Henvisning medisin

Diabetesteamet tar i mot henvisninger til lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og LMS i sine diabeteskurs. Diabetiske fotsår kan henvises direkte fra hjemmesykepleien. 

Tilbud

 • Vurdering hos lege av diabetes type 1, nyoppstått og etablert
 • Vurdering av diabetes type 2 med komplikasjoner
 • LMS-kurs til pasienter med type 2 diabetes
 • Hjelp ved oppstart av insulinbehandling
 • Kontroll hos sykepleier av diabetiske sår, opplæring og info om medisiner ved oppstart av insulin, samt råd og veiledning for risikogrupper
 • Diabetiske fotsår kan henvises direkte fra hjemmesykepleien
 • Veiledning hos ernæringsfysiolog
 • LMS for pasient og pårørende

Aktuelle problemstillinger

 • Nyoppstått type 1 diabetes, vanskelig regulerbar diabetes type 1 og 2
 • Behov for oppstart av insulinbehandling
 • Diabetessår (henvises til sårteamet på Kir. poliklinikk)
 • Pasienter som kan ha nytte av LMS og opplæring/info fra sårsykepleier/ernæringsfysiolog

Henvisningen bør inneholde 

 • Tidsaspekt for symptomdebut, behandling hittil (medikamentdose, varighet), familiær opphopning? Blodsukker og Hba1c, andre sykdommer
 • Livsstil, kosthold, røyking, BMI/vekt, senkomplikasjoner (øyne, nyre, føtter, osv)?
 • Når var siste kontroll av mikroalbumineri?  Siste kontroll hos øyelege? Henvist til øyelege?
 • Medisinliste - helst også naturpreparater/helsekostprodukter

Utredning hos fastlege

 • God objektiv undersøkelse, med undersøkelse av føtter mht sår, BT
 •  Lab: Fastende blodsukker og HbA1c, kolesterolverdier, stoffskifte, nyrefunksjon og elektrolytter, albumin, estimert GFR, hb
 •  Urinstix: mikroalbuminuri?

Behandlingsteamet i geriatri er tverrfaglig sammensatt og består av geriatere, sykepleiere, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut. De fleste av sykepleierne er spesialutdannet innen geriatri og gjennomfører egne konsultasjoner.

Tilbud

 • Generell geriatrisk utredning
 • Utredning av mental svikt
 • Utredning av falltendens (fall-poliklinikken)
 • Utredning av funksjonssvikt
 • Utredning av synkope (også ikke-geriatriske pasienter)
 • Vurdering av legemidler og interaksjoner/bivirkninger
 • Førerkortvurdering (hos eldre)
 • Hjemmebesøk ved behov, tverrfaglig undersøkelse herunder lege-konsultasjon, daghospital/dagutredning, nettverksmøter samt gruppevirksomhet. Daghospital/dagutredninger kan særlig være aktuelt for demenspasienter
 • LMS-kurs for pårørende til demenspasienter

 Aktuelle problemstillinger

 • Mental svikt, inkontinens, falltendens, synkope, funksjonssvikt
 • Vurdering av legemidler og interaksjoner/bivirkninger
 • Førerkortvurdering

 Henvisningen bør inneholde

 • Symptomer og tidsperspektiv for utvikling
 • Funksjonsnivå hjemme, ADL, sosialt, hjemmesykepleie?
 • Allmenntilstand
 • Ved førerkortvurdering: utløpsdato for sertifikat / legeattest, fratatt førerkortet?
 • Medisinliste, helst også naturpreparater / helsekostprodukter

Utredning hos fastlege

 • Lab: SR, hvite, CRP, hb, hkt, rbc, MCV, MCH, MCHC, trc,Na, K, Ca, Bilirubin, urea, kreatinin, GFR, albumin, glukose, TSH ,FT4, ALAT, ALP, Mg, B12
 • Billeddiagnostikk: CT caput hvis aktuelt
 • MMS, MADRS, klokketest dersom disse er tatt. Husk dato for testen!

