Radiologiske undersøkelser

Radiologisk avdeling undersøker både inneliggende og polikliniske pasienter. En stor del av våre ikke-innlagte pasienter kommer via sykehusets egne leger, men avdelingen mottar også gjerne henvisninger fra fastleger og andre leger. Vi har korte ventetider.

Gode forberedelser er nødvendig for å få gjennomføre en kvalitativ god undersøkelse. For radiologen gir dette bedre anledning til å sette opp riktig undersøkelse av best mulig kvalitet i forhold til problemstillingen.

Radiologisk avdeling tilbyr følgende undersøkelser:

 • Røntgen
 • Ultralyd
 • CT (Computertomografi)
 • MR (Magnetisk Resonans) 
 • Gjennomlysning (Fluoroscopy)

Gode forberedelser er nødvendig for å sette opp de riktige undersøkelsene og for å gjennomføre dem med god kvalitet. For å oppnå dette ønsker Radiologisk avdeling følgende fra henvisende leger: 

 • Relevante opplysninger om pasientens sykehistorie og aktuell klinisk problemstilling. En god henvisning gir ofte en god undersøkelse og besvarelse.
 • Henvisningen bør sendes så tidlig som mulig med tanke på forberedelser for pasienten, f. eks. tarmtømming, nødvendige blodprøver eller opphør eller endring av medisinering.
 • Unngå å sende unødvendige opplysninger av hensyn til taushetsplikten, det er mange som har tilgang til rekvisisjonene.
 • Radiologisk avdeling oppfordrer henvisende leger til å ta kontakt ved usikkerhet om indikasjon eller best egnet undersøkelse for den enkelte pasient. Telefon: 22 45 15 60.
 • MR sjekkliste må foreligge ved henvisning til MR.
 • Oppgi kreatininverdi dersom prøven er tatt nylig. Dette er relevant når pasienten skal til MR eller CT med kontrast.
 • Henvisninger sendes fortrinnsvis elektronisk, men vi har også mulighet til å ta imot papirhenvisninger. 

Henvisning til ultralyd ved mistanke om DVT:

 • For bydelene som har Diakonhjemmet  som sektorsykehus  (Vestre Aker, Frogner og Ullern) og bydelene som Diakonhjemmet avlaster AHUS med  (Alna, Grorud og Stovner), er det tilbud om å henvise pasienter direkte til ultralyd uten å konferere med personalet i Akuttmottaket.
 • Før man henviser til Radiologisk avdeling må henvisende lege utføre en Wells score (PDF)
 • Dette tilbudet gjelder kl. 8-15 fra mandag til fredag og forutsetter at pasienten kan møte på Radiologisk avdeling innenfor dette tidsrommet.
 • Time må alltid avtales på telefon i forkant: 22 45 15 69, tlf.-tid kl. 8-14.45.
 • Ved påvist DVT henvises pasienten fra Radiologisk avdeling til Akuttmottaket for å starte behandling. Ved negativt funn må videre oppfølging skje hos fastlege/henviser
 • Egenandel betales normalt en gang for hvert oppmøte, uavhengig om det gjøres én eller flere undersøkelser samme dag.

Frikort gjelder på vanlig måte hos oss. Betaling kan gjøres med bankkort eller giro.

Sist oppdatert 13.06.2024