltakere er rekruttert.

Hva innebærer studien?

Deltakere trekkes tilfeldig til en av to grupper. Kontrollgruppen vil følge standard oppfølging med konsultasjon på sykehuset hver 6. måned. Intervensjonsgruppen vil følges med digital avstandsoppfølging. Deltakerne i denne gruppen vil svare på månedlige spørreskjema gjennom avstandsoppfølgingsplattformen Youwell. Basert på besvarelsene vil pasientene triageres til om de skal kontaktes eller ikke. 

Deltakere vil besvare spørreskjema hver 6. måned og vil som vanlig bli bedt om å ta blodprøver hver 3. måned for å avdekke eventuelle bivirkninger av medisinene. Deltakere i studien skal følges opp i 2 år.

Deltakere får ikke betalt for å være med i studien og vil betale egenandel ved eventuelle konsultasjoner tilsvarende vanlig klinisk praksis. 

Dersom digital hjemmeoppfølging ikke er dårligere enn vanlig oppfølging, vil det være aktuelt å innføre dette som en del av klinisk praksis for relevante pasienter med revmatoid artritt.

Deltakere i kontrollgruppen vil følge lik oppfølging som gis per i dag og det vil dermed ikke være noen umiddelbare fordeler ved å være med i studien. Likevel vil deltakelse gi oss viktig kunnskap om nye digitale oppfølgingsstrategier.

For deltakere i intervensjonsgruppen kan det bli færre konsultasjoner på sykehuset enn vanlig. Dette kan spare tid og kostnader til reise og eventuelt mindre fravær fra jobb. Du vil bli bedt om å besvare spørsmål om eventuelle plager litt oftere enn vanlig.

Alle deltakere kan ta kontakt og få en konsultasjon på sykehuset dersom de skulle oppleve oppbluss av sykdommen.

Kontaktinformasjon

Studien utgår fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning ved Diakonhjemmet sykehus og ledes av Anne Therese Tveter

E-post: a.t.tveter@medisin.uio.no