Kardiologer og sykepleiere samarbeider om pasienter som henvises til kardiologisk seksjon.

 Tilbud

 • Vurdering hos kardiolog
 • Ekkokardiografi
 • Transøsofagal ekkokardiografi (TØE)
 • Arbeids-EKG
 • 24t EKG/BT
 • R-test (5-7 dagers EKG-registrering)
 • Elektrokonvertering
 • Hjertesviktpoliklinikk for tettere oppfølging av hjertesviktpasienter i en periode
 • LMS (pasient-/pårørendeopplæring og informasjon)

Aktuelle problemstillinger

 • Utredning av atrieflimmer og andre arytmier
 • Nyoppståtte kardielle bilyder, kjente bilyder/klaffefeil
 • Forverring av hjertesvikt
 • Brystsmerter der det er mistanke om kardiell årsak og eller ved behov for arbeids-EKG
 • 24t EKG ved tachycardi eller mistanke om bradykardi
 • 24t BT når fastlegen ikke har mulighet for dette
 • Hjertesviktpasienter med nye symptomer/forverring
 • Synkope
 • Høyt BT
 • Alvorlige lipidforstyrrelser

 Henvisningen bør inneholde

 • Klar definisjon av hva pasienten henvises for
 • Tidligere sykdommer, risikofaktorer (arv, røyk, tidl. sykdom, BMI, BT, kolesterol, diabetes)
 • Kort resymé av sykehistorie. Er symptomene situasjonsbetinget?
 • Beskrivelse av hjerte/lungeauskultasjon, ødemer
 • De siste blodtrykksmålinger og beskrivelse av EKG
 • Medisinliste, helst også naturpreparater og helsekostprodukter

 Utredning hos fastlege

 • Lab: Kolesterolverdier ved koronarsykdom og hypertensjon, stoffskifteprøver ved arytmi, proBNP ved mistanke om hjertesvikt
 • EKG
 • 24t BT- målinger dersom indisert og fastlegen har mulighet til det

I tillegg til å være en generell indremedisinsk avdeling med akuttberedskap, har Medisinsk avdeling spisskompetanse innen de viktigste grenspesialitetene og gir tilbud både til inneliggende og polikliniske pasienter i tett samarbeid med primærhelsetjenesten.

 Tilbud 

 • Vurdering hos indremedisiner av uklare medisinske tilstander/symptombilder 
 • Utredning ved langvarig infeksjon uten kjent årsak 
 • Behandling av kronisk hepatitt B og C (> 6 mnd)

HIV-pasienter henvises Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS, Ullevål. 
Nefrologiske pasienter henvises OUS, Ullevål. Urologiske pasienter henvises OUS, Aker. 
Pasienter med symptom på hjerneslag/TIA de siste 72 timer skal innlegges akuttmottak, OUS, Ullevål, etter konferering med slagvakt, mobil nr: 97 53 00 90.

Henvisningene bør inneholde

 • Tentativ diagnose
 •  Tidligere sykdommer 
 • Risikofaktorer/arv/eksposisjoner, reiseanamnese
 •  Aktuelle symptomer, tidspunkt for symptomdebut, varighet
 •  B-symptomer (vekttap, nattesvette, økt tretthet osv)
 •  Medisinliste helst også naturpreparater/helsekostprodukter 

 Utredning hos fastlege

 • Lab: SR, hvite, crp, Hb, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trc, Na, K, Ca, bilirubin, urea, kreatinin, GFR, albumin, glukose, transaminaser, pluss eventuelle spesifikke blodprøver i relasjon til problemstillingen (f. eks. hepatittserologi og mikrobiologiske prøver)
 •  Urinstix, hemofec, dersom relevant 
 •  Billeddiagnostikk: Rtg thorax, UL abdomen, CT thorax/abd/caput dersom relevant.                   

