Samhandlingslegene

Samhandlingslegene (tidligere kalt praksiskonsulenter) styrker samarbeidet mellom sykehuset og allmennmedisinske leger og pleie- og omsorgstjenesten i bydelene.

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Samhandlingslegene på Diakonhjemmet sykehus: F.v. Elise Dale, Tove Borgen, Cecilie Meyer Kværnø og Eli Skeid

Samhandlingslegene skal medvirke til å sikre helhet og kvalitet i pasientforløpet. 

Hensikten med samhandlingslegeordningen er å forbedre samarbeidet mellom allmennleger og leger på sykehuset ved å:

 • Bidra til god samhandling, kommunikasjon og gjensidig informasjon mellom allmennlegene og leger i sykehuset.
 • Bidra til å avklare om ansvarsforhold og oppgavefordeling er hensiktsmessig for pasienter og pasientgrupper som trenger hjelp både fra primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra med gjensidig kompetanseoverføring og veiledning, bl.a. gjennom hospitering, kurs, dialogmøter m.m.
 • Bidra til å utvikle helhetlige pasientforløp slik at kjeden av helsetjenester skal oppleves som en enhet for pasientene.

Oppgaver

 • Etablering av kommunikasjonsarenaer og elektronisk informasjonsutveksling.
 • Ansvars- og oppgavefordeling og rutiner for henvisninger til poliklinikkene.
 • Etablering og videreutvikling av sykehusets nettside for fastleger og sykehjemsleger.
 • Rutiner vedrørende epikriser og pasientansvarlig lege.
 • Etter- og viderutdanningskurs og møtevirksomhet rettet mot allmennlegene i sektor.
 • Deltagelse i aktiviteter i regi av Medisin og helsefag
 • Etablere hospiteringsordninger for allmennleger
 • Utgivelse av informasjonsbladet Diadoc til sektorens fastleger.
 • Oppfølging av facebookgruppe for leger som henviser til sykehuset
 • Deltar i planlegging og gjennomføring av «Kontaktmøtet» – en møteplass for sykehusleger og fastleger
 • Medlemer i arbeidsutvalget i «Møteplass Oslo»
 • Fast deltagelse i sektorbydelenes ALU-møter (allmennlegeutvalgsmøter)

Det er et nært samarbeid mellom samhandlingslegene, samhandlingsrådgiver og fagdirektør. Kontaktpunkter til fastlegene er møter i bydelenes allmennlegeråd, kurs- og møtevirksomhet i sykehuset og faste møter med bydelsoverlegene i sektor.

Samarbeid med de kliniske avdelinger skjer blant annet gjennom jevnlig kontakt med avdelingssjefer, deltagelse på legenes morgenmøter og i avdelingenes interne møter.

Kontakt med samhandlingsleger ved andre sykehus skjer gjennom det regionale samhandlingslegenettverket i HSØ og på nasjonale konferanser.

Samhandlingslegene på Diakonhjemmet sykehus

Eli Ringstad Skeid

Fastlege ved Nydalen legekontor i Nordre Aker bydel, spesialist i allmennmedisin
Samhandlingslege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (20 %-stilling) 
Leder for samhandlingslegene (20 %-stilling)
Til stede: mandager og torsdager
E-post: eliringstad.skeid@diakonsyk.no 
Telefon: 971 17 210

Tove Borgen

Fastlege ved Frysja legekontor i Nordre Aker bydel, spesialist i allmennmedisin 
Samhandlingslege i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning (20 %-stilling)
Tilstede: torsdager
E-post: tove.borgen@diakonsyk.no
Telefon: 412 23 212   

Elise Dale

Fastlege ved Vinderen legekontor i Vestre Aker bydel, spesialist i allmennmedisin 
Samhandlingslege i Klinikk for medisin (20 %-stilling)
Til stede: torsdager
Epost: elise.dale@diakonsyk.no
Telefon: 908 78 458

Cecilie Meyer Kværnø

Fastlege ved Norabakken lege- og kiropraktorklinikk i Frogner bydel, spesialist i allmennmedisin
Samhandlingslege i Klinikk for kirurgi og anestesi (20 %-stilling)
Til stede: torsdager
E-post: Cecilie.MeyerKvaerno@diakonsyk.no​
Telefon: 936 21 335

Sist oppdatert 24.05.2024