Henvisning psykisk helsevern

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har sentral koordinering ("én dør inn") av alle henvisninger til samtlige av avdelingens tjenestetilbud. Under finner du informasjon om hva en henvisning skal inneholde.

Papirhenvisninger sendes til:
Diakonhjemmet sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Merk forsendelsen med aktuelt behandlingssted (avdeling/enhet).

I nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus er pasientens symptombilde fortsatt avgjørende for rettighetsvurdering, men somatisk helse og levevaner skal også ivaretas. Pasienten skal ha mer innflytelse over behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Fastlegen skal få notater tilsendt underveis i behandlingen. Pasientforløpet starter (i kommunen) i det fastlegen sender en henvisning.

Det er viktig å merke seg at pasientene blir rettighetsvurdert på samme måte som før; prioriteringsveilederen gjelder fortsatt. Det er derfor viktig at symptomene beskrives grundig da det er dette som gir grunnlaget for om pasienten blir prioritert.

Pasientforløpene skal også styrke ivaretakelsen av somatisk helse og gode levevaner. Forventet levealder er 15-20 år kortere for mennesker med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer sammenliknet med befolkningen for øvrig. Dette er bakgrunnen for at fastlegene bør ha mer informasjon om somatisk helse med i henvisningene.

Helsedirektoratet: Nasjonalt pasientforløp, psykiske lidelser –​ voksne

TIPS ved elektronisk henvisning til pasientforløp psykisk helse og rus (tidligere kalt pakkeforløp for psykisk helse og rus) er basert på dagens maler i fastlegens EPJ. Veiledningen viser hvor du kan legge informasjon om somatisk helse og levevaner og annen viktig informasjon. Bruk sjekklisten i «pakkeforløpet» når du utarbeider henvisningen.

Lenke til veiledningen (PDF)

Psykiske lidelser, pasientforløp voksne –​ Helsedirektoratet​

Papirhenvisninger sendes til:
Diakonhjemmet sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr øyeblikkelig hjelp til personer i psykisk krise. Poliklinikken tar i mot pasienter på hverdager mellom kl. 8.30-15.30 . Pasienter og pårørende med behov for øyeblikkelig hjelp, hjemmebesøk eller støttesamtaler kan i åpningstiden kontakte poliklinikken direkte på tlf. 22 49 84 74

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkens åpningstid kan du kontakte: 

Psykiatrisk legevakt i Oslo 
Adresse: Storgaten 40
Tlf. 116117
Åpningstid: kl. 16-22 på hverdager, 12-22 i helger/helligdager. Julaften 12-16 og nyttårsaften 12-18. 

Sosial og ambulant akuttjeneste (døgnåpen) 
Tlf: 23 48 70 90
Adresse: Storgaten 40
Tilbyr akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende. Har blant annet tilbud til deg som har vært utsatt for
vold fra nærstående , det kan for eksempel være kjæreste, partner eller familie. 

Oslo kommunale legevakt 
Døgnåpen telefon: 116117

 

Sist oppdatert 06.10.2023