På gastroenterologisk seksjon utredes og behandles generell gastroentrologi og IBD (Inflammatory Bowel Disease). IBDpoliklinikken har et utvidet tilbud for pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs colitt, med oppfølging av både lege og sykepleier:

 • Utredning av generelle gastroenterologiske tilstander
 • Gastroskopi/coloskopi. OBS: henvisning sendes til Gastrolab , Kirurgisk poliklinikk
 • ERCP (sendes også til Gastrolab, Kirurgisk poliklinikk)
 • IBD-poliklinikk (Inflammatory Bowel Disease), spesielt tilbud til pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs colitt (lege og sykepleier)
 • Ernæringsfysiolog, for eksempel i forhold til cøliaki 
 • IBS - utredning, behandling via klinisk ernæringsfysiolog og LMS-kurs

Aktuelle problemstillinger

 •  Mistanke om IBD
 •  Mistanke om gastrointestinal cancer
 •  Mistanke om ulcussykdom
 •  Uklare og alvorlige leverlidelser
 • Andre uavklarte problemstillinger som tilsier vurdering hos spesialist

Henvisningene bør inneholde

 • Relevante tidligere sykdommer, arv
 • Symptombeskrivelse og symptomdebut
 • "B-symptomer" som nattesvette, vekttap, dårlig matlyst, tretthet, blod i avføringen
 •  Evt behandling pasienten har fått
 •  Dersom det ønskes annen og videre utredning hos gastroenterolog enn gastroskopi/coloskopi må det spesifiseres i henvisningen
 •  Medisinliste, helst også naturpreparater/helsekostprodukter 

Utredning hos fastlege

 • Lab: Hb, MCV/MCH, se-jern, ferritin, TIBC, løselig transferrin, retikulocytter, trc, B12, folat, LD, evnt haptoglobin, INR, bilirubin, ALAT, GT, ALP, amylase, albumin (dersom relevant EBV, CMV, Hep A, HepB AG og As, HepC, vevstransglutaminase)
 •  Hemofec og fecaltest ved mistanke om tarmsykdom/diare
 •  Billeddiagnostikk: UL abdomen og CT abdomen dersom relevant
 •  Rtg ØVD og rtg colon er sjelden  indisert

Hematolog, onkologisk sykepleier og sykepleier er engasjert i utredning og behandling av pasienter med ulike blodsykdommer.

Tilbud 

 • Utredning og eventuelt behandling av hematologisk sykdom, inkludert maligne hematologiske sykdommer
 • Hjelp til dosering av Marevan ved uforklarlige svingninger i INR der man ikke finner årsaken
 • Poliklinisk vurdering av pasienter i palliativ fase av hematologiske sykdommer

Aktuelle problemstillinger

 • Anemi, blødningstendens, monoklonale gammopatier, polycytemi, trombocytopeni, trombofili, splenomegali, benmargsundersøkelse ved lymfeknutesvulst 
 • Mistanke om maligne hematologiske sykdommer (myelomatose, KLL, lavgradig malignt lymfom, myelodysplasi, leukemi mm) 
 • Uforklarlige svingninger i INR hos Marevanbrukere

Henvisningen bør inneholde

 • Tidligere sykdommer og behandling 
 • Symptomer, obs B-symptomer (nattesvette, vekttap, tretthet, nedsatt matlyst, feber) 
 • Høyde, vekt, allmenntilstand, funksjonsnivå. Lever, milt forstørret? 
 • Allergier, røyking, alkohol 
 • Anamnese mht kosthold, compliance, medikamenter (obs naturpreparater) og andre faktorer som kan påvirke INR 
 • Medisinliste, også naturpreparater/helsekostprodukter

Utredning hos fastlege

 • Lab: SR, hvite, crp, hb, hematokrit, MCV, trc, retikulocytter, Na, K, Ca, bilirubin, urinstoff, kreatinin, GFR, albumin, LD, ALP, INR, B12, folat, se-ferritin, evt serumelektroforese ved høy SR, evt haptoglobin ved anemi

Lege og sykepleier samarbeider om utredning av lungepasienter. De kan gi telefonisk rådgivning ved henvendelse fra fastleger, og gir råd og hjelp til pasienter som er kjent ved poliklinikken, ved for eksempel forverring av KOLS. Det er kort ventetid på røntgenundersøkelser. 

