Pakkeforløp psykisk helse og rus

Det er innført pakkeforløp i psykisk helse og rus, der somatisk helse og levevaner også har en sentral plass. Pasientens symptombilde er avgjørende for rettighetsvurdering. Fastlegene vi få tettere informasjon i behandlingsforløpet.

Publisert 11.04.2023
Sist oppdatert 22.12.2023
Pakkeforløp psykisk helse og rus er i gang på Vinderen

Henvisning til de nye pakkeforløpene i psykiatri

Det er mye usikkerhet både blant behandlere i spesialisthelsetjenesten og fastleger om hva som er endret etter innføringen av de nye pakkeforløpene i psykiatri. Det er nå slik at alle pasienter som er henvist etter 1. januar 2019 automatisk kommer inn i et pakkeforløp. Pakkeforløpet starter (i kommunen) i det fastlegen sender en henvisning. Hensikten med pakkeforløpene er at pasienten skal få mer innflytelse over behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis. Fastlegen vil merke dette ved at de får notater tilsendt underveis i behandlingen.

Pakkeforløpene skal også styrke ivaretakelsen av somatisk helse og gode levevaner. Forventet levealder er 15-20 år kortere for mennesker med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer sammenliknet med befolkningen for øvrig. Dette er bakgrunnen for at fastlegene bør ha med mer informasjon om somatisk helse i henvisninger.

Det er også viktig å merke seg at pasientene vil bli rettighetsvurdert på samme måte som før; prioriteringsveilederen gjelder fortsatt. Det er derfor viktig at symptomene beskrives grundig da det er dette som gir grunnlaget for om pasienten blir prioritert.

Psykisk helse – voksne (helsedirektoratet.no)

Pakkeforløp for psykisk helse og rus (helsenorge.no)