Tilbud

 • Utredning av lungesykdom
 • Lungefunksjonstesting (spirometri, TLCO, gangtest)
 • Gjennomgå inhalasjonsteknikk / medikamenters virkemåte
 • Opplæring i forstøverbehandling, oksygenbehandling, inkludert hjemmebesøk
 • Bronkoskopi, pleuratapping, pleurabiopsi
 • Røykeavvenning
 • LMS: KOLS-skole for pasienter og pårørende 
 • Utredning av søvnapne

Aktuelle problemstillinger

 • Utredning ved mistanke om lungekreft/svulst i mediastinum (prioriteres raskt)
 • KOLS / emfysem: nyoppdaget og opplæring i behandling / medikasjon
 • Pasienter med lungesvikt og O2-behov
 • Astma/astmaliknende tilstander
 • Mistanke om sarkoidose/interstitiell lungesykdom
 • Mistanke om pleuravæske og uklare lungeinfiltrater/noduli
 • Langvarig hoste (>3-4 uker)
 • Gjentatte nedre luftveisinfeksjoner/mistanke om bronkiektasier
 • Enklere yrkesmedisinske problemstillinger knyttet til lunge
 • Mistanke om tuberkulose kan vurderes her. Atypiske mycobakterieri lungene henvises direkte til Ullevål 
 • Klinisk mistanke om søvnapne

Henvisningen bør inneholde

 • Atopi, yrke, røykeanamnese
 • Relevante tidligere sykdommer
 • Aktuelt sykdomsbilde, medikamenter gitt
 • Spirometriresultater hvis det foreligger
 • Medisinliste, helst også naturpreparater / helsekostprodukter
 • OBS! Ved mulig malignitet: hva er pasienten blitt fortalt? 
 • God anamnese på evt påfallende snorking, dagtrøtthet, nattlige oppvåkninger, spesielt med kvelningsfornemmelse etc.

Utredning hos fastlege

 • Lab: Hb, hvite, CRP, elektrolytter, kolesterol, stoffskifte, nyrefunksjon 
 • Spirometri
 • Billeddiagnostikk: Rtg thorax og CT thorax dersom relevant 

Sykelig overvekt kan nå henvises til Medisinsk poliklinikk.

Sammen med henvisningen må det følge en kort anamnese med fokus på overvekt og relaterte sykdommer (bevegelsesapparat, søvnapnoe, diabetes, hypertensjon etc), aktuell vekt og høyde, BMI>=35 og minst en fedmerelatert følgesykdom eller BMI>40.

Det er ønskelig med en oppdatert medisinliste.

Det er ønskelig at følgende blodprøver tas i forkant

Elektrolytter

Kreatinin

Hb

Fastende lipidprofil

HbA1c

Urinsyre

TSH

Leverfunksjonsprøver

Vitamin D

Eventuelt testosteron/ SHBG kun hvis mistanke om PCOS

Spyttkortisol kun hvis man har mistanke om Cushing

Tilbud:
Poliklinisk oppfølging og LMS-kurs

 På Diakonhjemmet Sykehus tar vi imot henvisninger og utreder følgende pakkeforløp innen medisin:

 • Lungekreft
 • Lymfom
 • Diagnostisk pakkeforløp
 • Myelomatose
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Metastaser med ukjent utgangspunkt
 • Kreft i spiserør og magesekk
 • Tykk- og endetarmskreft

Ved begrunnet mistanke om ovennevnte kreftformer: 
Send elektronisk henvisning til Medisinsk avdeling med prioritet Pakkeforløp for kreft. 

Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft. 

Ved spørsmål, ta kontakt med forløpskoordinator på Medisinsk avdeling: 22 45 49 62

Helsedirektoratet: Pakkeforløp kreft

 
Sist oppdatert 14.07.2023